Magyar Paizs, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1904-07-07 / 27. szám

MAGYAR PAIZS 1904. junius 23 .lakai ffy János dr. Hajós irodájának vezetője védett, felmentette a zalaegerszegi törvényszék, Bicskáit azonban elitélte egy évi börtönrea verekedésért. Helyi heti piacz. Mm ként buza 16 kor. — fill., rozs 12 kor 40 fill., árpa 13 kor. — fill., zab 12 kor. — fill., tengeri 12 kor. 25 fill. Vasúti menetrend. Érvényes 1904 május 1-től. Zalaegerszegről indul Czelldömölk-Budapest felé: reggel 5 óia 54 perez, délelőt r. 9 éra 29 perez, délután 4 óra 12 p?rcz. Csáktornya feié : reggel 4 óra 59 perez, este 5 óra 45 perez. Zalaszentivánra indul: reggel 6 ói a 10 perez. Csatlakozás Kanizsa-Szombathely felé. Délben 11 óia 54 peicz. Csatlakozás Kanizsa-Szombathely felé. Délután 2 óra 33 perez. Csatlakozás Kanizsa Szomba'hely felé. Délután 5 óra 9 perez. Csat­lakozás Szombathely felé. Este 9 órakor. Csatla­ké ís Kanizsa felé. Zalaegerszegre érkezik Budapest-Czelldömölk felöl: réggel 8 óra 39 peicz; délután o óia 45 perez, este 9 óra 47 perez. Csáktornya felöl: reggel 9 óra 15 perc, este 8 óra 24 perczkor. Zalaszentiránról érkezik Zalaegerszegre . reggel 7 cia 57 perez, délután 2 óra 01 pprez, délután 4 óra 48 perez, este 7 éra 52 perczkor. „ Csak oly magyar felírású portékát vásárolja­tok, melyről meggyőződést szereztek, hogy az hazai gyártmány!" Megyeiek. A megdobált magyar korona Piszkos kézzel vgy megtévelyedett elmevel dobáltak ó meg Muraközben a magvar koronát ? De megdobálták, iija levelezőnk. Annál szomoiubb az eset, hogy iskolás tanulók, Budop ^-fővárosi tanulók c-ele­kedtek ezt, iija tudósítónk. Felsőmuraköznek IV. Hepykeiú'etében festői regénye- migaslatou a magjar norvát, határon van egy nagy hereit házban -z állami iskola. A háromszínű zászló leng róla, s koronás feliratú czim-tábla van a hcmlokza'án. A nyári sziiuidő kezdeteve! ide rándult néhány fővárosi gimnv.ista tanuló erre a szépvidékre. S .'övet és sárral dobílták és be­szenyezték a koronát. — Nem lehet inegerteni. Hát mii szóljunk akkor a horvát gyerm-kekirk és ficzl:"knak ellenséges indulatról, mikor tó­városi magyar diákok is bepiíz.kolják jelvéne­inket?! A körülményről még megjegyezzük a>.t, hogy az az iskolának használt eleg diagán bére t ház egv honvédelmi miniszteri tenácsosnak tulaj­dona. Hogy ha ta'án a háztulajdonosa vonat­koznék ez a dobílódcás? Ez a körülmeny sem menthetné ki őket. Felhívjuk rá az illető g-.er­mekek ífnáninak iigy> Irré\ hogy ugyindi'íák őket ezután tour ta utru. De felhívjuk a ligvelmet a minisztri urnák is. Fecyos esküvő volt Za'si­1 vándon e hó 5 én Vértesi Sándor ag. evang. leikés. családjában. A nagytiszteletü ur kedves fiatal leán > ival, Lenké­vel lepett házasságra Hartnnyer K u oly szombat­helyi mérnök, Hartmayer 1-tván zalaegerszegi postatiszt fia. Az esküvőn díszes és nagy számú közönség vett reszt, áldást kivdnva a-: ifjú pír­nak, kik lakoma után a magyar tenger városaba, Fiúméba utaztak. Aldí<t ki, ank mi is szent frig\ökre. Kínevezett kántortauí.ói A veszprémi egy­házmegyei főhatóság Vakít .. József okleveles tanítót Hanyba, Dergovxs György okleveles tanítót Vindornyaiakra revezte ki kántortanító­nak. Kinevezés. A w. kit. igazeágügynrniszter Németh Andor periaki kir. iurábbiiüsH^i dijnokot a perlaki kir. jarasbiróstglioz végrahajtóvá ne­vezte ki. Ideigi enes administrütor Az elhalálozás kö­vetkezteben megüresedett lesenezetomaji plébániá­nak ideiglenes vertesével a veszpremi egyház­megyei főhatóság Horváth Mihály lesenezetomaji sfüedlelkészt bízta meg. Kanonok kinevezés. Ö felsege a k i ály Peczek György tüskeszentgyörgyi esperes-plebáno t ki­nevezte a cazmai tars'askáptalanhoz czimzetes kanonoknak. Évzáró vissgák Felsőmuiaköz állami elemi iskoláiban (IV. Hegykerulet, Strido, Határőrs, Király lak és Ráczkanizsa) junius 20 ától kezdve voltak a vizsgák, külömböző napokon megtartva, s jun;us 30 án a ráczkaiuzsai állami iskola vizs­gájával nyertek befejezést, melyen jelen/o;tak : dr. Ruzsicska Kálmán kir tanfelügyelő, Vrana fö'dbirtokos, Jokó János plébános, Csillag DJZSŐ körorvos, Bellet/. Ede körjegyző, a vidék állami iskoláinak tanítói kara, Petries Eizsi kisasszony, Szép János és Rózsa Kátoly tanitók, Mandlbaum Simon vendéglős, az isk. gondnokság és számos szüle. A tanitók a várakozásnak megfelelően eleget tettek nehéz hivatásuknak e nehéz határ­szélen, a magyarnyelv terjesztése körül elért és felmutatott szép siker igazolja ezt. A megejtett vizsga után Kozma Gvörgy vendéglőjében gyűltek össze a jelenvoltak, az időt kedélyesen és johan­gulatban eltöltve, a késői délutáni órákig együtt maradtak. Az ebéd alatt dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő rövid, de lelkes szavakban üdvö­zö te a jeienvolr vendég társaságot* Tihanyi Lajos ig. tanitó köszöuetet mondott a jelenvolt kir. tanfelügyelőnek. Az öröm nap befejezéseül, s annak emlékére, ajelenvolíak lefényképeztettek nugukat. A halaado „Te Deum" julius 2 án tartató't meg Stridón, a tanitók és a gyermeksereg rés/.vétele­vel, mely hála isteni tiszteleten főt. I>kó János plébános pontifiiált, a« ének számokat pedig orgona kisiettél Kormán János orgonista adta elő. — Mi e u íu tanitók es unuók, pihenőre tértik haza. Ttínyesiállalkiállifás Sütuegen A Zilamegyei Ga d.isagi Egyesület 1904. év szeptember hadá­ban Sümegen es Gal iubon községben tenyé^zal­latdijazást tart, melyre a földmiveiésügyi minisz­terül 500 korona segélyt k..pot., mig az egyesület 400 korona . egélyt szavazott meg, De maga a nagykanizsai es sümegi gazdakörök, melyek az egyeztetne > fiókjai, sziken 2—300 K. adományo/n k e ezelra gyűjtés utján. teghivó. Rácz .anizsán, Kozma Györgynek a ,.Szőioturf-hü.: ezim'r t vendéglőjében. 1 901, évi julius 10 én zárt koi ü tánc.vigalom lendezieuk, kezdete délután 4 órakor. Belepőd íj : s/.emélyen­kint 60 fillér. A tiszta jövedelem 15% a köi­ségi szegény alap javáia megy. Anyakönyvvezető kinevazése. Perényi Ödön segédjegyzöt a baksagyörlai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé a belügyminíFzter kinevezte. Nagykanizsa küldöttsége a minisztereknél. Nagykanizsa rendezett tanácsú város 2;J tagu küldöttsége tisztelgett tegnapelőtt fél 11 óra­kor Tisza István gro' miniszterelnöknél és Berze­vicy Albert vallás és közoktatásügy i miniszter­nél, különböző lokális érdekű ügyekben. A küldött­séget Hertelendy Liszló országgyűlési képviselő és Véc.sey Zsigmond p ilgúrmester vezették. A miniszterelnöknél egy gyermekmenhely felállítását, a vallás- és közoktatásügyi miniszternél főgim­náziumuknak állandó szubvenczionálását és a zsidó Kereskedelmi iskola iamosítását kérelmez­ték. Ugy a miniszterelnök, mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter szívesen fogadták a kül döttség'it s megígérték, hogy kérelmeiket tauul­mánvozís tárgyává fogják tenni. A keszthelyi íóövmnasiuin tanári karában annyiban történik változás, hogy Varga Ignácz tanár eltávozik Keszthelyről mivel megbízatása lejáit. Kőhalniv Márton újra visszatért, s Molnár Szaníszló és (iratzer Alt'on/. uj tanárokul fognak Kesz.thelyre jönui. Zl52lÓ82.8nteles. A Keszthelyi Ipirosok Dal­köre a mult vasárnap szentelte meg uj zászlóját. A zászló-anyai tisztséget Fürstenberg Károly berezeg neje Festetics Mari grófnő volt szives elvállalni. A sz.eutelésnél ott volt az egész grófi család is, amivel szép jelét adták társadalmunk iránt való érdeklődésének. Az ünnepre megjött a kanizsai irodalmi- és művészeti kir nagyszámú dalárdája is. Este a íHullám«-ban hangverseny és táncz­mulatság volt, mely az állandó esőzés ellenére is kitűnően sikerült. Jegvihar. Junius 18-án este 8—9 óra között dühöngő jegvihar Gyenesiii is, Vonyarcz Vashegy kö 'ségek dé'i részét kisebb mérvben, B.tlaton Győrök község határában Paphegy es Beczhegy­seg termését azonban teljesen tönkretette. Felakasztotta maiját. Jónás György ebeigényi lakos f. Iio 1-en ismeretlen okból felakasztotta magat. Fél ev óta egy esés miatt elmezavart volt. Állatbetegség. Kór- és bőrféreg 3 u., száj- és körömfájás 1 u., hólyagos kiltas 60 u., rü.kór 1 u., sertésorbáücz 126 u , sertésvész 323 u. Távoliak. | | A Magyar Paizs nem politikai lap de azonkívül mindenkitől és mindentől teljesen íuyyeitien társadalmi újság. Posta- és távirda növandikek fa'.vötele. Posta- táviró segédtisztekké kitfep'.és czéljából az 1904 évben 255 posta- és t^virdanövendék fel­vételét engedélyezte a kereskedelemügyi minisz­ter és pedig a zágrábi p'ista- és távirda igazga­sági kerület számára 15-öt, a bu lapest:, kassai, kolozsváti. nagyváradi, pécsi, po/.sonvi, .soproni és temesvári posta- és távirda iga'ga'ósági kerü­lutek számára egyenként 30 ac. és távirda növendékké felvételért azoí a migyar honos ítjak pályázhatnak, akik a magyarnyelvet, a horvát-ós sziavon illetőségűek pedi^ a horvu nyelvet szó­ban és írásban birják, további a középiskola iV-ik vagy ezzel egyenlő rangú mis iskola meg­felelő os.iályát hazai tanintézetben si :errel végez­ték, 14 évesnél nem fiatalabbik é* 16 é/esnél nein idősebbek; az iskola bevetése ésnöven 14'<ké lelvétel Között azonban le^felebb egy óvi meg­szakítás lehet, mely ese'ben hitelesen igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az illető ho' tarzóz­kodott es mivel foglalkozott? Julius v^ íig lehet folyamodni az illető posta- és távírda igazgató­sághoz czimezve s azo i p):ta- es távírda hiva­talnál nyújtandó be, hova folyamid) nö/eiJékkó felvetelét óhaj'ja. A kiképzéstléi az els'í félévben javadalmazásban ne-a részesülnek; az etsJ óv második felében azonban kincstári posta-es távirla hivataloknál havi 15 K, a második évben hwi 30 K, a karmadik évben havi 40 K, a negyedik évben havi 50 K napidíj általa íyt üipiak. Badap83ti csilók Bajorországban. II írom budapesti szólhámosi. tartyzt:>t'>'t le a müiehsni íendőrség apróhirde.tés utjín elkvetett csaláson miatt. Kemény Izidor a fóczinkos, aki münc'aeni napilapokban apróhirdetést tett köztó, melyben ] nagyöbű összeg péa/t ígér annak, aki e^y gyer­meket örökbe fogadna. Vállalkozók tsronészetesan bő.eu jelenkeztek, akik közül Kemény kiválasz­totta a vagyonosabbakat, s azokmk me^irra, hogy a gyermeket, aki egy királyi herczeg tör­vénytelen fir, 100 márka ellenében lakóhelyére szálltja. Az igért 35 e<er márki kíszpém és 100 ezer márka kamatjövedelme, melyet tartásdíj fejé­ben az öiokbefogadónak igeit sok ember elcsá­bított, akiktől Kemény és ket társa, Kornitzer Józsua és Révai Mm', a pinzt filvették ei a fa­képnól Ingják Kö ben néhány emb ir r jött a csalásra és a síéiüamjsoket fóljeleutettéi, mire a müncheni rendőrség mind a hírrait letartóz­tatta. — A dologban a' a legszebb, hogy a kül­földi lapok „Magyar csalók" czim'n tárgy alják az ebe'er. Pedig peni Kemény Izidor, sem Kornitzer Jozsué, Mm Révai Manó nem mtgyar emberek, legfeljebb Magyarorszagon laknak. A Migyanyelv. Iskolád. Taniíók. Tanárok­Az. iskolai munkák végeztével lauitók és tanárok tanácsk ozásra ultek össz'.'. A tanítók Bpesten, a tanárok S.:ékclyudvarhelyi. A tanárok többek között tárgyalták azt a méltánytalanságot, hogy az. állami tisztviselőknek, specziálisau a tanárok­nak az 1903 évi tervezőit lizetésrendezé'söket az 1904 évi edictum elütötte, talán csak elhalasz­tottn, do mindenképen rn grongálta. A nagy­panaszt egy szépen megírt emlékiratban be is adta az elnökség (Beöthy Zsolt, Negyesy László) a miuiszterh-'z, Berzeviczy Albert közoktatásügyi miniszter ur movigéric hogy személyesen fogja tanulmányozni a feliratot, s a/, ügyet. Pedig nem is anyira ezt kell tanulmányozni, mint inkább csupán végrehajtani az 1903. évi tervezetet. Mert ugy igazságos a dolog, hogy ha a varmegyei tisztviselők fizetését rendezik, akkor rendezzék az államiakét is. A felolvasások közül rendkívül nagy­fontosságánál fogva felemlítjük és kiemeljük a a Kapossy Luizán pápai főgimnáziumi igazgatónak ^Stilisztikai elmélet és gyakorlat« czimü érteke­zését. Rámutatott arra az ellentélre, amely a stilisztikai elmélet és gvakoriat közölt van. Meg­említette, hogy a közoktatási miniszter readeletet adott az igazgatókuak arra, hogy ellenőrizzék az előadások magyarságát. S imo az . eredmény az, hogy maguknak az igazgatóknak e tárgyban be­adott jelentéseiben is vannak bőven magyartalan­ságok. Ily rendkívüli k milmények között rend­kívüli javaslatokat ajánl. Csak oly kézikönyveket engedélyezzenek, melyek a magyarosság szem­pontjából is kiállják a bírálatot. Szigorúan köve­teljék meg. hogy minden studíum tanárja ismerje a magyar stílus szabályait. Továbbá eszközölje ki a kultuszminiszserium, hogy a hivatalos nyelvet és a törvények szövegét magyarossá tegyék. A napi sajtót pedig szakbizottságok bírálják és liatal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom