Magyar Paizs, 1901 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1901-10-17 / 42. szám

8 MAGYAR PAIZS 1901. október 17. Még nem működnek: 123. Ajnácskő. 124. Árpád. 125 Csákóvá 126. Dédes. 127. Detek­Fenger, 128. Derecske. 129. Fél. 130. Félső­Dobsza. 131- Felső-Lehota. 132. Felső-Nána. 133. Guta. 134. Józsefháza. 135. Kis-Kinizs. 136. Köbölkút. 137. Malyi. 138, Nagy-Koszto­lany. 139. Nagy-Oroszi. 140. Pocsaj. 141. Po­zsony-Szt-István. 142, Romanfalu. 143. Salfa­Köveskut. 144. Seprős. 145. Siter. 146. Sza­niszló. 147. Szécs-Keresztur. 148. Szolcsan. 149, Török-Szt-Miklós (gav. ért.) 150. Unin. 151. Vadász-Erdő. 152. Verpelét 153. Zsombor. Ezen szövetkezetek közül az eperjesi és a perbenyiki értékesítéssel is foglalkoznak, me­lyek egyébként is, csak névleg tartoznak a központhoz : Mindkét szövetkezet élénk tevé­kenységet fejt ki, s helyes irányban terjesz­kedik. Ezen kimutatásban közölt adatok és meg­jegyzések fentebbi állításaimat igazolják. II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cazda­sági Egyesületének Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete. Székhelye : Szolnok. Elnök : Gróf Almássy Imre Dr. Igazgató: Kovács Albert. A szövetkezet 25 évre alakult. Az üzletré­szek száma 20 ezer, s egy üzletrész értéke 20 korona, melyekből bárki tetszése szerinti szamot jegyezhet, melyeknek értéke azonban a szövetkezet fennállasa alatt fel nem emel­hető. Az üzletrészek az igazgatóság beleegye­zése nélkül masra át nem ruházhatók. Czélja : A szövetkezeti tagok és a Gazda­sági Egyesület kisgazda tagjai szamára az összes mezőgazdaság viteléhez szükséges, rom 1 ásnak ki nem tett, illetőleg könnyebben el­tartható szükségletek és czikkeknek olcsóbb áron való beszerzése közvetítése, valamint ter­mesztményeiknek előnyösebb értékesítése. Mult évi forgalma körülbelül 3 millió kor. volt. 1899 április havában alakult. III. Aradvár megyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és értékesítő szövetkezete. Székhelye : Arad. Elnök : Vásárhelyi László, Vezérigazgató : Lachne Hugó. 1900 évi julius hó 1-én alakult. 1901. jul. hónapban 85 tagja volt, 306 üz letrészszel, melyeknek értéke 15.300 kor. Az első Öt hónapi forgalma kb. 250^ezer korona volt. Fiókja ezen szövetkezetnek nincs. Czélja : Tagjait olcsó és . jóminóségü csik­kekkel ellátni és gazdasági termékeik eladását közvetíteni A szövetkezet határozatlan időre alakult. Belépésidij öt K. — Egy üzletrész értéke 50 K. — Bármely tag az eredeti üzletrészen fciül bárhany üzletrészt jegyezhet. A szavatos­sag a jegyzett üzletrész ötszöröséig terjed. Or. Kele Antal. (Folyt, köv.) Szövetkezeti ügyek. Levelezés. Dr. Kele Antal könyve. Örömmel veheti tudomásul a közönség, hogy dr, Kele Antal ügyvéd, az iparvédő egyletnek s a fogyasztási és értékesítő szövetkezetnek az elnöke és a (Magyar PaizsS első munkása, könyvalakban is kiadja azt a nagy munkát, mit a szövetkezetekről, a fogyasztásról, értéke­sítésről es a nép nyomoráról irt, s melynek nagyrésze megjelent a 'Magyar Paizs»-ban is. A hatalmas könyv összeállítására a nyomda mar megkezdte a munkát s karácsonyra vagy újévre készen lesz. — Akárki mit mond, a szövetkezet eszméje korszakalkotó s a dr. Kele Antal könyve e korszakalkotó eszmének a kinyomata s a fogyasztási és értékesítő szövetkezesnek a lexikonja. Az idő kerekét nem állítja meg senki s ennek a könyvnek a nagy ertekét sem vitathatja el senki. — Ez a könyv egy népszerető léleknek a forró hevü­letéből születik, ügy mindamellett, hogy 10-15 évi hosszas elmélkedéseken keresztül szűrő *iÖtt le és tisztult meg. Sz. A zalaegerszegi központi fogyasztási és érté­kesitö szövetkezet által a kővetkező részjegyek állíttattak ki. VII. Folytatás. Lukacs István kovács Zalaegerszeg 376, Halasz János m. szolga Zalaegerszeg 377, Pau­kovich György ig. tanitó Zalaegerszeg 378— 379, Nagy Karoly földbirtokos Boldogfa 380— j 381, Csiszár János földműves Nagypálí 382, Jáross Imre postatiszt Zalaegerszeg 383, Ba­kon János földműves Náprádfa 384, ifj. Czigán József földműves Naprádfa 385, Czigán János Ágoston földműves Naprádfa 386, Fitos Már­ton birtokos Zalaegerszeg 387—388, Császár Józsefné—Kovács Juli földműves Felsőbagod 389—390, Felecskó József földműves Gutorföld 391, Borosán Sándor földműves Náprádfa 392, I Varga József földműves Pusztaederics 393, Laux Rezső főgymn. tanar Zalaegerszeg 394— 395, Farkas György főtanitó Egervár 396— 397, Fidrik István tanitó Zalaegerszeg 398— 399, Takács Ferencz földműves Alsóbagoa 400—401, Nemes Gyula telekkönyvvezető Zala­egerszeg 402—403, Jandó Márton Pusztaszent­lászló 404—405, Gróf Festetích Mária csillag­keresztes udvarhölgy Söjtör 406—410, Pete Domonkos Tófej 411—412, Dr. Zarka Zsigmond árv. h. elnök Zalaegerszeg, 413, Bertalan Ká roly földműves Gutorföld 414—415, Boronyák Kázmér fiókszöv. ell. biz. elnök Gutorföld 416-—424, Orbán Gergely földműves Vitenyéd 425, Mihálovits Béla főgymn. tanár Zalaeger­szeg 426—429, Unger Ántal nyomdász Zala­egerszeg 430—431, ifj. Juhasz József kön\ vkötő Zalaegerszeg 432, Pankasz György földműves Hencse 433, Takács József földmümes Alsó­bagod 434, Papp Ferencz földműves Söjtör 435, Mikla János földműves Söjtör 436, Hompó Péter csizmadia Zalaegerszeg 437, Sabján János (lengyel) földműves Söjtör 438, Borsod Ferencz kőműves Söjtör 439, Persay Gyula gyógyszerész Nova 440, Nagy József földmű­ves Vitenyéd 441. (Eddig 255 tag.) (Folyt, kóv.) Ház eladás. Csácsi-utcza 33. szám alatt, szi­li lárd épület, utczára nyiló üzlet­ö helyiséggel, jól jövedelmező kony­hakerttel, befásitott udvar és kitűnő ivóvizet tartalmazó kúttal összesen 700 Dmérer területen jutányos ár és előnyös feltétellel szabadkézből eladó. Értekezhetni a házban, — va­lamint özv Kovács Károly­nónál Csácsi-utcza 125 8—2 f3 a P S Olcsó arak. Pontos kiszolgálás. Az 1888. övi pécsi iparkiállltáson arany-éremmel, az 1890. évi budapesti országos kiállitáson dísz­oklevéllel kitüntetve Felhívom a t. közönség figyelmét dú­san felszerelt butorraktáromra. Folyton raktáron tartok mindennemű asztalos, kárpitos és vasbutort, bőrvász­nat, butorkelmét. szőnyegeket és függö­nyöket nagy választékban. Elvállalok mindennemű asztalos és kár­pitos szakmába vágó munkát helyben és vidéken. Részletfizetésre is adok és 3 évig jót­Péterffy Sándor 128 0—1 épület és bútorasztalos. Raktár: ZALAEGERSZEG, Kereszt-ntcza 10. (irón, tinta, toll, papir, füzet, táska stb.) vehetnek a Fogy. és Értékesítő Szövetkezet boltjában Pőtér. — Zalaegerszeg. 104. 0—8. Üzlet-átvétel. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy néhai Gazta Antal urnák Zalaegerszegen, Szegte t-uteza (Váralja) /. sz. a. 35 év óta fennálló kefekötő-üzletét a hozzá tartozó felszereléssel együtt átvettem, s azt ugyanazon helyen „Gazta Antal utóda " ' czimen tovább vezetem. Zalaegerszegen, ezen iparágban 11 évet betöltött önálló működésem teljes biztosítékot nyújt ezen átvett üzlet jó" hírnevének fentartására, mely mellett legfőbb törekvésem leend szolid árak és pontos kiszolgálással a belém helyezendő bizalmat minél inkább kiérdemelni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogasat kéri teljes tisztelettel 127 ö-i PAPP AL&JQS kefekötő,. Gasta Antal stóia. pjgigSBsasggasgsasasgsgM^ Nyomatott Breisach Sámuel könyvnyomdájában Zala-Egerszagen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom