Magyar Hírek, 1970 (23. évfolyam, 1-26. szám)

1970-07-25 / 15. szám

MILLIÓK, MŰVÉSZETRE — A kétezrelékes, vagy ehhez hasonló ren­deletet és gyakorlatot alkalmaznak más szo­cialista országban is? — Tudomásom szerint sehol. — És a nyugati országokban? — Ott sem. Nyugaton általában adókedvez­ményt kapnak azok a beruházó vállalatok, amelyek az épületekhez képzőművészeti alko­tásokat is rendelnek. — Ez tehát sajátos hazai vívmány, amelyet másutt nem ismernek? — Az — feleli Ormos Tibor, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatója, akinek hivatala a budai várnegyedben, műemléknek nyilvánított emeletes épületben van. Ebben a régi házban friss alkotásokról, s egy nagyon korszerű, s eredeti magyarországi gyakorlat felett döntenek. — Döntenek, de hogyan? — A lektorátust az a kétezrelékes rendelet hívta életre, amelyről még szó lesz. A lekto­rátus négyféle formát ismer és alkalmaz köz­területekre kerülő vagy épületeken alkalmazott képzőművészeti és iparművészeti alkotások megrendelésére. Az első az, hogy a kiválasztott művésznek az alkotásra megbízást adunk. A második a zártkörű pályázat, amelynek során több művészt hívunk meg. A harmadik a meg­hirdetett, nyilvános pályázat. A negyedik for­ma pedig a párhuzamos megbízás, amelynek során több művészt kérünk fel ugyanannak a művészi feladatnak a megoldására. — S ki dönt? — A zsűri — javasol. — S kikből áll a zsűri? — Egy-egy elbíráló ülésünkre kisebb alko­tásoknál három, nagyobb alkotásoknál általá­ban öt zsűritagot hívunk meg a Képzőművé­szeti Szövetségnek a zsűritagok közé fölvett alkotó művészei közül. A zsűrinek tagja ter­mészetesen a beruházó vállalat képviselője. A lektorátust pedig a művészeti előadó és a szakértő lektor képviseli. — Mit jelent az, hogy a zsűri nem dönt, hanem javasol? — Abban az esetben, ha a vélemények meg­oszlanak, a zsűri tagjai szavaznak. Ebben az esetben a jegyzőkönyv megörökíti a különvé­leményt. A határozatot — nevezetesen azt, hogy elfogadja-e a lektorátus a képzőművé­szeti alkotást, vagy nem — a javaslatok figye­lembevételével a lektorátus igazgatója hozza. S megjegyzi, hogy ő az, akit „szidnak”. Vala­kinek vállalnia kell a nemtetszés ódiumát. A nemtetszés ódiumát nem egyszer kell vál­lalni annak az igazgatónak, aki végtére milliós megrendelések felett is dönt. — Milliókat költünk művészetre. Például mennyit adtunk ki, csak a kétezrelékes tarta­lékalapból, a kétezrelékes rendelet óta eltelt tizenhat esztendő alatt? — Körülbelül kétszázötven millió forintot. Miután általában 25—30 százalék a kiviteli költség, ennek hetven—hetvenöt százalékát magyar alkotó művészek, szobrászok, festők, iparművészek kapták. Nem azzal folytatom, hogy személy szerint melyik művészünk mennyi honoráriumban részesült, hanem azzal, hogy mit jelentett e két ezrelékes rendelet a hazai képzőművészeti társadalom anyagi megbecsülésénél? — Két évet említek. 1963-ban 212 olyan kép­ző- és iparművészünk volt, aki évi százezer forint fölött keresett. Tavaly, 1969-ben már 489 képzőművésznek és iparművésznek volt évi 100 ezer forintnál magasabb jövedelme. Tizenhat esztendő óta hintjük tele közterein­ket korszerű művészeti alkotásokkal, új épü­leteinket mozaik-kompozíciókkal, dombormű­vekkel, az utca embereinek százezreit tanítva és nevelve, észrevétlenül is, a szépség befoga­dására. — Említsen meg kérem két olyan kiemel­kedő alkotást, amelyet e kétezrelékes rende­letnek köszönhetünk? Mármint a megvalósu­lását. — Itt van a budapesti, Rezső téri diákkol­légium száznégyzetméteres pirogránit dom­borműve, Kerényi Jenő alkotása, vagy a sal­gótarjáni művelődési ház ötven-négyzetméte­­res mozaikja, Blaski János műve. — S most említsen meg egy nehéz diadal­­utat? Egyenesen vitát. — Itt van Somogyi József Kossuth-díjas szobrászunk híressé vált dunaújvárosi mar­tinász szobra. Az ötvenes esztendők elején, amikor elkészült, súlyosan kifogásolták: e mar­tinász, jegyezték meg bírálói, vékony, szikár, rongyos és sovány, márpedig egy szocialista országban nem élnek vékony, szikár, rongyos és sovány martinászok. Milyen legyen a tüzek, az acél gyermeke, s milyen munkaruhát visel­jen abban az izásban, amelyben dolgozik? Somogyi József tökéletesen fejezte ki. végül is felállították a szobrot Dunaújvárosban, s 1964- ben amikor ott jártam, már arról beszéltek a dunaújvárosi emberek, hogy szeretnék meg­rendelni a város címerét, s a címer alakjára e martinász szobor lenne a legalkalmasabb. A martinász alakját mindenki elfogadta, s — már nem csak Dunaújvárosról beszélek — az emberek ezrei kezdenek leszokni a naturalista ízlésről, és teszik magukévá az eddig szokatlan formavilágot, amely lassan megszokottá válik, s átjárja ízlésük vérereit. — Végül is oldjuk fel a rébuszt: hogyan keletkezett, s mit jelent — ez nem a hivata­los neve — a kétezrelékes rendelet? Amely végül is mindezt anyagilag lehetővé tette? Tizenhat esztendővel ezelőtt kormányrende­let született. E rendelet bírálatból indult ki. Az új épületekhez, lakónegyedekhez, üzemek­hez, a nagy beruházásokhoz, hogy a beruhá­zók takarékoskodjanak, nem rendeltek képző­­művészeti alkotásokat. Üj lakónegyedeink közterei üresekké váltak. A kormányrendelet lehetővé tette, hogy a Beruházási Bank, mi­után a beruházásokhoz szükséges pénzt, hitelt az folyósította, a beruházott összegek öt ezre­lékéből állami tartalék alapot képezzen s en­nek egy részét — kettőtől öt százalékig ter­jedően — a beruházó vállalatok képzőművé­szeti alkotásokra fordítsák. Nem volt két ezre­léknél többre szükség, innen a nem hivata­los kétezrelékes rendelet neve. A kétezrelékes rendeletnek és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus működésének má­sokra kisugárzó hatása is volt. Ormos Tibor igazgató — 1954-től 1965-ig, néhány minisztérium kivételével, a lektorátustól függetlenül, tehát helyi erőből, anyagi forrásból nemigen kelet­keztek képzőművészeti alkotások, sem közte­rületeken, sem épületeken. Megkezdtük a szervező, tanácsadó, ösztönző munkát: beszél­tünk városok, megyék tanácselnökeivel, meg­hívtuk őket hozzánk, és rábírtuk őket arra, hogy a mi kétezrelékes alapunkon túl, s a mellett, törekedjenek ők is a szépre, a szár­nyaiéra, saját kis környezetük díszítésére, képzőművészeti alkotások rendelésére. — összehasonlítást vagy számokat kérek a kétezrelékes és a helyi beruházásokról. — 1969-ben 14 millió forintot fizettünk ki a kétezrelékes alap terhére. Ugyanebben az esztendőben a tanácsok — üzemek, 'intézmé­nyek — már e két ezreléktől függetlenül, saját forrásaikból 4 millió 600 ezer forintot költöt­tek képzőművészeti alkotások beruházására. A negyedik ötéves tervben mi 120—130 mil­lió forintot kívánunk hasonló célokra elköl­teni. A tanácsok pedig, ugyanezen idő alatt, ugyanilyen célokra már 50—60 milliót. Fogékonnyá tenni az embert az alkotás megértésére, a szépség befogadására, a kor­szerűség igénylésére: ez volt a kétezrelékes rendelet célja, s pedagógiai szándéka. S hogy mindenkit fogékonyakká tettünk-e már? Ugyan! Nálunk még bőven vannak tompasá­gok, érzéketlen süketségek, emberek százezrei állnak még távol attól, hogy megnézzenek egy­­egy szobrot, vitatva, megértve, keresve mon­danivalóját. — De egyre több az olyan megye — ezek nem véletlenül az iparilag, gazdaságilag leg­fejlettebb területek —, amelyek igénylik a képzőművészeti alkotásokat, a mi segítségün­ket kérik, vagy anyagi eszközeik igénybevé­telével, jelentős összegek kihasználásával szé­pítik köztereiket, épületeiket, új üzemeiket, utcáikat. S már válogatnak. Van olyan vá­rosunk, amely Kerényi-szobrot akar szerezni, miután nekik Kerényijük még nincs. A kétezrelékes rendeletet és gyakorlatot, mint az egész gazdasági életünket, az új gaz­dasági mechanizmus átformálta. A beruházá­sokat a vállalatok maguk intézik, miután szé­lesedett az önállóságuk. A Beruházási Bank két—öt ezreléke a múlté lett. — A képzőművészeti beruházásokra az ál­lam külön összeget irányzott elő. S ez az ösz­­szeg évről-évre emelkedik. Hatvanhétben 19, hatvannyolcban 21 tavaly és tavalyelőtt már 22—22 millió forintot költhettünk képzőművé­szeti alkotások honorálására. Hallottam magyar képzőművészről, aki évi egymillió forintot keresett. Bár én máshogy fogalmaznék. Egymillió forintot kapott azért a sok mil­liós szépségért, amelyet közöttünk osztott szét. Ruffy Péter — Üyy kell-e tekinteni ezt a két ezreléket, mint a társadalom mecénás szerepének kéz­zelfogható anyagi kifejezését? — Feltétlenül... Magyarországon a két vi­lágháború közt az alkotó képzőművészek meg­élhetésének legbiztosabb anyagi fundamentu­ma egy-egy rajztanári állás volt. A beruházási összegek két ezrelékének hovafordításáról in­tézkedő kormányhatározat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a juttatás legalacsonyabb szintje is magasabb megélhetési színvonalat biztosií a művészek számára, mint a legjobban dotál rajztanán állás. Arról nem is beszélve, hog\ mit jelent függetlenségben, önállóságban, lét biztonságban, ami a művészi alkotás szempont­jából nem elhanyagolható tényező. A beszélgetés Budapest északnyugati perem­vidékén zajlik, egy csillaghegyi kertes házban, ahol Somogyi József Kossuth-díjas szobrász­­művész, a Képzőművész Szövetség elnöke él. A telek túlsó végében áll a műterem, lakóház és az alkotás műhelye között dús kert, mézes körtéket érlelő fákkal, sűrű nyári csönddel, amelyet néha-néha fölver a két fekete puli mérges hörrenése, ha valaki a kapuhoz közelít. A két ezrelék fölhasználásának módozatai­ról Ruffy Péter már beszámolt sorozatunk el­ső cikkében, így nekem az a feladat jutott, bogy a gyakorló szobrászművésszel és a szö­vetség elnökével a „két ezrelék” szerénynek ható meghatározásában megbúvó milliók szel­lemi hatóerejéről beszélgessek. A következő kérdés tehát így hangzik: — Megfelel-e minden tekintetben a kétez­relékes határozatban biztosított nem csekély összeg felhasználása a képzőművészet és a képzőművészek fejlődésének? 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom