Magyar Földmivelö, 1901 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1901-09-22 / 38. szám

302 MAGYAR FÖLDMIVELŐ MAGIT AR KISGAZDA. Telepítés Biharmegyében. Fugyi községben Borsos István református lelkész a földmivelési mi­niszter erkölcsi támogatásával 500 katasztrális hold földet vett telepítési czélokra. A települők még e hó­ban művelés alá vehetik a kiválasztott földet. Az első év feles lesz. A második évben 25 százalék óvadék kifizetendő és akkor az illető nevére megy át a bir­tok. Törleszthető tiz-tizenöt év alatt is. Kecskemét birtokvásárlása. Az Alföldön nem hiába „hirös“ város Kecskemét, meg is mutatja, hogy rászolgál erre a hírességre. A város tulajdonát képező hires Bugacz-puszta szomszédságában levő 6190 hold földet ma megvették Szentkirályi Móricz- tól. Két évvel ezelőtt pedig a Földváry-családtól sze­reztek meg ugyancsak a város határával szomszédos Baracspusztát, amelynek területe 3600 hold. Ez ujabbi vételekkel együtt Kecskemét városnak 52.680 hold birtoka van, mely köztulajdont képez. Tejgazdasági iskola. Kisbéren újabb tejgaz­dasági munkásképző iskolát állítanak. Az iskola január i-én megnyílik. Ilyen iskolák vannak Gödöllőn, Mun­kácson és Nagy-Szécsényben, ez utóbbi nők számára. A rendes és okos gazda az esztendő oly időszakában, mikor a külső mezei munka szünetel jól körül nézi minden évben házát, gazdasági épüle­teit: vájjon az időfolyásában mi hiba esett azokban? Az épületek gondos reperálása, jó karban való tar­tása megszabadítja a gazdát a nagy, sommás költe­kezéstől. Hány gazda van, ki épületeivel esztendő­kön keresztül mit sem törődik, egyszer csak veszi észre, bomlik, roskadozik minden. Ha évenkint meg- reperáltatta volna, még sok esztendeig elhúzta volna az újra való épités kényszerűségét, igj' egyszerre szakad vállaira minden. Bizony megtörténik, hogy igy a gazda nagy adósságokba és végpusztalásra jut. A rendes és okos gazda tehát évenkint megadja a módját háza, gazdasági épületeinek gondozását ille­tőleg. (s) Mi kell a szürethez? A kéklő gerezdek s a megrakott tőkék kedves látványát, mely oly szép re­ményeket nyújt a szőlős gazdának, csakhamar elűzi majd a közelgő szüret. Leszedik a tőkék Isten adta termését s kádakba gyűrve préselik ki a drága ned­vet. De hogy mi minden kell egy igazi szürethez, azt * Tordai Gábor debreczeni ügyvéd és dalárdái zász­lótartó sorolja fel igazában. Följegyzései itt következ­nek: A szürethez kellenek: Szőlőtermés, hordók, put- tonok, sajtófelállitás, sajtókenőszappan, guzskötél — spárgák, forrázó üst — üstláb, oltatlan mész — szó­da, kén, drót, dugó, bodnár szerszám, bodnárgyékény, hordókefe, nyomókádak, alsókádak, dézsák, félfenekü hordók, szőlődaráló csapos káddal, bornyomó-zsákvar- róeszköz, puttonkosár, kártusok, kis teknők. lihó, lopó, tölcsér, csap, fertályos dézsa, vak csapok, fejsze, ásó, kapa, fedőgyékény, sátorponyva, hordóbélyegző vas, szedők, edénynyel, éles késsel, puttonosok, sajtókeze­lők, hordóleeresztők, tűzifa, talyigás, korcsolyakötél, lámpák, gyertyatartók, kézilámpás, faggyú és mili- gyertya, petróleum, gyufa, ennivaló, evőeszközök, tá­nyérok, tálak, bor, ásványvíz, boros kancsók, poha­rak, dugóhúzó, pálinka és pohár, sör és poharak, pipa, dohány, szivar, vizes-bádog, vastag törlő, kéztörlő, pohártörlő, borforraló bádogok, ócska újságpapír, czi- gányzene, pénz. A répának magra való termelése egyike a legjövedelmezőbb gazdálkodási ágnak. Sok gazda pa­naszkodik ugyanis, hogy takarmányrépa vetése rosz- szul kel ki s mindegyik gazda ugyanekkor a vető­magot hibáztatja. Legjobb tehát, ha a gazda maga termeli a szükséges vetőmagot, a mi sok fáradtságba nem kerül. Őszszel ki kell válogatni a répa szedése alkalmával a fajtahü, egészséges, sérületlen gyököket s ezeknek leveleit — szivlevelek kivételével — kéz­zel gyengén lecsavarjuk. Az ily módon megtisztított répaegyedek télire egyszerű kupaczba rabnak, s ta- vaszszal midőn az idő megengedi, ápri.,' elején a még őszszel jó mélyen megszántott, istáó és mű­trágyával megtrágyázott földben 70—80 ctit sor ü* letve növénytávolságra készített lyukakba ^tettetnek ki. Ha az elültetett répa már fakadni kezd,0 gyom­irtás czéljából a földet megkapáltaihatjuk 3 1 <dőn a szárak annyira kifejlődtek, hogy a szél azokb .<1 kárt tehetne, azokat felkarrózzuk. A karózáskor le-c"djük úgy a fattyúhajtásokat, mint a gyengébb hajtsok, at és egy répán csak 4—5 erős szálat hagyunk mCT. A mag szedése szeptember hó folyamán történik. Ter­méshozam holdanként 3—6 métermázsa. A földet savanyuvizzel való öntözés á.al minden bogaraktól megmenteni. Egy jó hirun álló férfiú azt ajánlja, hogy a földet savanyított viz^l öntözzük meg. Ennek két haszna vagyon ; egy* az, hogy ezen nedvesítés után néhány óra mulvt minden féreg és bogarak kimásznak a földszinére és ottan megdöglenek; a másik pedig az, hogy ezen öntözés felette jó trágyául szolgál. A savanyított viz készítésének legolcsóbb módja a következő : Egy kilogram vitriolajjal (ára egy korona), melyből az eső vagy kutvizre lassankint kell cseppegtetni, • szörnyű sok vizet megsavanyithatni. Az öntözést nagyobb földeken e végre készült hordóval, kisebb helyeken pedig, pl. a kertben öntöző kannával szükség végbe vinni. A szerszámok vasrészeinek rozsdásodása ellen. Egy görlitzi gyáros a következő módon készítendő kenőcsöt ajánlja. 1 kilogramm szalonnából kiol­vasztott zsírt 30 gramm kámforral és kevés grafit­tal jól összedörzsölünk. Az ezzel a kenőcscsel be­kent vasrészek aczélkinézésüek lesznek és a rozsda hosszú ideig nem fogja azokat. A tyúkok színe. Több tapasztalt baromfitenyésztő azt állítja, hogy a tollak színéről valamennyire követ­keztetni lehet a tojóképességre. Nevezetesen bármi fajú tyúknál a barna, vagy sárgásbarna tolluak jobb tojók volnának, mint más színűek. Ezt csak felemlít­jük, mert nem vagyunk hajlandók elhinni, de megfi­gyelni és tapasztalatainkat közölni mégis jó. A homályos lámpaüvegeket legjobban megtisztít­hatjuk úgy, ha hamuzsirt oldunk föl vízben s ezzel az üveget jól megnedvesitjük. Egy idő múlva tiszta vízzel megmossuk a lámpaüveget, azután 11a- nell rongygyal szárazra dörgöljük. Bőrszíjak gondozása. Hogy a használatban levő bőrszíjak tartósságát és hajlékonyságát biztosítsuk, ajánlatos a következő eljárást követni: Veszünk 20-rész olvasztott fagyuhoz 3-rész gyantát és e két anyag olvasztott állapotban összekeverendő. Egy másik edény­ben 74 rész esővízhez 7 rész jó mosószappant adunk s ezt forraljuk, majd pedig ezután a fenti prepará­tummal jól összekeverjük. Az igy nyert keveréket még egyszer felforraljuk és ezzel a bőreszközöket és szíjakat ismételve és alaposan bekenjük, mi által a bőr hajlékonynyá lesz s nagyobb ellenállóképessé­get nyer. Gazdasági közmondások. Ha ocsut vetsz, gazt aratsz. — Amint vetsz, úgy aratsz. — Őszi szántás féltrágya. — Takarmányt trágyába ne vess. — Henger szárítja a földet. — Megfogások föld nem szárad ki olyan hamar, mint a hengerelt. — Akkor fogasolj, ha a nedvességet meg- akarod tartani. — Amit sorba vethetsz, ne vesd szórva. — Őszi szántásnak őszszel nem kell fogas. — Tavaszi fogasolás sűríti a búzát. — Szárba ment búzát nem szabad fogasolni. — Szárba ment búzát ne legeltess. — Gazos magból gazos vetés. — Páczolt búza nem ad üszkös búzát. — Korai vetés ritka, késői sürü legyen. — Ha rossz magot vetettél, jó termést hiába vársz. — Ki mélyen szánt bő termést lát. — Rögös földbe ne vess. — Konkoly ott is te­rem, a hol nem vetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom