Magyar Paizs, 1901 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1901-06-27 / 26. szám

1901. junius 27. MAG-TAR PAIZS 3 — Adok olyan árut, mint a szövetkezet ; adok olyan mértéket, mint a szövetkezet; adok olyan olcsón, mint a szövetkezet: hát minek akkor Bagódban a szövetkezeti bolt ? — Hát eddig miért nem adott ? — kérdé az egyik polgár. — Nem az, nem ! Hát a nyereségből ad-e, mint a szövetkezet ? Kérdi a másik. Az illető kereskedő egyikre sem felelt, ha­nem kapta magát: olcsóbban ad, mint a szö­vetkezet. Na tessék! ímhol a szövetkezet. Na tessék! ímhol a szövetkezet haszna, Ez csak haszon ? * * * Es a részvényesek ? Azok mégis csak men nek a maguk boltjukba. Nini 1 Ue bizony ébredünk ! Igy kell ! Csak ki kell tartani, ez a fő Igy majd visszaszerezhetjük a kereske­dés révén az ősi földet, hazat, szőlőt, villát a mi elment a kereskedők révén ; és újra ur lesz a magyar a maga földjén, hazaban és hazájában. * * » Miért is nem elégedtek meg kereskedőink kevesebb haszonnal 1 Miért kellett kapcsiskod­niok ? Hogy a szövetkezeti eszme feltámadt és rohamosan terjed, ki bűne ez, ha bün ? Ez csak következmény. A kereskedőket ha megveri a szövetkezet, csak a maguk biine veri őket. * Le kellett nyomni az élelmi czikkek árát, mert szörnyen eladósodott e miatt a magyar Sikkasztanak a hivatalnokok itt-ott, főbe lö­vik magukat a szükség miatt. Mert az való­ságos botrány, hogy minő magas árak van­nak nálunk már. Szombathelyről, Győrből, Pécsről vásároltak az — okosabbak. Pereg a dob itt-ott, halomszámra kézbesitik a fizetési meghagyásokat a bíróságok. Kilincselés, erő­szakoskodás a bolti adósságok miatt. Hát ezeknek a dolgoknak elejét kellett és kell venni. Hadd terjedjen hát csak a szövetkezeti eszme. Hadd kerüljön vissza az ősi ház, föld, szőlő, villa az azokból kidoboltak maradékai kezére. Visszakerül, mert — ébred a magyar ! S. A „Magyar Paizs" kérése. Igaz, hogy vannak ellenségei a <Ma­gyar Paizs»-nak. De kik lehetnek azok? A kik az önző érdekhálózatnak a bogjai. A kik nem szeretik az egyenes, nyilt, őszinte szót; a kik ellenségei a becsületes, magyar, szabad szólásnak ; akik kevés számmal akarnak uralkodni a nyomorult milliókon. Csakhogy vannak ám barátjai is a < Magyar Paizs*- nak. S kik lehetnek ezek ? A kik szeretik az egyenes nyilt őszinte szót; akik nem ellenségei a be­csületes magyar szabad szólásnak s akik hála istennek mégis csak többén van­nak ; ezerek és milliók vannak, kik a «Magyar Paizs> pártján vannak. A »Magyar Paizs> julius 1-én uj év­negyedbe lép egy korona előfizetés dijjal. A lap barátjait kérem, terjeszszék — minél szélesebb körben s gyűjtsenek előfizetőket, mert ez a lap nem személy­érdeket szolgál. Szerk. kiadó Heti hirek. Meghívó. Zalavármegye törvényhatósági bi­zottsága folyó évi julius hó g-én délelőtt p 1/ 2 órakor a vármegyeház gyüléstermében rendkí­vüli közgyűlést tart, melynek kizárólagos tár­gyát képezik : 1. Nagykanizsa rend. tan. város képviselőtestületének egy ezred törzs és két zászlóalj elhelyezésére szolgáló első osztályú gyalogsági honvéd laktanya épitése. 2 Nagy­kanizsán eddig létesített, a jelenben elrendelt és jövőre tervezett építések, telekvásárlások és város rendezésére szükséges költségek fede­zésére a pesti hazai első takarékpénztár egye­sülettől 2 millió korona kölcsön felvétele. 3. A polgári fiu- és leányiskolák állami kezelésbe adasa. 4. A cs. és kir. déli vaspálya társaság és Nagykanizsa város közönsége között a vas­úthoz vezető ut fenntartása kérdésében kötött egyezség targyában hozott határozatainak tör­vényhatósági jóváhagyása. 5. Szily Dezső bizottsági tag urnák, a zalaszentiváni körjegy­zői hivatal megvizsgálásáról való lemondasa. 6. Gruner Lajos törvényhatósági gazdasági mun­kás-közvetítő lemondása és helyette uj mun­kás-közvetítő kijelölése. Mely rendkívüli köz­gyűlésre t. bizottsági tag urat van szerencsém meghívni. Zalaegerszegen, 1901. évi junius hó 19 -én. Főispán ur Őméltósága megbízásából : Csertan Karoly s. k., Zalavarmegye alispánja. Hirdető táblák. A varos szerzett 21 darab fekete táblát (150 cm. magas és 135 cm, szé­les = 2 • m) a közhirdetésekre s kiakgatta a feltűnőbb szegletekre. Ezután nem szabad a hirdetményeket szanaszét a falakra akgatni, hanem csak a tablákra, még pedig 21 darab 50 cmteres czédulakért 80 fillért kell fizetni a rendőrséghez s ezért a dijért a rendőrség ki is ragasztatja s három napig biztosítja a helyt maradást, a mi helyes intézkedés, mert igy a kenyér irigyek nem fogják egyik a másik hir­detését beborítani vagy letépni. Az 50 cmnél nagyobb papírokért 1 kor 20 fill. kell fizetni. Thassy Lajos zalaegerszegi főszolgabíró ju­lius 3-atól hat heti vakáczión lesz egészségi okokból Radegundban s az alatt a főszolga­bírói hivatalos teendőket Bogyay György szol­gabi ró végzi. Segédlelkész! kinevezés. A szombathelyi egy­házmegyei főhatóság Bozy József sárvari se­gédlelkészt Zalaegerszegre, Keresztury József bánokszentgyörgyi segédlelkészt pedig Sárvarra helyezte at. Kérelem. A zalaegerszegi ipartestület f. évi augusztus 4-én az elaggott s munkaképtelenné vált iparosok alapjanak gyarapítására s rész­ben az épülő testületi ház berendezés költsé­geinek fedezésére sorsjátékkal egybekötött nyári mulatságot rendez. Tisztelettel kéri a fenti testület mindazon kegyes adakozókat, a kik a nemes czél iránti tekintetből némi nye­reménytárgygyal hozzájárulni akarnak, azt Breisach S imuel könyvkereskedésébe beküldeni szíveskedjenek. A zalaegerszegi karácsonyfa egylet szokásos nyári mulatsagát (a mennyiben az iparos ifjak mulatsagat julius 7-én megtartható lesz) julius 14-én fogja a Baross Ligetben tartani. A zalaegerszegi tűzoltó testület pénztaranak a gyarapitasara egy nagyobb szabású nyári mulatságot, úgynevezett népünnepélyt tervez augusztus 15-ikére esetleg 20-ára, Felülfizetések. A ?Kath. Legény-egylet» 1901. junius hó 9-én tartott nyári mulatsagán felül­fizettek a következők: Gáspárics Sándor, Schnei­der Antal, Gruber Sándor, Oth Imre, Puck Lajos 40—40 fillér, Mentes György 60 fillér, Péterfy Sándor 1 kor., Medvéssy József 20 fill., Engelhart Sandorné 20 fill., Heigl János 1 kor., Somogyi Karoly 60 fill., Langl János 40 fill., Kleinhimpeln Károly 1 kor., Rosen­krancz 1 kor., Moór János 40 fill., Vörös György 2 kor., Szabó Lajosné 40 fill., Hartl N.-né 60 fill., Vágó János 1 kor. 60 fill., Mol­nár Vendciné 1 kor., Horváth János 1 kor., N. N. 60 fill., N. N. 40 fill., Janzsó Sándor 60 fill., Marth Pal 60 fill.. Valdhauzer Lajos 50 fill., Pal József 1 kor., Vörös Katicza 1 kor., Szabó Ferencz 1 kor., Balassa Benő 1 kor., Makk Ernő 60 fill., Lendvay Balazs 1 kor., Tölli István 40 fill., Bodó Zsiga 20 fill., Varga István 20 fill., Kun Vilmos 3 kor, Klein N. 3 kor., Krosecz István 2 kor., Krosecz Gyula 2 kor., Vörös Ferencz 2 kor , Czill Ferencz 60 fill., Kummer Gyula 1 kor., Juhász József 1 kor., Halassy István 1 kor., Engerhardt N. 40 fill , N. N. 1 kor., N. N. 1 kor.. Kelemen Jenő 20 fill., Szlaby József 60 fill.. Bölcsföldi Lajos 20 fill., Gergácz György 60 fill., Németh Gábor 2 kor., Desics Géza 4 kor., Németh Géza 4 kor., Vas Jenő 2 kor. 20 fill., Heinrich Vilmos 1 kor. 60 fill., N. N. 20 fill., N. N. 20 fill., Illés Elek 1 kor., Horváth Károlyné 1 kor. 60 fill., Szalay János 1 kor., Herényi Ferenczné 1 kor., Vizl endvay József 1 kor., Koronya Sándor 60 fill. Felülfizetések összege 6k korona 10 fillér. A «Kath. Legény-egylet> elnöksége ezúton fejezi ki újólag is a nemes ügy t. támogatóinak a legőszintébb köszöne­tét a lelkes pártolásért. Kinevezések. A pénzügyminiszter Koch Endre nagysomkuti II. oszt. kir. adóhivatali ellenőrt a helybeli kir. adóhivatalhoz I. oszt. kir. adó­hivatali ellenőré, Ledermaycr István helybeli kir. adótisztet a szentgotthárdi kir. adóhiva­talhoz II. oszt. adóhiv. ellenőré vég-leges mi­noségben és Bayer Miksa letenyei díjtalan adohiv. gyakornokot a zsombolyai kir. adóhi­vatalhoz ideig!. minőségű adótiszté nevezte ki. — A zalaegerszegi kir. pénzügyigazgató­ság Soós Pal gyertyámasi lakost ideigl. minő­ségű dijtala n adóhiv. gyakornokká nevezte ki a letenyei kir adóhivatalhoz. Anyakönyvvezető kinevezése. A belügymi­niszter Szemző Zsigmond körjegyzőt sárszegi, Hegedűs Karoly körjegyzőt becsehelyi és No­vácsek Imre körjegyzőt a pusztamagyarodi anyakönyvi kerületbe kinevezte aayakünyvi vezetőknek. A nagykanizsai altalános munkásképző egye­sület kérelmére a pénzügyminiszter megengedte, hogy a részére engedélyezett tombolajáték húzását későbbi, de a lottoigazgatóságnak előre bejelentendő időre elhalaszthassa s azt 1500 drb. tombolajegy helyett 3000 drb, 40 filléres tombolajegy kibocsátásával rendez­hesse. A zalaszentgróthi iparos ifjúság egyesületé­alapszabályait a belügyminiszter bemutatási záradékkal ellátta. Figyelem. Az 1900 XVI. törvényezikk alap­ján a foldmivelésügyi miuiszter hatósága alatt 1901 januar 1-én életbe lépett a gazdasagi munkasok és cseledek segitő pénztara. Ez a pénztar a végre való, hogy a földmives em­bert a ki a napról-napra való keresményéből vagyont nem gyűjthet, megbiztositsa a felől, hogy sem neki, sem családjának soha sem kell irgalomkenyéren tengődnie ; mert a pénz­tár azokat a tagokat, a kiket baleset ér, ingyen gyógykezelteti és őket naponkint egy korona segélyben részesiti, ha pedig a tag baleset következtében meghal, hátramaradt csaladja 400 korona segélyt kap. Ha az elhalt tagnak családja nincs, tisztes eltemetéséről a pénztár gondoskodik. A ki 10 évi tagság után munka­képességét elveszti, életfogytáig havonkiut 10 korona segélyt kap. Minden tag 65 éves ko­rában 100 korona ajandékot kap. Ha a tag halalat nem baleset okozta, akkor családjá­nak egyszersminde'ikorra ha legalább 5 évig volt tag, 200 korona, ha legalább 10 évig volt tag, 250 korona, ha legalább 15 évig volt tag, 270 korona segélyt, vagy ha csaladja nem maradt, temetésére 100 korona segélyt ad a pénztár. A segitő pénztár rendes tagjai soraba minden férfi, vagy nő beléphet, a ki gazdasággal foglalkozik (olyan iparos is, a ki csak meilékesen foglalkozik gazdasaggal) és tizennegyedik életévét betöltötte, de 50 évnél nem idősebb, 1905 deczember 31-től kezdve azonban mar csak azok léphetnek be, a kik 35 évesek még el nem multak, Felvétel vé­gett a községi elöljáróságnál kell jelentkezni. A felvétel dij fejében az, a ki még nem mult el 35 éves, 2 koronát fizet, a ki pedig mar 35 évesnél idősebb. 4 koronát tartozik fizetni. A ki a segitő pénztárra vonatkozó összes tud­nivalókat ismerni kivánja, levelező-lapon kér­het egy ismertetőt a pénztar központi igazga­tóságától (Országos Gazdasagi Munkás- és Cselédsegélypénztar Budapest V. ker. Nádor-u 32.) és ingyen küldenek neki egy olyan köny­vet, mely az emberbaráti intézményt egész terjedelmében megismerteti. Névváltoztatás. Berger Lipót és Ernő nagy­kanizsai lakosok vezetéknevének *Bolgár»-ra kért atvaltoztatasát a Belügyminiszter meg­engedte. Aratás előtt nagy a szükség s épen bu/.a nincs, amiből kenyeret süssön az ember. Né­meth Mihály vitenyédi lakos azért lopta meg Takács Gáspár falubelijét — hogy legyen neki is kenyere. Az ügy az ügyészségnél van. Állatbetegség. Bakon Kom Mór kereskedő pajtáját lezártak lova takonykórsaga miatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom