Magyar Paizs, 1903 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1903-10-01 / 40. szám

1903. október 1. MAGYAR PAIZS 3 magyar ügyekbe való beavatkozását. Hiába várták J s ekkor ellene íordult az egész Ház egy-két jobb­párti kivételével. És evvel megbukottnak tartják vala gróf Héderváryt. Tegnap szerdán folytatták az ülést. S csakugyan bejelentette a kormány­elnökségről való lemondását s rögtön távozott is, a Magyarország szerint ott hagyta a házat, mint Szent Pál az oláhokat. A magyar nyelv ügye győzni fog. Olvasóinkhoz. A magyar jelleget nem a gácsi „had­parancs" támadja meg először. Nyiltan is, alattomban is évszázadokon át óriási harcz vau a magyar jelleg ellen. A támadásokat védelmezni kell. De nehogy azt higyje valaki, hogy csak országkormányzásüag, úgynevezett politikai­lag lehet támadni és tönkretenni egy nem­zetet. Nem szükséges ágyúval lövöldöznöd : tarsd iskolázatlanul butaságban a népet s szemfényvesztéssel rabszolgáddá teheted. Tedd az urat napszámossá s a munkást koldussá : lábad alá lapul. Üsd ki a munkás kezéből a varrótűt s nagyobb diadallal hóditsz, mint a népvándorlás vezére, ki a kardot verte ki az ellenfél kezéből. Beszélj idegen nyelven, majmold a külföldit, hozd be a szomszéd ország rongyát s add érte kiucsedet: ron­gyos léssz és éhesen kolbulsz. Magad támad­tad meg magadat, nem a gácsországi fő­hadnagy. De nehogy azt higyje \ alaki, hogy az országkormányzási, ugy nevezett politikai támadásokat is, akár az ágyút is, vissza ne lehetne verni a varrótűvel s az ekevassal. A munka kenyeret, a kenyér életet ad. Az öntáplált életben önérzet és büszkeség van ; függetlenség és szabadság nő ki belőle. A szabadságban pedig eiő van. Még van egy kis erő a magyarban. Ne dobjuk prédára. Védelmezzük meg. Védel­mezzük meg ezt a kis erőt a kunyhók lakó­is. Higyje el mindenki, hogy az ország kor­mányzás nagy emberei, az úgynevezett poli­tikusok s magok a fejedelmek is, mi belőlünk, apró emberekből, szürke napszámosokból, kér­ges tenyerű parasztokból táplálkozna^, mint gyökeréből a fa koronaja. Mi vagyunk a föld, mi teremjük, izzadjuk ki a vn&got, belőlünk nőtt ki a tölgyfa is, mi löktük fejünk tetejére a hegyeket is, hogy azokat hordozzuk, s vállunkon emeljük a trónusokat. Mi vagyunk a tenger s hátunkon járnak a hajók a kormá­nyosokkal. S tudjuk hogy : „Ha vihar dul! Habár felül a gálya, S aiu! a viznek árja, Azért a viz az ur." A „Magyar Paizs" a magyar jelleget védi gondolkozásmódban, nyelvben, szokás­ban, erkölcsben, irodalomban és művészetben. A nemzeti közgazdaságot védi földmüve­lésben, iparban és kereskedelemben. A hazai ipar védelmében s a szövetkezeti eszmében látja a nemzeti megerősödés évan­geliumát. S ebben a megerősödésben várja a függetlenségnek, s müveit szabadságnak eljövetelét. E nagy eszményszoborra hordja a por­szemeket a „Magyar Paizs." Ajánljuk barátaink figyelmébe. Gyűjtsenek új meg új társakat, új olvasókat. A Magyar Paizs az országnak összes heti lapjai között a legolcsóbb. Évi ára 4 korona. A „Magyar Paizs" szerkesztőség$ és kiadóhivatala. Heti hirek. Helyiek. Deák Ferencz születésének 100 évfor­dulóján, október 17-én tudvalevőleg fényes ünnepély lesz, nemcsak Budapesten, hanem Zalaegerszegen is, szülőmegyéjének fővárosá­Dan; 19-én Kehidán a nagy férfiú lakóhelyén ünnepel a vármegye. Az ünnepély rendező bizottságának elnöke Csertán Károly alispán. Mint halljuk, a meghívókat a sorozattal együtt már szét is küldötték. Ünnepi beszé­det fog tartani Hertelendy P'erencz orsz. képviselő. Előzőleg az istentiszteletet dr. István Vilmos szombathelyi megyés püspök tartja a zalaegerszegi plébánia templomban. A Deák Ferencz-kertet, melynek közepén áll a nagy férfiú . zobra, a töi vényszék előtt, vasr&cscsal kerítették be a 17-iki Deák­ünnepségekre való tekintettel. EskÜVÖ. Városszerte nagy érdekeltség mellett kötött házasságot szombaton Bődy Zoltán vmegyei aljegyző Trsztyánszky Ödön árvaszéki elnök leányával, Ilonával. Dr. gróf Jankovich Lá3zló főispán és Árvay Lajos főjegyző volt a tanú s a templomban Bődy István, a vőlegény bátyja áldotta meg az új párt, a polgári kötést pedig Csertán Károly alispán végezte. A diszes nászmenetet nagy közönség nézte. Esküdtszék. (Betörésügyben). A múltkor közölt három ügy után lapunk zártakor tárgyalták a negyedik ügyet, melvre az esküdtszéK követke­zőleg alakult meg: Papp Alajos, Sebestyén Mihály Vincz® Albert, Lakatos István. Koronczy Ferencz, Háry József, Strausz Sándor, Németh Dezső, Puer István, Adorján Sándor, Friedrich István s dr. Ruzeicska Kálmán (főnök). A törvényszék dr. Fritz József elnökletével Szirmay Béla ós Skóday Aurél birákból állott. Közvádló dr. Rézler Kornél ügyész. — A vád alatt van DödöLe István, Buga József és és Parancsi József, hogy Bncsuszent­lászlón Schwarcz József boltjába rontottak be ál­ruhában fegyveresen, ámbár tervön meghiusult De minthogy a főbb bűnös elmebeli állapotának a megfigyelését kellett elrendelni, az ítélethoza­talt elhalasztották. — Érdekeltebb volt az ötödik tárgy szombaton. Bagó István Rezneken elcsábí­totta Farkas Imre feleségét. Ezért Farkas néhány hét múlva szíven szúrta egy késsel Bagót, hogy ez meghalt, A törvényszéken elnökölt Sztanisz­lavszky Adolf elnök, s birák voltak Szirmay Béla és Skóday Aurél. Vádló dr. Rézler Kornél, védő dr. Hajós Ignác?, aki derék védő beszédet mon­dott ugyan, Farkas Imrét azonban három évi fegyházra ítélték. Az esküdtszék tagjai: Torma János, Kotnyek Ferencz, Vincze Albert, Puer István, Adorján Sándor, Strausz Sándor, Horváth János, dr. Ru/sicska Kálmán (főnök), Ughy János Sárváry József, Háry József, Papp Alajos, Lakatos István. A zalaegerszegi kereskedő ifjak önképző egylete Deák Ferencz születésének 100 ik évfor­dulóját f. hó 18 án d. u. 3 órakor ünnepli meg a Kummer kávéház emeleti helyiségében, elnöki megnyitót tart Schütz Frigyes II. elnök, szaval Sípos Ernő és Eisner József; az ünnepi beszédet Kardos Jenő joghallgató, a zárszót Neumann Albert titkár tartja. A helyi postahivatal főnöke közhírré teszi, hogv a posta- s távirda növendékek felvételére vonatkozó pályázat határideje f. évi október hó végéig meghosszabbíttatott és a már közlött posta- és távirda hivatalokon kivül a bonyhódi, dombovári, dunaföldvári, marczali, nagykanizsai 2 szám, paksi, szigetvári, villányi posta- és táv­irda hivataloknál fog egy-egy és a keszthelyi posta hivatalnál egy második ós hat (6) első­osztályu postamesteri egyesitett hivatalnál pedig szintén egy növendék fog november hó 1-től kezdve kiképeztetn', további felvilágosítással a kir. posta hivatal szolgál. Múkedvelöi színi előadist tartanak a zala­egerszegi iparos ifjúság önképző egylete javára október 3- és 4-én szombaton és vasárnap az „Arany-Bárány" szálloda dísztermében. A titok czimü népszínművet játszák tl Balaton Sándor rendezése mellett. Heüyáiak: Középpáholy 8 K, oldalszék 2 K 40 f, körszék I—IV. sor 2 K, V—VIII. sor 1 K 60 f, a következő sorokban 1 K 20 f, állóhely 80 f, karzat 40 f. Karzati jegy a tánczmulatságra belépő jegyűi nem érvényes. Jegyek előre válthatók a szombati előadásra a templommal szemben levő dohány tőzsdében. Pónztárnyitás este 6 órakor. A vasár­napi előadásra délelőtt 9 óratói 12 ig ós délután 2 órától az előadás megkezdéseig jegyek váltha­tók az „Arany Bárány" szállóban a pénztárnál. Kezdete az előadásnak mindkét napon este 8 órakor. A vasárnapi előadást zárkörü tánezmu­latság követi. A jótékony czél iránt való tekin­tetből szives pártfogást kér a zalaegerszegi ipiros önképzők egylete. Bélyegvásár. Amint a Magyarország is fel­emiitette már, városunkban egy kisebbrendü hi­vatalnok elég nagy mennyiségű, ezer korona értéknél tóbb bélyeget adott el helyi kereske­dőknek. Fűiébe ment ez a helyi rendőrségnek, hol gyanúsnak tartván a dolgot, vizsgálni kezd­tek s több ujabb adatra bukkantak. Le is tar­tóztatták az illetőt s az ügyet áttették az ügyész­séghez. Majd szabadlábra engedték, de az eljá­rás folyamatban s a rendőrség is tovább folytatja a kutatást, mert nem lehet tudni, hogy az a sok bélyeg hogy került házzá. Ismeretlen öngyilkos. A bpesti rendőrfőkapi­tányság értesítése szerint Budapesten mult hó 28-án egy 50—55 évesnek látszó gyenge test­alkatú, sötétbarna hajú, őszbevegyült barna bajuszu férfiú öngyilkossá lett. Kalapjában Heincz János Zalaegerszeg üégjegyzós volt: s pepita nadragot, téli kabátot s fűzős czipőt viselt. Alsó nadrágjá­ban K. J. betű jelzés volt. Eddig az egyén kiléte megállapítható nem volt, mert az itt megejtett rendőri nyomozat során nem volt megállapítható az, hogy a személyleiráshoz hasonló egyén Zala­egerszegről eltűnt volna. Nincs kizárva azonban' hogy az illető egyén Zalaegerszeg környékérő való. i Helyi heti piacz mm.-ként buza 14 kor. 20 fill. rozs 11 kor. 30 fill. árpa 11 kor. 50 fill. zab 10 kor. 60 fill. tengeri 15 kor. — fali. krumpli 5 kor. Terjesszétek a „Magyar Paizstl" Megyeiek. Kisfaludy Sándor emlékezete. Za'amegye nagy költőfiának, Kisfaludy Sándornak, egy régi művészi emlékét állították fel Budapesten a Nemzeti Múzeum telkén, Kisfaludy Károly szob­rától nem messze. Ez az emlék a Ilimfylant. A szép ünnepélyen Zalamegye küldöttsége is részt vett Csertán Károly alispán ós Hertelendy Ferencz képviselő vezetése alatt. Zalamegye koszorúját Csertán Károly alispán tette le az emlék gránit talapzatára. Nagylelkű iskolai alapítvány. Dr. Huray Ist­ván kir. tanácsos, balatonfüredi fürdőorvos a tihanyi róm kath. iskolába járó szegény iskolás­gyerekek könyveós tanszerszükségleteinek fedezé­sére kétszáz koronás alapítványt tett le a veszprém­egyházmegyei alapítványi hivatalnál.' A nemeslelkü alapitónak az egj házmegyei hatóság meleg köszöne­tét tolmácsolta. Esküvő. Egyházasbükki Dervarics Ákos kili­máni földbirtokos azept. 22-én esküdött örök hűsé­gei Győrött csengeri Háczky Valéria úrhölgynek, özv. csengeri Háczky Dónesné született Ribiánszky Anna kedves leányával. Áthelyezés A kereskedelmi miniszter Baán Dezső keszthelyi m. kir. póstatáviró s. tisztet sa­ját kérelmére a soproni pósta- és táviró hivatal­hoz helyezte át. Orvoskinevezés. Dr. Háromy Ferenczgyakorló orvost Zalavármegye alispánja a nagykanizsai vá rosi közkórház segódorvosává nevezte ki. Tanitóválasztás. A sümegi r. kath. elemi iskolában üresedésben volt tanítói állásra 52 pályázó közül Németh József kondorfai tanítót választották meg. Hossza élet. A napokban halt el özv. Horváth Józsefné, Horváth József murakereszturi kovács­mester édesanyja 103 éves korában. Zalavármegye állatbetegsége. Lépfene: Rózsás­szeg 1 u., Zalaapáti 2 u. Veszettség-. Aranyad 1 m. Ragadós száj- és körömfájás: Bodorfa 4 u., Csabrendek 1 m., Dabroncz 2 u., Galsa 23 u., Gyepakaján 15 u , Hány 3 ,u., Káptalanfa 6 u.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom