Magyar Földmivelö, 1908 (11. évfolyam, 2-50. szám)

1908-11-08 / 44. szám

350 MAGYAR FÖLDMIVELŐ lényeges javulást várja a boritaladó eltörlésétől. Erre előléptek az egyes borvidékek képviselői, hogy hozzá­járulásukat kifejezzék. Kemety Károly az esztergomi gazdák nevében sürgette, hogy a borgazdák a kép­viselőket szorítsák, hogy még ez évben szólittassék föl a kormány a törvényjavaslat benyújtására. Szabó Zoltán az arad-hegyaljai, Bokor Pál a szegedi. Szabó Károly a szegszárdi, Török Kálmán a gyöngyösi, Wéber János a dunántúli borvidékek nevében járultak a határozati javaslathoz. Pozsgay Miklós Szappanos István, Engel Jakab dr., Kovács Pál, Hock János szólották még. Kommer Ferenc a budapesti szállodá­sok, korcsmárosok, valamint a vendéglősök országos szövetsége nevében jelentette ki, hogy csatlakozik a szőlősgazdák akciójához. MI ÚJSÁG? __ Eg y igazgató kitüntetése. Sok-sok idő kellett ahhoz és hosszú utat kellet megtennie a társadalomnak, mig a tanítói testületet a maga jelentősége, jövőre való kihatása szerint mérlegelik. Ma már egy lépéssel előbbre vagyunk. Úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben elismerésben a magyar tanítóság emelkedett a társadalom előtt. Kezdik belátni, hogy bizony a jövő, családok és az egész nemzet jövője, nagy részben a tanítóság kezé­ben van. A jövő pedig nagy, mérhetlen minden más felett. Hanem van a tanügyi osztályban, a tanférfiak sorában egy csoport, melynek hivatása, nagy, mér­hetlen kihatását nem csak a tömeg, de még a nem­zet intelligenciája se fogta fel. Erről a csoportról keveset beszélnek a társadalomban. Úgyszólván nem is gondol arra a társadalom, hogy mikor jó tanítóról, jeles és hivatásának magaslatán álló népnevelőkről van szó, akkor csak egy lépést kellene tennie arra, hogy megtalálhassa gyökerét, forrását a jó tanító kvalitásának. Mert jó tanítókat csak jó tanítóképzés adhat. A tanítóképzés nagy, fárasztó és áldozatokkal járó művelete pedig: a tanítóképző intézeti igazgatók, ille­tőleg tanárok kezében van. Tanítóképzés munkája hivatást, önfeláldozást, meleg szeretetek nagykörű tudást, tapasztalatot kiván. Azért, aki egész életét áldozza fel úgyszólván e tövises pályának, aki egy emberöltön át valóban hihetetlenül csekély anyagi jutalmazás mellett mindig lelkesedéssel, mindig fokozódó ügyességgel fáradozott, hogy a magyar népnek jó tanítója, jó népnevelője legyen: azt ismernie kell magának a népnek és megelégedéssel, helyeslőleg vennie a magas minisztérium elismeréséért is . . . Ezért kell nekünk a magyar nép igénytelen újsá­gának nem csak megemlékeznünk Perényi Jánosnak, a szatmári kir. tanítóképző érdemes igazgatójának kitüntetéséről. Igen, nem csak megemlékeznünk, de megragadni az alkalmat, hogy a magyar nép figyel­mét oda irányítsuk már egyszer, hogy tudja, lássa, világosan értse meg, hogy az az intézet az az iskola, mely a tanitói-ifjuságot neveli, képezi, mily nagy jelentőségű a nemzetre, a családokra, a közművelő­désre és nép jólétre. A derék igazgatóhoz a vallás és közokt. minisz­ter képviselete a következő elismerő, kitüntető soro­kat intézte: Illetékes közegem jelentéséből értesültem, hogy Igazgató Ur most éri el tanitóképzőintézeti tanári működésének harmincadik évfordulóját. Igazgató Urnák a tanítóképzés terén egy ember­öltőn által mindenkor meleg ügyszeretettel, lanka­datlanul lelkes hivatásérzéssel és eredményeiben áldásos buzgósággal teljesített munkásságáért ez alka­lommal őszinte köszönetemet és méltányló elisme­résemet nyilvánítom. A király és a munkás. A király Hammer Károly platteni születésű gépészt, a ki negyvenkét esztendő óta dolgozik a Topits-féle tészta-gyárban, a nyáron, érdemei elismeréséül a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. Hammer az általános kihallgatáskor megköszönte a király­nék kegyét. A király az egyszerű munkást igen kegyesen fogadta, több kérdést intézett hozzá és végül kézszorifással tüntette ki. — Borzalmas kooslzás. Turócszentmártonból jelen­tik : Sukua Mihály mosoci lakos, fuvaros, hazatérőben tár­sával bement a károlyfalvi korcsmába és ott leitta magát. Az ittas embert a falubeliek csapóláncokkal kocsijához kötözték és a lovakat elindították. A lovak egy lejtőnél megvadultak, a kocsit felborították és árkon-bokron átvág­tatva, hazafelé mentek. A falu határában a lovakat elfogták, de már akkor az odakötözött ember sérüléseibe belehalt, — Szérum a sertésvész ellen. Deti Andor szatmár- megyei gazdatiszt hosszas tanulmányozás és kutatás után felfedezte a sertésvész szérumát s a kísérletek meglepő fényesen sikerültek. A találmányt, amelyre már megkapta a forgalmi szabadalmat is, egy berlini pénzember finan- cirozza. — A pálinka áldozata. Beregszászról írják : Özvegy Somi Józsefné, ki nagyon szerette a pálinkát, ittas állapotban tüzet rakott a konyhában, majd lámpáját akarta meggyuj- tani, de a lámpát leejtette és ruhája tüzet fogott. Mire segít­ségére érkeztek, már teljesen összeégett. — Haláltokozó pattanás. Nagyváradról jelentik: Nagy részvétet keltett a város úri köreiben egy fiatal főhad­nagy, Dolesall Antal tragikus halálesete. A szerencsétlen fiatal katonának, aki egy hét óta jegyben járt egy váradi szép leánynyal, az orrában pattanás támadt. A főhadnagy felkaparta a pattanást, mitől vérmérgezést kapott. A nagy­váradi közkórházban aztán, ahova beszállították, tegnap nagy kínok között kiszenvedett — A magyar Mezőgazdák Szövetkezete rendes évi közgyűlését minap tartotta meg Eszterházy Miklós herceg a szövetkezetek elnökének elnöklésével. Az elnök megnyitó beszédében jelenti, hogy a közgyűlés határozatképes ugyan, de miután a tagok nem jelentek meg akkora számban, hogy az alapszabályt módosítani lehetne, erre rendkívüli közgyű­lést hívnak össze. Majd meleg szavakkal üdvözölte a föld- mivelésügyi miniszter képviselőjét, Pirkner Jánost. A felü­gyelő-bizottság elfogadva az igazgatáság javaslatát, indítvá­nyozza, hogy ez évi tiszta nyereségül maradó 69.322 K 88 f. a következőleg osztassák föl: 38.636 K 78 f. az esedékes szelvények beváltására, 10.000 K a tartalékalap javára, 6726 K 19 f. az O M. G. E„ úgyis mint a G. E. O. Sz.-nek közép­pontja céljaira, 10.000 K a tisztviselők és szolgák nyugdíj­intézete javára fordittatván, a fönmaradó 3.959 K 91 f: a jövő év veszteség-nyereség számlája javára vitessék át. Gáthy Béla indítványozza, hogy a 3.959 K 91 f. fordittassék a szövetkezeti propaganda céljaira, mert a mezőgazdaság boldogulása a szövetkezeti ügy fejlesztéstől függ. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségébe három évre kiküldettek Barcza Károly, Nagy Ferenc dr. és Harsány Oszkár. A nagygyűlésen való képviselettel megbízott Eszterházy Miklós herceg elnök, Barcza Károly, Harsány Oszkár, Nagy Ferencdr. és Perczel Ferenc. A választások eredménye a következő: A) igazgatóság: Pallavicini Ede örgróf alelnök, Hertelendy Ferenc, Reusz Henrik, Szilassy Zoltán, Tolnay Lajos. B) felügyelő -bizottság : Zachár Gyula elnök, Eösz Ferenc, Koppély Géza, Szeleczky Iván.

Next

/
Oldalképek
Tartalom