Magyar Földmivelö, 1900 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-14 / 2. szám

MAGYAR FÖLDMIVELŐ 15 POLITIKAI HÍREK. — Tiszta választások! Nagyfontosságu kör­rendeletét bocsátott ki Széli Kálmán, mint belügy­miniszter a választók névjegyzékének összeírása tárgyában. A körrendelet végén kijelenti Széli Kál­mán, hogy e törvény végrehajtása körül tapasztalt leg­kisebb mulasztást is a legszigorúbban fogja megto­rolni. A rendeletet országszerte örömmel fogadták. — Mi az a közös — ügyes provizórium? Nem más, mint a delegácziók határozata, mely fel­hatalmazza a közös minisztereket, hogy az 1900. év első 1 havában az 1900. év költségvetésének hiá­nyában a múlt év költségvetése szerint költekez­hetnek. Persze ez is a kedves orsztrák testvérek okvetetlenkedései miatt vált szükségessé. — A magyar delegáczió január hó 8-án újra megkezdette működését. Azt hiszik január hó közepéig akadálytalanul letárgyalják a tárgyalandó kérdéseket. Az osztrák delegáczió szintén működés­ben van. — A sárosi főispán fölmentése. Király ő felsége a sárosi főispánt Szinnyei-Merse Istvánt — hű szolgálatának elismerése mellett — állásából felmentette. — Az osztrák kormány lemondása. Clary gróf volt osztrák miniszterelnök utóda Wiíek lett. Ki a hírhedt 14. §. segítségével csakugyan életbe léptette az államszükségleteknek jelzett törvényja­vaslatokat. Politikai körökben azt rebesgetik, hogy néhány hét múlva már ő is beadja lemondását és dr. Körbe rnek a volt belügyminiszternek ad helyet, kinek feladata lesz a hajba kapott némete­ket és cseheket kibékíteni és az osztrák képviselő­házat munkaképessé tenni. Úgy össze vannak oda- által gabalyodva, hogy ugyancsak nagy politika ezermesternek kell annak lenni, ki rendet tudna közöttük csinálni. — A szentesi választás. Szentesen azért a mandátumért, a mit Sima Ferencztől elvettek, olyan nagy a versengés, mintha a mandátum életfogytig­lan szólna. Már eddig négy jelölt van: Pázmándv Dénes, a függetlenségi Ugronpárt jelöltje. Dienes Márton, a függetlenségi Kossuth párt jelöltje. Mol­nár Jenő, Sima Ferencz helyi pártjának jelöltje és Mezőit Vilmos kit a szentesi szocialista kisgazdák és iparosok léptettek föl. MI ÚJSÁG? — Erzsébet főherczegnö, boldogult Rudolf trónörökösünk nagykorusitása után, először jelent meg az udvar körében nyilvánosan. — Olcsóbb lesz a kalendárium. Lám, lám, ez is a politikához tartozik. A nép legkedvesebb ol­vasmánya a kalendárium. Igen de országos törvé­nyünk értelmében a kalendárium csinálónak min­den egyes példány kalendáriumra hat krajezáros bélyeget kellett tenni; persze igy a kalendárium is drágább lett óm. Most azt halljuk, hogy Lukács László pénzügyminiszter törvényjavaslatot fog be­adni a képviselőházhoz a kalendáriumok és hirde­tések bélyegének eltörléséről. így hát legalább is <> krral olcsóbban fog a nép kedvelt kalendáriumá­hoz (a Magyar Földmivelő« kalendáriumához isi jutni! Jól van ez igy ! — Az uj bankjegyek. Az uj bankjegyek kibocsátására vonatkozólag arról értesülünk, hogy azok a jelen év szeptembere előtt nem kerülnek kibocsátásra. Először a 20 koronás jegyeket hoz­zák forgalomba. Eleinte úgy tervezték, hogy a kibocsátást a 10 koronásokkal kezdik, de ezt a tervet azért változtatták meg, nehogy a galicziai analfabéták a 10 koronásokat 10 frtos jegyek he lyett fogadtassák cl. — Elpusztult főúri kastély. Sopronból Ír­tak: Gróf Széchenyi Kálmán kastélya minap porrá égett. Az óriási égés kályhatüz folytán keletkezett. A kastély műkincsei, az óriási képtár megsemmi­sültek. A berendezés másfél millióra volt biztosítva. — Ritka vadász zsákmány. Gróf Chotek Rudolf óriási réti sast lőtt a minap futtaki ura­dalmában. A sas szárnya kifeszitve két és fél mé­ter hosszú, súlya tizenkilencz kilogramm. Ha a juhokra lecsapott, hatalmas csőrével kettőt-hármat agvonsujtott. A pompásan kifejlődött réti sast ki­törnéd a gróf. Ritka vadász-zsákmányra tett szert gróf Nákó Kálmán is, ki egy borjú nagyságú ordas farkast lőtt, melynek ritka szép, szokat­lan nagy feje van. Az ordas valósággal réme volt Török-Szent-Miklós vidékének. — Én vagyok a megváltó! Dombegyházán Hajdara Tamás, jómódú gazda, a nazarénus hit őrültje lett. Nemrégen egy ember jött hozzá, a ki nazarénus püspöknek vallotta magát s telebeszélte Hajdara fejét, bibliát is adott neki, a melybe a könnyen hivő ember annyira belemélyedt, hogy ismerősei félteni kezdték. Hajdara Tamás bús­komorságba esett. A hozzátartozói végre rábeszél­ték, hogy szakítson az uj vallással és menjen tem­plomba, hogy bünbocsánatot kérjen papjától. Haj­dara el is indult, de a templom ajtóban kitört rajta a téboly. Elhajította kalapját és folyton azt kiabálta: — Én vagyok a megváltó! Én!... Lássátok atyám­fiái, milyen szerencsétlen a félrevezetett ember! — Végzetes vigyázatlanság. A dorozsmai tanyákon Bozóky József gépész két mozsárágyu- lövéssel jelezte az éjféli mise kezdetét. Nagyon tetszett ez a játék Márton Mihály 18 éves bognár­inasnak, a ki másnap meg is próbálta az ágyúzást. Lőporral teletömte a csövet és kanóczczal meg- gyujtotta. A következő pillanatban azonban a mo­zsár szétrobbant és a szerencsétlen fiú fejét dara­bokra tépte. — Eltemette a boglya. Sipos György vesz- kényi lakos kertjében egy félig levágott boglya tö­vében leült, miközben a boglya ledüll és Sipost, a ki tehetetlen hatvanhárom éves ember, maga alá temette. A NAQT VITÁSBÓL. — A bécsi német nagykövetet, Enlenburg grófot herezegi rangra emelte a német császár. — Hát a háború ? Hosszu-hosszu idő után végre az a hir kezdett szállingózni az angol-bur harcztérről, mintha az angolok győztek volna. Persze az angolok rögvest nagy örömmel röpítették á világ négy tájéka felé a győzelem hírét. Az új­ságok most is gyanakodtak, so't azt is írták: »kötve hiszünk az anglusnak«. És mondottak valamit. Ki­sült, hogy bizony szó sincs arról, hogy az angolok győztek. Sőt az a való, hogy a burok ugyancsak jó kedvben voltak és talán most is vannak. Az ango­lok isszonyatos dühére január elején sütemé­nyekkel töltött bombákat lövöldöztek be a kö­rülzárolt Ladysmithbe. Január további napjaiban már ismét jött a hir, hogy az angolok jelenté­keny vesz te séget-szén védték. Hát a burok győzik, mint látjuk, csak az a kérdés ki birják-e a végig. — Kelet-Azsiábau még egyre tart a ke­mény hideg, az orosz kormány mégis nagyszámú katonaságot vont össze Ázsiai-Oroszország keleti határán s számos katona orvost, és betegápolót I küldött oda. Mi ezélból? Nem tudni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom