A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1953-57.

Magyar r^ud"mány>s Akadémia Könyvtára Munkát e r v (1953- január 1.-tol - junius ?0.-ig.) I. ^munk at erv elyi T c_é lkitűz é a e i. A* | A könyvtár ké t fí'feladata: X. \ első főfa l-" -lata minde?>k lőtt a magyar tudományos kutatásnak hazai és külföl- . könyvvel és bibliográfiával |szakirodalmi jegyzékkel! való támogatása. Ezt egyrészt a magyar tudemárvr>s kutatás eddigi eredményeinek tervszerű összegyűjtésével és k .-szerű nyilvántartásá­val, más észt a haladó külföldi tudományos kiadványok gyűjtésével, nyilvántartásival és tudományos kutatással foglalkozó magyar in­tézmények z való rendszeres eljuttatásával végzi. Éppen ezért gon­doskodik udományos kutatómunka előmozdításához szükséges bel­földi és külföldi kiadványanyagnak a MTA könyvtárában, ill, az . akadémiai -.itató intézetek könyvtáraiban való tervszerű gyűjtésé­ről, kor, rü könyvtári feldolgozásáról, raktározásáról és központi ny'ilvánta :sárrö, a könyvtárközi átkclcsönzés kiépitésér rl a tud. mányo. mutatást szolgáló rendszeres bibliográfiai szolgálat országos ' sszehangclósáról, elvi irányitásáról és fokozatos kifej­lesztéséről. Azt a munkát részben saját könyvtári apparátusára és könyvállományára támasz!: va, részben az akadémiai kutató­intézete! ill. az akadémiai ud-mányes torvmunkába bekapcsolt ku­tató inté' .tek könyvtárainak segítségével és-támogatásával, részben r dig nagy tudomány-s könyvtáraink együttműködésének megszervezésével igyekszik :lvégozni, 2. | második főfe ladata a magy r tudományos kutatás eredményeit, haladó hagyományait ismertető kiadványoknak a külföldi tudo­mányos intézményekhez és Kutatókhoz való rendszeres eljutta­tása. E célból gondoskodik a külföldi, mindenekelőtt a Szovjetunió és a népi demokráciák tudományos akadémiái, egyetemei, haladó tudományos társaságai ilyen igényeinek összegyűjtéséről és rend­szeres kielégítéséről,. .Bzt a célt kezdeményező módon művelődés­politikai szempontok szerint átgondolt terjesztési és kiadvány­csere terv elkészítésével szolgálja s ennok érdekébon az Acták és más tu mányos folyóiratok, valamint magyar tudományos könyvek cseréjét fokozatosan kiépiti és kiszélesiti. • B«! A kön yvtár főbb működési k' :ro: E kettős feladtkör ellátása céljából a MTA Könyvtára az alábbi funkciók el!.. ­:sát vállalja; 1,1 mint tudományos nagy könyvtár gondoskodik állományának korszerű kiegészi zéről, feldolgozsárúol, nyilvántartásáról és használatá­nak biz. itásáról, Olvasóit elsősorban a tudományos kutatók és aspiráns közül toborozza, de tőle telhetően törekszik dolgozó tömegeink judömányos ké" *.ásek iránt érdeklődő tagjai könyvtári igényeinek a kielégitéséro :• s. A külföldi és belföldi t-udományus

Next

/
Oldalképek
Tartalom