Magyar Földmivelö, 1906 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-13 / 19. szám

MAGYAR FÓLDMIYELÜ 153 élet, nehezen jövünk ki abból amit kereshetünk, de ez még mind hagyján, hanem mi például a nyáron akartunk volna dolgozni, de a szomszédban sztrájk volt, megakadályoztak bennünket a munkában és mi is elestünk a kenyérkeresettől. Hát ezt egy jog­államban megtűrni lehet. (Élénk helyeslés.) Én a magyar munkásosztálynak őszinte barátja vagyok (Zajos éljenzés), de azt jogosultnak nem tartom, hogy munkástársát kenyerének megkeresésében bárki is megakadályozza és családjának éheztetésére kény­szerítse. A törvények uralmát, nemkülönben a szer­ződések erejét és tartalmát mindenkivel szemben, legyen az nagy ur, vagy szegény ember, egyaránt fönn kell tartani. (Zajos helyeslés.) Ebben különbsé­get nem szabad ismerni. Az államnak elég erősnek kell lenni, ahhoz, hogy a jogrendet föntartsa és biztosítsa. A törvények hézagait azután, mert min­den törvénynek van hézaga, emberszeretettel kell kipótolni. (Zajos éljenzés.) A munkaadóknak is azt mondom, hogy a munkaadó az ő szerződését a munkásával ne tekintse egyszerű üzleti kérdésnek, hanem mutasson egy kis szivet is az ő munkásához, és a munkásember ki fogja érezni, hogy kinek van igaz jó magyar szive iránta. (Zajos éljenzés.) Köze­lebb kell hozni az osztályokat egymáshoz és köze­lebb kell hozni a mi népünket ehhez a földhöz, hogy minél inkább megszeresse és hogy minél erő­sebbek legyenek a kapcsok, amelyek a földmivelő népet a földdel összekötik, hogy e hazában idegen­nek ne érezze magát senki sem. Ha keressük az érintkezést egymással, akkor megismerjük, megért­jük. talán meg is szeretjük egymást és ez a jövő fejlődésének egyik legerősebb biztosítéka. (Éljenzés.) A törvényhozás és a kormány a munkások iránt nagy bizalmat és nagy rokonérzést tanúsít. Már maga az a körülmény, hogy a választási reformnál rájuk is gondolt, nagy előrehaladást is jelent, de ezzel szemben elvárjuk, hogy ők is a törvényhozás­sal szemben bizalmat tanúsítsanak. Megvárhatja a magyar nemzet tőlük, hogy méltóknak mutassák magukat ama jogokra, melyekkel a nemzet őket felruházni akarja. Elvárhatjuk, hogy mindent elkö­vessenek, ami erősiti ezt a rokonérzést és mindent kerüljenek, ami gyöngíthetné, vagy csökkenthetné az irántuk való majdnem osztatlan jóakaratot* A képviselőház tagjai. Még csak tizenkét kerület nem választott kép­viselőt s néhány kerület pótválasztása van hátra s teljes lesz a képviselőház névsora. így most idő­szerűnek tartjuk ösmertetni az eddig megválasztott képviselők névsorát, pártállásuk szerint csoporto­sítva, amelyből olvasóink az uj képviselőházról már teljes képet nyerhetnek. Függetlenségiek: Gróf Apponyi Albert, Jászberény. Balogh Mihály, Nagyszalonta. Barabás Béla, Arad, Nagyvárad és Budapest VII. Babó Mihály, Halas. Gróf Bethlen Ist­ván, Mezőség. Betegh Imre, Deés uj. Benedek János, Hajdúböszörmény. Becsev Károly, Szeged II. uj. Bedőházy János, Marosvásárhely II. Bene István, Sepsiszentgyörgy. Baross János, Lovrin. Gróf Batthyány Tivadar, Pécs és Zurány. Bizony Ákos, Miskolc II. Bernáth Zoltán, Nagvkapos uj. Bohus Károly, Pan- csova uj. Barcsay Andor, Ákosfalva uj. Beniczky Elemér, Pétervásár uj. Bakonyi Samu, Debrecen H. Bernáth Béla, Mád. Barta Ödön, Felvidék. Bakó Jó­zsef, Enying. Búza Barna, Sátoraljaújhely. Burgyán Aladár, Késmárk. Gróf Batthyány József, Keszthely. Bozóky Árpád, Kunszentmárton. Brázav Zoltán, Illyefalva. Berzsenyi Jenő, Kiscell. Gróf Batthyány Zsigmond. Muraszombat. Bartal Gerenc, Dunaszerda- hely. Bottlik János, Vác. Balogh Ernő, Ujverbász uj. Bottlik István. Mezőkeresztes uj. Gróf Benyovszky Sándor, Dunavecse. Gróf Benyovszky Rezső, Kölesd. Gróf Bethlen Ádám, Bethlen uj. Ballagi Aladár, Budapest IX—X. Csánvi Sándor, Dárda. Chernél Gyula, Nagyatád. Csontos Andor, Vaál uj. Csizmadia I Endre, Sopron uj. Csépány Géza, Gyöngyöspata. Dudits Endre, Huszt uj. Draskóczy László, Rima- szécs. Eber Antal. Marosludas uj. Eitner Zsigmond. Zalaszentgróth. Egry Béla, Pécsvárad. Endrey Gyula, Hódmezővásárhely. Farkasházy Zsigmond, Élesd. Filep Albert, Gernyeszeg uj. Fernbach Péter, Zom- bor. Fogarassy Zsigmond, Halmi. Ferdinánd Béla, Mohács, Farangó Antal, Csongrád. Ferenczy Géza, Nagyajta. Fábry Károly, Gyoma. Fried Lajos, Mun­kács uj. Fernbach József, Kerény uj. Földes Béla, Nagybánya. Gál Sándor, Nyárádszereda. Gál Gyula, Kolozs uj. Gubodv Ferenc, Nagykőrös uj. Günther Antal, Igló. Gaál Gaszton. Lengyeltóti uj. Geréb Já­nos, Bereck. Gotthard Sándor, Szombathely uj. Gás­pár János, Nagvenyed uj. Gál András, Szirmabes- senyő uj. Györgvpál Domokos, Csíkszereda. Gyar- mathy Dezső, Székelykeresztur uj. Halász Lajos, Ugra uj. Haviár Dániel, Szarvas. Hellebronth Géza, Nagvfüged. Hentaller Lajos, Somlóvásárhely. Hermán Ferenc, Fülöpszállás. Hebrony József, Dédesd uj. Hammersberg László, Garbócbogdány. Hajdú Fri­gyes. Facsel uj. Hédervári Lehel, Gödöllő. Hilbert Károly, Győr. Hinléder-Fels Ernő. Olánd. Hirtenstein Lipót, Mezőkaszony 'uj. Hock János, Kecskemét I. Hódv Gyula, Zsombolya uj. Hoffmann Ottó, Tab uj. Holló Lajos, Félegyháza. Hoitsy Pál, Pápa. Horthy Béla, Tenke. Horváth Gyula, Csákvár. Horváth Jó­zsef, Marosujvár. Horváth József, Nagyvázsony uj. Hrabovszky Guidó, Kisvárda. Báró Inkey József, Csurgó. Ilyés Bálint, Báránd. Irsay József, Gyula uj. Jankovics Marcel, Fülek. Jeszenszky Ferenc, Szent- lőrinc. Justh Gyula, Makó. Justh János, Hajdúszo­boszló uj. Ifjú Justh György, Szucsány uj. Kállay Uhui, Veszprém. Kmetv Károly, Esztergom. Kun Árpád, Tasnád. Kossuth Ferenc. Cegléd. Krasznay Ferenc, Dunapataj. Kelemen Samu, Szatmár. Köké- nyesdv Mihály, Máramarossziget. Koller Tivadar, Rácalmás. Kovács Ernő, Szalka. Kerese György, Sásd. Kelemen Béla, Tápé. Keller István, Alsódabas. Kuszka István, Nemesócsa. Kubinyi Márton, Szirák. Kaufmann Géza, Ugod. Kovácsy Albert, Székely­udvarhely uj. Kállay Lipót, Nyirbogdány. Kubik Béla, Mezőcsáth. Kálosy József, Nógrád. Kállay Ta­más, Székelyudvarhely vidéki. Kacskovics Géza, Szili. Korda Andor, Magyarcséke uj. Készíts Antal, Budapest III. kerület uj. Gróf Károlyi István, Nagy­károly. Lengyen Zoltán. Zilah. Lázár Zoárd, Kisjenő uj. Lovászv Márton, Magyarkanizsa. Lányi Mór, Re-

Next

/
Oldalképek
Tartalom