Magyar Paizs, 1902 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1902-08-21 / 34. szám

6 MAGYAR PAIZS 1902. au#a»7.tuft' 21. A sertéivétznek Ausztriába törtónt behur­ciolása miatt a sertésnek Ausztriába valé be­vitele jelenleg Zalavármegye alsólendvai, Csák­tornyái, kanizsai, keszthelyi, letenyei, pacsai, perlaki, sümegi, tapolczai, zalaegerszegi és zala­Bzentgióti járásaiból, valamint Nagykanizsa ós Zalaegerszeg rendezett tanácsú városokból — tilos. Hegint a Zala. Alsócaáfordon belefúlt fürdós közben egy Berki István uevü fiu. És ez már csak ugy mén ? Hatóság, merre vannak a te kezeid? illat az emberben. A kanizsai rendőrség le­tartóztatta Jambrovics János lapdaárulót, mert 74 rendbeli, 8—10 éves kis gyermekekkel elkö­vetett fajtalankodás bizonyult rá. Budapest, Körmend, Nagykanizsa! Hiszen ez mégis ször­nyűség ! Phylloxera. A korpavári határban levő szőlők phylloxera miatt zár alá Tótettek. öngyilkos. Kis Balázs káptalantóti lakós ma­gát felakasztotta. Öngyilkosság. Molnár János örvényesi kör­jegyző augusztus 14-én agy onlőttte magát. Hiva­tali bajokat emlegetnek. Rettenetes, hogy micsoda világ ez! Terjesszétek a „Magyar Paizstl" Távoliak. A Mátyás-szobor gyüjtőbizottság kérése. A Mátyás-szobor alapra gyűjtő bizottság azzal a kéréssel fordul azokhoz, akiknek kezéhez a mult hónapok folyamán érkezett gyűjtő iv, hogy a begyült pénzt a gyűjtő ivvel együtt beszol­gáltatni szíveskedjenek. A szobor bizottság és Kolozsvár városa tájékozódni óhajt a felől, hogy a begyült összeg a szükségletet mennyiben fedezi. A körmendi önk. tűzoltó egylet, mult vasár nap tartotta meg szépen látogatott nyári tánc­mulatságát a Korona vendéglő kerthelyiségóben. Az uralkodó jó hangulat még az esti órákban keletkezett zápor sem zavarta meg, hanem ke­délyesen folyt a táncz tovább a fedett helyiség alatt. Élénkséget kölcsönzött a mulatságnak a tombola is. Bevétel volt 301 kor. 70 fill . kiadás 216 kor., igy a tiszta jövedelem 85 kor. 70 fillér. Czégjcgyzesek. A szombathelyi kir. törvény­szék mint kereskedelmi biróság a nyilvános szám­adásra kötelezett vállalatok sorába ujabban fel­vette : a koltai tejszövetkezetet, — a nemes­magasi Önsegélyző szövetkezetet, — a nemes- ós pórmaga8Í önsegélyző szövetkezetet, ugy a nemesmagasi kereskedő szövetkezetet. Az Eötvös-alap uj elnöke a „Néptanítók Lapja" szerkesztője: Ujváry Béla lett. A közgyű­lésen néhai Krób Pál Zalamegye volt tanfelügye­lője emlékére és nevére egy szobát rendeztek be a Tanitók Házában. A zalai tanítóság kívánta ezt, mint a kik 4000 korona alapítványt egy szobára befizettek. Derék dolog. Kivándorlási kongresszusok. Volt felvidéki, aztán dunántuli kongresszus ós lesz székely­kongresszus. Augusztus 10-én volt délvidéki ki­vándorlási kongresszus. Hanem a baj gyökerére nehezen 8 az igazi orvosságra még nehezebben találnak. A temesvári kongresszuson például ki­mutatták, hogy öt óv alatt Torontálban 2500, Temesben 2800, Bácskában 3000 birtokos csa­lád vesztette el árverésen a vagyonát. S azt javasolják, nagy tetszések közt, hogy nem kell útleveleket adni ; a tisztviselők munkáját szapo­ritni kívánják avval, hogy kutassák ós üldözzék az ügynököket, kobozzák el a leveleket, — sza­poritni kell a csendórséget, vissza kell tolon­czolni a ki„vándul"-ókat stb. — Mindezek jók, csak hogy nem orvosságnak jók. A tisztviselők számának és munkájának szaporítása — költ­ségekkel járván, még nagyobb szegénységnek a kútforrása. — Zárjátok el a vereczkei szorost! A Gotterhalte. Ismeretes dolog a független­ségi ós 48-a8 pártnak a Gotterhalte ellen indí­tott mozgalma különösen egy nagyváradi eset óta. Egy Háláit Lajos nevű nagyváradi ujság­irót, ki egyúttal taitalékos tisz volt, megfosz­tottak tiszti rangjától, azért, mert egy alkalommal a Gotterhalte zenéje alatt nem vette le a ka­lapját. A „Magyartág" irja, hogy ez ügyben már négy interpellácziót jelentettek be a füg­getlenségi párt részéről a képviselőháznak. S a párt törvényhozás utján is követelni fogja, hogy a Gotterhaltét Magyarországon húzzák és ne fuj iák. A párt az országgyűlés megnyitása előtt pedig ez ügyben külön értekezletet is tart. ytf- Minden magyar orvos magyar fürdőre küldje betegét! Magyarországon minden betegségre van gyógyitó ásványforrás. Különfélék. A lap olvasói közül szeretettel kérjük azokat, akiknek hátralékjnk van, küldjék el a kezüknél levő ntalvány felhaszná­lásával. A tanitók és a magyar név. Elszomorító statisztikát lehet találni a népiskolák hivatalos lapjában arró!, hogy a magyar tanitók közül hánynak van magyar neve. E szerint a most működő négyezer állami tanitó hatvanöt száza­lékának idegen hangzású neve van. Hát szive! Ha most az ország összes tanítóinak nóvworát vizsgáljuk, rájövünk, hogy huszoiinvolc/.ezer magyar tanitó között nem kevesebb, mint huszon­egyezer idegen hangzású név akad. Igy tehát a magyar tanitók egynegyed részének van csak magyar neve. Reméljük, hogy nem soká marad igy ez a névsor. Pedig még a megmagvarositott névsorral sem sokat erünk. Érdekes volna meg­tudni, hogy az állami és közigazgatási hivatalok­ban, n városok és megyék hivatalaiban hány idegen nevü ember hivata'oskodik — főképpen a fönökök között! Tessék csak megnézni az ős magyar Zalamenyét is. Beszélgetés az ntkaparóval Kibandukoltam sétálni az országotra. Asogatja az utkaparó a sánczot, melyet színültig /töltött iszappal az áradás. — Nos, hogy vagyunk ? Be kövér televény föld ez. Nehezen vágja ugy-é azt a sok perje fű gyökeret ? Mi a napidíj ? — Semmi, kérem. Feleli a joképü értelmes földvágó. Nincs drjjam. Hozzátartozik ez már a hivatalomhoz Ila a viz nem töltötte volna meg az árkot, most nem volna ennyi dolgom. Igy naponta 30 méter árkot kell kivágnom és kitisztítanom. Ezt aztán ellenőrzik a mérnök urak és az utbiztos ur, valamint a többi utkaparói munkámat is. A vállalkozó úrral nincs dolgom. Ő csak ide hor­datja a követ én számba veszem. Tőle számba veszi a mérnök ur is az utbiztos ur is. Egyik eljön kéthetenként a m.isik 3—4 hetenként. De hogy mért nem elég az egyik, azt nem :udom Mért kell az ország pénztárából, vagy akár a vármegye pénztárából annyi liintós napidijat fizetni a rendes fizetésen felül, azt nem tudom uram. Ezért szegény a mi országunk . .. Ezt az utkaparó mondja, nem én. Én csak azt látom, hogy egy dolgozó emberre csakugyan két felügyelő jut. Czáfolat. Példána kokáért megírják az ujságok> hogy itt vagy ott este Vs tiz órakor tüz ütött ki, tízezer korona kárt csinált, Xy gyujtogatót a csendőrök megcsípték s a törvényes tömlöczbe be is csukták. Másnap írják a leghitelesebb forrásból — a hivatali irodákból, — hogy a tegnap megjelent hir csupa légből kapott kohol­mány, hazugság stb. s roszakaratu elferditósen alapszik. Mert hiszen a tüz nem V» tizkor, hanem s/* tizkor ütött ki. A.ztán nem tiz, hanem tizen­egy ezer korona kárt csinált. Végre Xy gyújto­gotót Q6m 21 csendőrök, hanom & rendőrök fot?­ták meg s világért sem a tömlöczbe, hanem a fogházba vitték. — A czátolatokból a közönség még azt is kisüti, hogy Xy gyújtogató derék, becsületes jámbor ember. — A körmendi leáüy­botrány hőseit is tisztázni fogják majd. Knaute Rezső igazgatót és Mocsári Ignácz tanítót, aki régebbi Morgenbesser vagy némelyek szerint Morgenstein nevét a megfelelőbb Mocsári-ra változtatta. Tisztázzák, mert már meg is jelent a friss újságokban a czáfolat, hogy hazngság az a hir, mert a tanfelügyelő igen pontosan teljesí­tette a kötelességót, továbbá: Mocsári tanár nem ezelőtt két évvel került Körmendre, s nem is Abauj-Tornamegyéből, hanem Szombathelyről; továbbá azért is koholmány, mert Farkas tanár haragosa Mocsárinak s igy Farkas tanár az oka az egésznek. Ebből napnál világosabban követ­kezik, hogy Knaute és Mocsári urak a legderekabb ta»fériak, sói hogy a körmendi polgári leány­iskolát ők emelték a legvirágzóbb magaslatra s jövó évben ezt kölcsönösen ki is publikálják egymásról az Emlékkönyvekben ós Értesítőkben 8 mi elhiszszük. Szerk. levele. Szerkesztőnknek egy heti szabadságot engedtünk, hogy meglátogathassa jó barátját és olvasóink­nak is kedrenczét — Li Tsüngöt Reméljük, hogy thémik­kal és emlékekkel megrakodva és vidor kedvvel tér vissza kózibénk. A helyettes. Kántorságban jártas, jó bizonyítványokkal rendelkező tanító­jelölt ajanlkozik akár önálló, akár oszt. tanítónak. — Megkeresések »Tanitóf Zala­egerszeg postarestante kéretnek. 3-5 Minden magyar honpolgár, magyar iparostól szerezze be szükségletétI Csík honi terméket használjurk! "M Szövetkezeti ügyek. Levelezés. A szövetkezet igazgatóságának 1902. áugusztus 16-án tartott ülésén könyvelőnek Léránt György, gégéddé pedig Wittmann Jenő választattak meg. Az 1902. julius 10-én ós augusztus 16-án tartott igazgatósági gyűlésen üzletrész jegyüket felmondták: Öreg Mátey József Gutorföld 1 üzletrész, Török József Gutorföld 1, Gerebenita László Rózsásszeg 1, Tikk József Zalaegerszegi, Vukovic* István Alsóbagod 3,özv. Czigány Gvörgy­né Gntorföld 1. A felmondás tudomásul vétetett s az alap­szabály szerinti visszafizetésre előjegyeztettek. Lengyel Ferencz 644. számú üzletrészjegye dr. Kele Antal részére megvétel után átíratott^ Csődtömeg-eladási hirdetmény, Vb. Zsallár János csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 40—280. folyó száma alatt összeirt, 2928 K. becsértékü készruhák, szövetek, bélések és más szabó kellékeket ma­gába foglaló különféle áruk an összes üzleti felszereléssel együtt, a zalaegerszegi kir. törvényszék, mint csődbíróságnak 4195/P. 1902. sz. a. végzése és az ideiglenes csőd­választmánynak 1902. aug. 16-án kelt határozata folytán zárt ajánlatok alapján eladatni fognak, következő föltételek mellett: 1. A zárt ajánlat, egy összegben 1902. aug. 28-ig, illetőleg ezen nap d. e. 9 órájáig alulirt tömeggondnokhoz adandó be. 2. Bánatpénz fejében a becsár iO°/o-a (292 K 80 f.) a tömeggondnok kezéhez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapír­ban egyidejűleg leteendő. 3. A zárt ajánlatok felbontását megelő­zőleg 1902. évi aug. hó 28-án délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen a Kazinczy-tér 4. sz, a. üzlethelyiségben. Szóbeli árlejtés is tartatig a melyen mindazok részt vehetnek, a kik a becsérték l0°/ 0-át bánatpénz fejében a tömeggondnoknál leteszik. 4. A választmány az ajánlatok közül szabadon választ és esetleg mindegyiket mellőzheti. 5. A kinek az ajánlata elfogadtatik, tar­tozik a vételárt a tömmeggondnok kezére azonnal készpénzben lefizetni, melynek ellenében neki a megvett árúk, az üzleti helyiség kulcsainak átszolgáltatásával, át­adatnak. 6. A tömeggondnok az áruknak sem minőségéért, sem mennyiségéért nem felelős. 7. Az áruk a csődleltárral együtt kívá­natra naponkint d. u. 2—5 óra közt az

Next

/
Oldalképek
Tartalom