Magyar Paizs, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1904-06-23 / 25. szám

1904. június 16. MAGYAR PAIZS 7 tűntesse meg azzal, hogy ne legyen nyugalma addig sem, amíg étvágyát kielégítendő: enni akar? Ha magyar vagy: légy magyar! Végy Jakod építéséhez magyar föld termette követ, lát, — csináltast| azzal az iparossal, aki vér a véredből; nyoszolyád, egyéb házi bútorod iragyar kézből kerüljöu hozzád: testedet ne az idegentől hozott silány ruhaneművel, hanem fele­nged fonta, szőtte vászonnal s magyar földön előállított szövetből I észült dolmánynyal takard el. Magyar kézzel csináld czukorral édesítsed az asztalodra kei ülő étkeket s igaz magyar szívvel viseld ama keserűséget is, amely e földön ér tég»d. Ne gjujtsál szerény szobád megvilágítására idegenből szállított gyertyát, mert idegen voltá­val megfertőzteti annak levegőjét; s ha idegen gyújtóval lobbantod lángra tűzhelyed füzét: kész az a veszedelem, a mely idegenné teszi azt előtted. Fű, fa, viz, mii d Cbak arra intsen téged, hogy magyar vagy ; s mint villamos ütés, ugy érjen téged ez a tudat, amikor ekéd szarvát, tolladat, fejszédet, vagy evőkanaladat veszed kezedbe. Minden amire szükséged van, magyar voltodra emlékeztessen; s ez tegye kötelességeddé azt, hogy embertársaidat is tudatára hozzad magyar voltunknak, mert csak igy lesz nagygyá nemzeted! Ezt mondja a mi szivünk, s mi iá feleljük: ugy legyen! Lengyel Ferencz. Országgyűlés. Az indemnitás vitáját befejezték. A miniszter­elnököt kritizálta Lengyel Zoltán, Buzáth Ferencz és Eötvös Károly. Utóbbi mondja, hogy baj van, mert nincs nemzeti királyunk. Pedig a nemzet joga elsőbb, mint a király joga. Nem a királynak van nemzete, hanem a nemzetnek van királya. — A vasutasok fizetésrendezésénél Mezössy Béla, Gr. Batthyání Tivadar Udvary Ferencz, Hock János, Chernoch János, Lengyel Zoltán, Dr. Ernszt Sándor Konkoly Thege Miklós, Hellebronth Géza, Fülöp Bela tartott beszédet sürgetve a szolgálati szabályzatot. — A következő nap viharos ülés volt egy rendelet miatt Az oláhor­szági galatzi konzul németnyelvű hivatalos iratot küldött a debreczeni polgármesterhez. Ez nem intézte el, mert a hivatalos nyelv a magyar. Gr, tiuoiszterélnök megrendelté a pol­gármesternek, hogy intézze el, mert jogos a németnyelv. E miatt háborúra kelt az ellenzék, mért a miniszterelnök a nyelvet nem tartja fontosnak. Felhívás. A Magyar Paizs kérése. Julius i-ével uj évbsrmad és félév kezdődik. Uj előfizetést nyitunk ti hát ez időre. Kérjük a lap isme­rőseit, nyerjenek még uj barátokat hazafias eszménk támogatására. A Magyar Paizsnak egy negyedévi előfizetése egy korona; tehát a legolcsóbb lap a hetilapok között, s mégis még nem jött el az idő, hogy panaszra ne volna okunk lapunk fentartásánál a küzdelem miatt. Az anyagiakat tekintve főként a fő­városi hirdetők lépten-nyomon rászednek, érzékenven megkárosítanak; az előfizetők nagy része pedig — más bajával nem gondolva — késedelmeskedik. Azért az olvasókhoz is in­téztük kérésünket, vegyék figyelembe a lap­kiállítás nehézségeit, küldjék el minél, előbb legalább a hátralékokat. Jelezzük azonban tisztelettel már most, hogy az elmaradott dijakat szabályaink értelmében néhány hét múlva postai megbízás utján szedjük be. Kiadóhivatal. Heti hirek. Helyiek. A megy ei közigazgatási bizottság mult héten tartott ülést Hertelendy Ferencz főispán elnök­letével. Tudomásul vették az alispáni, főorvosi, állatorvosi, államepitészeti, árvaszéki, tanfelügyelői jelentéseket. A tanfelügyelőség 78 népiskolát látogatott meg. A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint a f. évben januártól május végéig a vár­: megye területén befoljt 1. 277, 499 K 98 f adó, mely a mult év hason szakában befolyt 1. 096, 083 K 70 f adóval szemben 181. 416 K 28 f emelkedést tüntet fel. A kataszternél május hóban hatóságodtól és magánfelektől bejelentettek 132 birtokváltnzási esetet, melyhez a f. évbeli vál­tozásokat hozzáadván, 1.368 birtok változási eset merült fel, melyeket mind keresztülvittek ; az április 23-iki, május 23 iki ós 29-iki elemi csa­pásokról tömeges kárbejelentések érkeztek ós pedig jégkár czimen 100, árvízkár czimer. 33 községből ; öt tisztviselőt küldtek ki 115 községbe ; 18-ba még kettőt küldenek ki, hogy a kár­felvételeket még a letakaritás előtt teljesíthessék. Megyei rendkívüli közgyűlés lesz julius 5-én; ugyanaznap lesz a közigazgatási bizottságnak az ülése is. Diák emlék, A főgymnáziumnak ez évben végzett VIII. oszt. tanulói, amint ez már min­denütt szokásos, elhatározták, hogy 10 év múlva összegyűlnek s felújít,ák az emléket. Az össze­jövetelről szerződést is készítettek, melyet szaba­touságáért irt is közlünk. Az összekötő kapocs erősitésere a tanárok közül diszelnököket is ^álas­tottak : Vogel Richárd tanárt, ki ez évben osztály­főnökük volt s Schuszter Oszkár ós Borbély György tanárokat, akik az előbbi években voltak osztályfőnökeik. Az összejövetel szerződése a következőleg szól: 1904—1914. „Mielőtt a sors, amely bennünket hosszú éveken keresztül őszinte baráti szeretet­ben ós egymáshoz való igaz ragaszkodásban együtt tartott, bizonytalan időkré egymástól eltavolitana, a következőkre kötelezzük magunkat: Azt a meleg baráti viszonyt, amely évekig összefűzött bennünket, tóvábbra is megőrizzük és ápolni fogjuk, hogy egymást, ha kell erköl­csileg, anyagilag egyaránt támogatjuk mindaddig, amig a tisztesség és becsületesség ösvényén halad mindegyikünk. Kö;elezzük magunkat, hogiy hazánknak és nem­zetünknek haladására ós felvirágoztatására min­dent megteszünk, ami csak erőnktől telik, s becsületet szerzünk magúnknak és annak az in­tézetnek, a mely minket fölnevelt. Kötelezzük magunkat, hogy czimünket a jegy­zővel levélben pontosan közöljük; továbbá éle­tünknek nevezetesebb mozzanatairól a jegyzőt értesítjük. 'miTni t» *L ­A jegyző' tartozik 'c'Tmél ,minden taggal külön tudatni és a beérkezett levelekről könyvet vezet. Kötelezzük magunkat, hogy 1914. junius 29-én Zalaegerszegen, ahol a VIII. osztályt együtt vé­geztük, megjelenünk — esetleg családunkkal, — hacsak valami rendkívüli ok nem akadályoz ebben bennünket. Azon tagok, a kik az összejövetelen elegendő költség hiányában nem tudnának résztvenni, tu­dassák ezt legalább az összejövetel elő't egy hónappal a jegyzővel, aki közli az elnökkel a költségek kiutalványozása végett. Az esetlegesen {elmerülő költségek fedezésére mindnyájan köte­lesek vagyunk evenként, — jul. l-ig — egy koronát a péáztárnoknál lefizetni Isten minket ugy segélyjen, amint fogadásunkat megtartjuk! Suszter Oszkár, Vogel Richárd, Borbély Gjörgy dÍ8zelnökök. Thassy Kristóf pénztárnok, Kiss Elemér elnök. Csizmazia György jegyző. Bierbauer József, Kákonyi Gyula, Pintér Ernő, Borbély János, Kern Ervin, Rosenfeld Miksa, Csácsís József, Kiss István, Sebestyén Jenő, Gerencsér János, Klosovszky Ernő, Simonffy Endre, Gráner Imre, Mattersdorfer Ignácz, Singer Emil, Grünfeld Ferer.cz, Mészáros Pál, Sperlák Iván, Halász István, Püs_ Dezső, Spiegel Gyula, Heincz János, Pávlicsek Kálmán, Vöczköndy Jenő, Szegő Jenő. Éretségi vizsga. A főgimnasiumnak végzett növendékei junius 20, 21, 22 éa tettek szóbeli érettségi vizsgálatot a Spitkó Lajos tankerületi főigazgató elnöklete alatt levő tanári bizottság előtt. A végzett ifjak általában kielégítették a hozzájok fűzött várakozást. Elnyerték az érettségi bizonyítványt: Csácsics József, Csizmazia György, Gerencsér János, Halász István, Kern Ervin, Klosovszky Ernő, Pintér Ernő, Rozenfeld Miksa, Singer Emil, Szegő Jenő, Thassy Kristóf ; jó fokozattal nyerték el : Borbély János, Grünfeld Ferencz, Heincz János, Kiss tlemér, Sebestyén Jenő; — jeles fokozattal nyerték el : Qráner Imre, Paizs Dezső, ós Simonfy Endre. Tegnap este bucsu-vacsorát tartottak a Korona vendéglőben a baiátságnak további fentartására. Színház. Ezen a héten 3 nap Szentgyörgyi Lenke budapesti vendég színész foglalta le a figyelmet, kinek játékát külön czikkben méltatjuk. Kitüntetéssel emiitjük föl azonban Sz/gethy Andort, ki a Tavaszban remek táuczot produkált Szent­gvörgyivel. Másnap a Drbtostótban .ugyancsak Szigethy és Jakabfy Jolán ragadták el a közön­séget gyönyörködtető ügyes tánczukkal ismétlést és sok tapsot érdemelve. Jakabfy Jolán azzal is leltünővé teszi magát, hogy szorgalmas ós fárad­hatatlan természetével minden darabban j ítszik, még pedig a legnagyobb megelégedésre. A. Scherryben a jobbak közétartozott: Bogyó, Rózsa­hegyi, Jakabfy, Szigethy Baranyay, Keudi. E három vendég-előadáson sajnosan nélkülöztük Ráthonyi Stefit. Vasárnap a ligetben volt előadás. A hajdúk hadnagya már jobb darab, noha operette; meg is telt a ház. Jól játszott: Rathon^i Stefi, Baranyay, Papp János, Zdahy, Szigethy Jakabfy. — És most jött végre kedden egy éne­kes népszínmű, a Régi szerető, melyben fellépett özv. dr Stökl Adolfné, jeles zongora tanítónő, kinek fellépte nagy szenzácziót keltett. A ház; megtelt a kitűnő énekes vendégszereplésének & hírére. Nem is hagyta cserben a várakozást. Tűzről pattant magyar nótáival ós jó játékával felvillanyozta a közönséget El is halmozták taps­sal, virágkoszorúval, bokrétákkal. Kitűntek mé_, Szigethy, Zilahy, Torday Etelka, Bogyó, Pap<> János. — Tegnap Gorkijnak az Éjjeli menedék­helye jött Benedek Gyulának játékául. Az ünne pelten kivül jeleskedtek : Nagy Mari, Szigethy Torday, Zilahy, Kendi, Bogyó, Baranyay. Népünnepély. A keieskedő ifjak köre Balassa" Benő és Breisach Samu elnökletével vasárnap délután népünnepélyt rendezett a Baross ligetben a színtársulat tagjainak közreműködésével. Az idő kedvezett s a mulatság jól sikerült. Szépség versenyt is tartottak 8—10 éves gyerekek részére. Az egyik biráló bizottság Hajik Istvánné elnök­lete alatt Csiszár Ilonkát, a csendőrkapitány leányát ítélte legszebbnek s díjul játékszereket­nyujtott át; a másik bizottság Balassa Benő elnökkel Sándor Pistát Sándor Zs ;gmond fiát ítélte legszebbnek s játék-lovat adott neki. A színtársulat tagjfi közül Zilahy János a kevlári bucsut s Torday Etel Szász Károlynak a Koldus­asszony cz. költeményét szavalta el. Mindkét szavalat intelligentiáról tanúskodik. Jó magyar népdalokat énekelt még Papp 'János. Tréfás jelenetéket, monologot éneket, tánczot adtak elő : Rózsahegyi Sárika, Virág Jenő, Bogyó Zsigmond, Jakabfy Jolán, Szigethy Andor, Faragó Rezső. Pintér Margit, Ráthonyi Stefi, Benedek Gyula, Kelemen Imre, Kendy Piroska, Baranyay Ferencz, Nagy Mari, Tábori Imre, és Szentgyörgyi Lenke, a fővárosból jött vendég. Panaszok és ellenszenves hangok a szín­társulat ullen. A lípkihordó már búcsúzásról beszel. Tehát már csak egy darabot adnak ma. A bérlők panaszolnak, hogy nem járhatták le a kifizetett jegyet. Az igazgató a még adandó da­rabokra sem fogadja él. SeLnak megmandt 7 8 jegye. Emellett pedig mi felemlítjük, hogy Mícsey színigazgató, mikor útban volt Egerszeg felé, előre küldötte titkárját, Nagy Jenőt, hogy gyűjtsön színházlátogatót. A titkár megnyerte az irodalmi és művészeti kört a pártolásra. A tár­sulat érdekében választmányi ülést tartott az irodalmi kör. Jelen volt a színi titkár is. Kérte az erkölcsi támogatást. A kör nem csak erkölcsi támogatást adott, hanem egyenesen gyűjtött, há­zalással gyűjtött számukra mintegy 60 bérlőt. A kiknek 'A-ed iésze nem ment volna sziuházba, Tehát jó darab anyagival is hozzájárult a párto­láshoz, Ezért a kettős pártolásért igen keveset kívánt a kör ellenértékül. Kívánta hogy néha­néha hetenként legalább kétszer rendesebb szín­darabot is játszódjanak, nem csupán léha ope­retteket, utezaszéli komédiákat. A titkár pedig megígérte s ha jól tudom jegyzőkönyvbe is vet­ték, hogy az irodalmi körtől gyűjtött bérlők bármelyik előadáson érvényesíthetik jegyeiket. Azokra nézve nincs bérletszünet. És hogy történt Ugy, hogy három hét alatt mind operettet nyúztak. Az üres Drótostótot másfél hét alatt háromszor adták. Az irodalmi körtől gyűjtött tagok nem mehettek akármelyikbe csak a silányabb estékre. Most az előadások megszűnnek. A jegy a bérlők nyaká­ban maradt. Áz igazgató pedig fütyölve távozik. Vájjon mit szólnak ehez a bérlők, az irodalmi kör s az igazgató? Milyen viszonyban van most egymással ez a három a fényező ? . . . Felül fizetők a kath. legényegylet mulatságán j Legáth Kálmán ó« Berzsenyi György 4—4 K. Königmajer Járos és Kun Vilmos 3—3 K. Dr

Next

/
Oldalképek
Tartalom