Magyar Paizs, 1906 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1906-07-05 / 27. szám

1006. junius 21. MAGYAR PAIZS 5 elek és tervek a váiosi mérnöki hivatalban naponta 10—1? ói a között megtekinthetők. Zalaegerszeg r. t. város tanácsának 1906. évi junius 30 an tartott üléséből. Nómetlr Elek h. polgármester. Halál. Mojzer József lakatos mester meghalt 50 éves korában. Eljegyzés. Gellért Nándor vasúti mérnök etje" gyezte WJÍ->S Erzsi kisasszonyt, WeissTivadarhely­beli tekintélyes kereskedőnek kedves leányát. A sorozás a zalaegerszegi járásban julius 6., 7., 9., 10 ón, a városra nézve pedig 11-én lesz. A tulipánkertszövetség folyó hó 8-án délelőtt 11 órakor a Tármegyeház termében rend­kívüli közgyűlést tart az alap­szabályok tárgyalása s a Magyar Védőegyesület zalaegerszegi fiókjának megalakítása tárgyá­ban. Kérjük a közönség érdek­lődését. Detektívek a megyében. Az aiatómunkások mozgolódó va szokatlan * szköz használatára kész­tette a koimányt, Mint síeltünk megbízható forrás­ból jelentik, ncgy titkos rendőr járja Zalamegyót, hogy a munkások hangulatát tanulmányozza és az esetlege i izgatásokat leleplezze. A detektiveknek Zalaegerszeg u székhelyük és innen utuzzák ba rész­letekben i/, egjes járásokat. Munkájuk már eddig is eredménnyel járt, mert nagyon fencoa adatokat boc-fájtottuL a hatóság rendelkezésére. A Kisfaludy utczában jutáuyos áron eladó egy há/. Ujabb időbeu épült modern há/, egy család számára mindeu kellékkel el van látva; teljesen önálló, kitűnően gondozott gyönyörű virágos kerttel s gyümölcs fákkal. Bővebb felvilágosítást ad a kiadó. 2—0 A csácái-utczábaei levő, uj keri téssel körülvett, tehermentes házhelyemet, minthogy reá házat épiteni nem szándéko­zom, szabad kézből, készpénzfizetés mel­lett eladom. Bővebb felvilágosítást ad: Ka­zás Lajos tulajdonos, nagy vendéglős Buda­pest Kerepesi-ut 44. 6-0 Egy, két, vagy három tanulót is felveszek kefekötő üzletembe. Vár­uíca. Papp Alajos kefés mester. (i_4) Világításunknál is csak az osztrákot hiz­jal uk. Gyertyákból 117,894 korona évi ki­vitellel szemben 3,319,074 kor. a behozatal. A két összeg közötti különbözet a magyar ipar kárára íródik. Megyeiek, Ziegler Kálmán, a Csáktornyái kerületnek ked­velt népszerű függetlenségi orsz. képviselője, le­mond a képviselőségről, amint a Zala értesül. Hit f-zerint ennek az az oka, hogv fellépésekor Zitgiet képviselő, aki egyébként közjegyző, nem gondolta összeférhetetlennek a képviselőséget a kozisgyzőséggel. Minthogy pedig Összeférhetlar.­nek mondották ki: ő a közjegyzőségot tartja meg. Igazán sajnálni k-het, hogy o'y d^rek emberre! kevesebb a szám Álljon helyt a csúk'.ornyai ke­rület és hasonló méltó emberrel töltse be a Ziegler Kálmán helyét. ü) közjegyző-helyettes. A pécsi kir. közjegyzői kamara. Ziegler Kálmán csáktornyai kir. köz­jegy őnek helyetteséül Dr. Isoó Viktor-t nevezte ki. Az előbbi hir szerint ez most felesleges. A sztrájkot okosan és szép szerével kell meyakadalyozni, nem puskával Igy tett igen helyesen Bak községben Kurnper Márton jegyző is, hol szintén sztrájkolni akartak a Széchenyi birtokban. A szegény embereket természetesen bujtogatták. De a jegyző már hajnalban megjelent köztök, figyelmeztette őket a törvénynek szigorú iniéledésére; élénkén festette előttük a nyomort es Ínséget, mely biztosan sújtani fogja, ha a törvénnyel szembe álinak ; másfelől megmagyarázta, hogy a tisztességes munka, tisztességes kenyeret ad. S<óioft még néhány biztató szót Kaiser Vilmos ispán is, s az emb rek teljes megnyugvással, jó kedvvel álltak munkába. A „Keszthelyvidéki Gazdakör" julius 22-ótőI 25 éig gazdasági gép , borgazdasági eszköz , házi­ipari- és ipari-, borkiállítás- és borkóstolót rendez. A Balaton mnzenmának a kérése. A keszthelyi Balatoni Muzeum Egvesület lapunk utján arra kéri a közönséget, hogy a Balaton vidékére vonatkozó régi- és uj irodalmi termékeket, képeket, fényképeket, nemzeti ereklyéket a muzeumnak megküldeni szíveskedjenek. A Balatoni Muzeum­Egyesület czólja az, hogy a magyar tenger partjának legforgalmasabb helyén: Kec-zthelyen épülő muzeum palotájában összegyűjtse ós köz­kiacscsé tegye mindazt, ami a Bnlatonta régészeti-, természetrajz- és tájrajzi tekintetekben vonatkozik. A muzeum a szép Balaton partján egyik legszebb magyar közművelődési alkotás lesz. Nagy idők embere. Rózsai Mó ny. körorvos és vasúti orvos, 48-as honvéd jun. 27-én meghalt Kotor községben, 81 éves korában. A nagy időknek e fáradt katonája Kele György kotori jegyzőnek ppósa volt. A kanizsai tnlipán gyakorlatias. Ott is van tulipán szövetség s átvitték az eszmét mindjárt a gyakorlati életbe. Uj iparintézetet létesítenek. És erre a Központi elnök mindjárt küldött Budapestről magán vagyonából 1000 koronát. Sok fajta várla!<Uot lehetne és kellene csinálni Zalaegerszegen is, a kosárfonásig, a szalmakalap készítésig, hogy használnék föl a fűzfa és mogyo­rófa vesszőt, a nádat, a nást, a szalmát, a török­buzalaput stb. De itt igazán a keserűség fogja el a?„ embert. Voit itt gazdasági iskola 3 évig. Eldobta magától a város. Volt egy fényes jövőjű ipari szakiskola. Egy ember ki is került belőle: Faragó Ödön. Ezt az iskolát is kidobta magából a város. Ugy látszik, a mai tuiipán világnál egy erősebb földrengés kellene ide, hogy rázná meg az embereket, mozgatná meg, és frissítené föl a vért az emberekben. A keszthelyi íürdő. Sági János birlapiró társunk hű buzgolkodásának eredménye lett. Ismertettük a városhoz beadott emlékiratát, melynek tartalmát a Keszthelyi Hírlapban is szellőztette egész éven át. Reformokat kórt a keszthelyi fürdőre nézve. A város már megindult erre. Fürdő kezelőaég cziraón igazgatóságot szer­vezett. A partot rohamosan töltik, ahol nyaraló­lakás k épülhetnek; intézkedtek a tisztaság ügy­ben; hirdető oszlopokat állítottak ; gondoskodnak a madárvédelemről, gyérmekjátszó térről, stb. Csak akin • kell, s ha nem is egy, de ha csak ev múlva is megvaíósiyák azokat a terveket, amiket Sági előadott, s akarattal mindezt meg leirt !<ni: akkor a legszebb remények megvaló­sulnak egy hatalmas, gazdag fürdő iránt. Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter a murasientmáÉtoni anyakönyvi kerületbe Simon István helyettesjegyzőt anyakönyv vezetővé, a mura szerdahelyi anyakönyá kerületbe Feisz László jegyzőgyakornokot anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki. A rigáCái tanító sorsa Egy jó módú ember hagyott volt a tanító számára 40 hold külsőséget s 4 hold belsőséget. Az egyház azonban nem engedte ezt át használatra. S ilyen szép hagyomány mellett a rigácsi íaniíó nyomorúságban van, s olyan házban lakik, hogy támogatnia kell, ha azt nem akarja, hogy valamelyik reggelre agyon nyomja a ház, mint egy kis egeret. A tanitó most, a megyei közigazgatáshoz fordult, hogy a végrendeletnek érvényt szerezz.en. Esküvő. Beck Pál strid.'i áll. tanitó örök hűséget esküdött Meszei Ilona kisasszonynak Budapesten. Juniális. A rá-, zkanizsai áll. el, népiskpla tanítói növendekeik részére, junius 23 én délután szépen sikerült juniális; rendeztek az egyik közel fekvő szőlőhegyek es erdő koszorúzta halmos térségen. Impozáns volt a kivonulás, mely hárqm egybeolvadt köeség útezáin zászló erdő, magyardal és zene hangjainál végig ment. Tihanyi Lijos ig. katonai gyakorlatokat rendeltetett a gyerm k­sereggel. A környékbeli intelligencziából résst vettek.; Bdlletz Ede körjegyző és családja, Danjtz Sándor ig. tanitó é-3 családja, Petrícs Olga é3 Ella, Dr. Csillag DJZSŐ körorvos, Krampatics József áll. tanitó, nagyt. Puries Lukács Káplán, Csárics Sándor földbirtokos ós családja, Korpics Rezső fkp. Cíinzek István áli. tanitó és csalidja, Farkas Mariska ne/előnő, Naftáli József és Mendelbauin Terézia, ós több szülő. — Jó ételek és italokról s pontos kiszolgálásból Zsuman József vendéglős gondoskodott'. A gyermekek mulatságá­nak sikeréhez Kozma György ráczkanizsai vendég­lős 4. koronával járult mely adományáért fogadja e helyen a tantestület hálás köszönetét. Évzáró vksgák. Felsőmuraköz állami elemi iskoláiban (Sfridó, Ráczkanizsa, IV. Hegykerület, Határőr3 és Királyiak) junius 21-től 27ig bezárólag voltak az évzáró vizsgák a tanügy lelkes barátainak és szülőknek jelenlétében; az jóllehet, hogy tanítás rendes menetét magzavarta egyrészét a járványos betegség, másrészt az iskola termeinek szúk volta, mindazonáltal a horvát ajkú növendőkek ugy a tanulásban, vale­mint a magyarbeszéd elsajátításában, figyelemre méltó előmenetelt mutattak fel, — mely örvendetes körülmény, feltétlenül igazolja azt, hogy emez exponált helyen működő, s hivatásuknak élő tanítók honfiúi lelkesedéssel megfelelnek, a ma­gyar haza kívánalmainak. Az évzáró istentisztelet 23 án volt Purics Lukács káplán szereplésével. Kerman János és Beck Pál ének tanitók vezetésével magyar énekeket énekeltek a tanulók, s elha­tározták, hogy jövőre a horvát gyermekeket is mind megtanítják a magyar énekekre. A zalatárnoki rém. kath. ifjúsági egyesület saját könyvtara javára f. hó 1.-én az Aszuyölgyi erdőben fényesen sikerült nyári tánczmUlatSágot rendezett. Felülfizettek: Szilner Józef 9 kor., Simon Gábor (Nagykanizsa) 5 kor , Ászner Teréz (Tényő) 4 kor., Dr. Máry Engelbert (Kőszeg) 3 kor., Kovács Jó?sef, Böröcz István 2 60 -2 60 kor., Rozgonyi Árpád, Mártincseyics J. 2-2 kor., Reznicza Péter, Kuntsnig Antal, ifj. Tóth György 1-60—1-60 kor., Puly E. Gábor, Veszprémi G°ula, Horváth Jánoí, lloftaiauti Jáuos, Sipos Imre 1 — 1 kor., Fazekas Vi'rnos, Nosziopi Gyula, Klenner Károly (Nagykanizsa), Toplak Ferencz 60-60 fill., C'jgauy Kdmán 50 fill., Pálfy Károly 40 fill., Berke Ferencznó 30 fill., Vörös loare 20 fill., melyért, ez után is bálás köszönetét fejezi ki a/, egve&lilet nevóbui Mártincsevícs Jenő egyl. titkár Zsebmetsző Bucsuszentlász.lún a junius 28-án megtartott állat vásáron Cznáki Jáuos pölöskei lakós 200 koronáját ellopták. Az enyve3 kezüeket eddig nem sikerült e'csipni. Uj körorvos. Junius 30-án a Pacsán megejtett kötorvosi választáson, melyre 6 pályázó jelent­kezett, egyhangúlag dr. Plosz Sándor budapesti orvos, s zilamagyei földbirtokos választatott meg. Aki mindenképen csatanni akar. Kuncsics Károly ráczkanizsai legényt ámbár szereti a háborút, n^m vették be katonának. Igy a reménye is meg­halt arra, hogy csatába meiiessen. Belekapott tehát két legénybe Horvátics Ferenezbeés Hajdiayák Antalba, s amiatti elkeseredett dühében, hogy nem vették bi katonának, mind a kát legényt nagy esa'ározással felpofozta. A bántalmazott fiuk jelentést tettek a stridói csendőrségnél, mire Lázár Alajos őrív -zef.ő egy csendőrrel a községbe érkezett, hihalgatta a feleket, s az ügyet áttette a Csáktor­nyái kir. járásbírósághoz. A szames fővigyázó. A stridói m. kir. pénz­ügyőrségnél b io-iztott Hock Gáza, fővigyázó Ter­nóvesákon főzésnél rájta kapta Kuzma Györgynet, hogv 24 órával előbb főzte a pálinkát. Az adót és pénzbírságot biztosította. — Ugyancsak ez a fővigyázó Farkaahegyen Pokr ovácz Tamás gazdának gyümölcsösében 61 szál zöld dohány növényre buk­kant, s azt lefoglalta; a birság butcsittatott. Gyömörő községben az iskolaszék megválasz­totta Mohos Irma kisasszonyt tanítónak A magyar s^ent korom országai vasutas szö­vetségének nagykanizsai kerülete saját jótékony sági alapjára e ho 15 óu a sörgyár kertjébeh nyári mulatságot re :dez 1 kor. belépővel. Névmagyarosítás. Steiner Jenő, Imre és Róza keszthelyi illető-égü ugyanottani lakósok vezeték­nevüket Bodonczra, Wo'f József pákai illetőtó^ü ugyanottani Farkasra magyarosították. Mikor kell berukkolni? Sok találgatásra adott okot az ujonezok idei bevonulásának kér­dése. Most már el van döntve a kérdés, ~r- A honvédelmi miniszter rendeletében közli, hogy a junius ós julius hóban megtartoti sorozáson be­vált ujonezok augusztus 1 ére kötelesek beruk­kolni, míg a póttartalékosok október 1 én fognak bevonulni. Ez a rendelet természetesen csak az 1882., 1883. cs 1884. évfol/ambeliekre vonatkozik. Az 1885. é»ben szülötteknek sorozása október 1-én kezdődik és igy azok bevonulása még ezután áliapittutik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom