A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1959.

ám. * Néhány megoldásra váró könyvtári feladat I. Az Akadémiai könyvtár 1958. decemberében tartott munkaértekezlete meg­vizsgálta az 1959. év tennivalóit és körvonalazta a terv lényeges fe­ladatait* A Könyvtár immár begyakorolt "klasszikus" feladatai nem je­lentettek gondot, ezek jő szinvonalu megoldása természetszerűen követ­kezik jelenlegi személyi állományunkból és költségvetési helyzetünkből. Komolyabb problémát okoztak azok a feladatok, melyek összetettségüknél vagy munkaigényességüknél fogva nem egykönnyen oldhatók meg jelenlegi erőink alapján. Viszont feltétlenül szükséges, hogy jo .ötletek, megfe­lelő szervezés, az erők ós eszközök megfelelő csoportositása segitsé ­góvel elinduljunk a gyakorlati megoldás utján. A munkaértekezlet hozzászólói sok értékes javaslatot vetettek fel, jó megoldási módozatokra mutattak rá. Azonban kétségtelen volt az is,hogy első hallásra nem lehet a problémák jó részét megnyugtatóan megválaszol ni. Ezért van szükség erre az Írásbeli pro memoria-ra: dolgozóink - kü­lönösen vezető dolgozoink - ennek alapján felidézhetik a munkaértekez­leten elmondottakat s a könyvtárigyzgatás segötsógére lehetnek a problé mák megoldásában. Az emlékeztető kézhezvételétol számított 7 napon belül kérem munka­társaink javaslatait, hogy már 1959. évi tervünk is - legalább részle­gesen - tudjon számolni a javaslatokkal, illetve azok realizálásával. II. Miután raktáraink rendje és a nagycrtékü folyoiratanyag elrendezése 1958 folyamán döntő modon haladt előre, élesen vetődött fel a 'önyv­tár igénybevételének kérdése, az értékes könyv-, folyóirat, film-, kéziratos-anyag felhasználásúnak fokozása. Az értekezlet résztvevői , felismerték e probléma "központi helyzetét és saját munkájuk (részle­gük) feladatait, tennivalóik tartalmi elemeit e középponti probléma szemszögéből vizsgálták. (pl. a legértékesebb anj'ag feltárása a reka­talogizálás folyamán, a részcímes perodikák feltárása válogatás a­lapján, a figyelőszolgálat fokozása, uj folyóiratcimjogyzék kiadása és széleskörű propagálása, stb). Ez a szemlélet helyes s problémáink megoldását - középpontba helyez­ve a könyvtár akadémiai céljainak megfelelő kihasználtságát - ezen az u,ton kell keresni. így az egyes munkafolyamatok között logikus Összefüggést lehet teremteni, a technikai mozzanatok is értelmet nyernek s a Könyvtár közelebbi ós távlati tervei megalapozottak lesz­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom