Kónya Sándor: »Magyar Akadémia állíttassék fel...« Akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek 1827–1990 (A MTAK közleményei 32. Budapest, 1994)

Dokumentumok

pítására használja föl, és a kitűzendő kérdést a nemzetgazdasági tudományok köréből válaszsza. A kérdést, a nemzetgazdasági bizottság javaslatára és a II. osztály fölterjesz­tésére, az Akadémia tűzi ki. A pályadíj (800 korona) csak absolut tudományos becsű munkának ítéltetik oda. Ha a másodízben kihirdetett jutalomra önálló becsű munka nem érkezik, a jutalom az Akadémia alaptőkéjéhez csatoltatik. A jutalmazott munkát szerzője kiadni tartozik, ha ezt egy év leforgása alatt nem teszi, a tulajdonjog az Aka­démiára száll. A jutalomdíj minden három év elteltével (1909., 1912., 1915. stb.) tűzetik ki. 57. Udvardy Cherna János alapítványa 140. §. Udvardy Cherna János akadémiai t. tag 1882. márczius 6-án akadémiai tag­ságának félszázados jubileuma alkalmából kétszáz forintot küldött be a M. Tud. Aka­démiához oly kéréssel, hogy azon összeg tőkésíttessék és kezeltessék alapítványilag; 24 — 24 év során csatoltatnának az egyes évi kamatok mindig a tőkéhez s fordíttatná­nak ennek fokozatos gyarapítására és csak minden huszonötödik évben kerülne az ez évben esedékes kamatjövedelem kiadás és felhasználás alá, mire nézve azonban nem kiván semmi különös czélt kitűzni, hanem teljesen szabad kezet kiván engedni az Aka­démia nagygyűlésének. Egyúttal óhajtását fejezi ki, hogy az alap Jubiláris-alapnak ne­veztessék. Az összes-ülés 1882. márczius 27-én megállapította, hogy ez alapítványnak huszon­négy éven át felszaporodott kamatai mindenkor a huszonötödik évben felhasználtassa­nak az Akadémia azon évi nagygyűlésén megállapítandó czélra. Az 1907. évi nagygyűlés elhatározta, hogy ez alapítványnak kamatai a mérnöki szak­irodalom körébe tartozó munka támogatására fordíttassanak. Tekintettel arra, hogy az esedékes összeg minden 25-ik évben áll rendelkezésre, legczélszerűbb, ha a mérnöki irodalom épen 25 éves történetének megiratására fordíttatik. A további intézkedés a III. osztály teendője. 58. Ifj. Bojári Vigyázó Sándor-alapítvány 141. §. Bojári Vigyázó Sándor cs. és kir. kamarás és neje szül. báró Podmaniczky Zsuzsánna 1895. május hó 4-ikén kelt nyilatkozatukban elhúnyt fiuk, ifj. Bojári Vigyá­zó Sándor emlékére, a magyar történelem előmozdítása czéljából 20,000 frtnyi össze­get ajánlottak fel oly kikötéssel, hogy az alapítvány jövedelmeinek bizonyos része a magyar történelem (ideértve a magyar jog és magyar műveltség történetét is) köréből vett pályakérdések jutalmazására szolgáljon. Az Akadémia az alapítvány évi kamatainak négyötöd részét (a száz koronánál ki­sebb összeg elhagyásával kikerekítve) évenként 1906, 1907 és 1908-ban a II. osztály, 1909-ben a III. osztály javaslatára (a körébe tartozó tudományok és találmányok tör­ténetéből) vett és mindenkor zárt pályázat útján kitűzött feladat vagy feladatok jutal­mazására fordítja, az évi sorrend ugyan így ismétlődvén továbbra is. Az alapítvány évi jövedelmeinek egy-ötöd része (valamint a négy-ötöd részéből a ki­kerekítés után fenmaradt és száz koronánál kisebb összeg), végre a pályázat sikertelen­sége esetében a ki nem adott pályadíjak is az alapítvány tőkéjéhez csatoltatnak. Ez ok­ból az alapítvány állása az Akadémia évi számadásaiban mindenkor külön nyilvántar­tandó és a gróf Vigyázó család legidősebb ága fejének bemutatandó. 227

Next

/
Oldalképek
Tartalom