A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium és Honvédség Névkönyve 1881 (Budapest, 1881)

Gyalogság

Honvéd-zászlóaljak­133 A törzsnél: Pótcsapat-parancsnok : M a n d i é József, szds. Zászlóalj-segédtiszt: P o 1 z o v i c János, hgy. „ kezelőtiszt: Magos István, fligy. „ orvos: Dr. K r á 1 y Placidus, II. oszt. ezredorvos, sz. á. Dr. Stern Gyula, főorvos, sz. á. Dr. König Jakab, „ „ „ 80. szám. Zágrábi honvédzászlóalj. A törzs állomáshelye : Zágráb. Fel állíttatott: 1869. Zdizlóalj-parancsnoli : Lvg Durst Antal, alezds. Tettleges állomány: Százados: Bach József, (a vn. kér. par. idgl. segéd­tisztje.) Her nj ák Miksa. H e g e d i c József. Uher Vilmos. Főhadnagy : Vukovic János, (sz. f.) Lj ubisi c Antal. V e lj ac ic Péter. Sertic Albin. S p o 1 j a r i c Gergely. S z t r a k a Gyula. Hadnagy: Bocak József. Sartorius Lajos. Sorgac Károly. Rossi Lajos, Hadapród: Gáspár József, th. Jakabliázy Samu. Szabadságolt állomány: Százados: D u t k o v i ó Ágoston. Főhadnagy: Schau f f Sándor. Uzorin ac Győző. Hadnagy: Barac Milutin. R a k o v a c Sándor. C u c u 1 i c Milorad. L e p e 1-G n i t z Gerhard. Hadapród: J o k o v i c Mihály, th. Barrac Szaniszló, th. A törzsnél: Pótcsapat-parancsnok: Fabianec József, fligy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom