Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

85 K 821:1937/1-404. (Folytatás) hívó Ferenczi Zoltán emlékülésre, — 32. Erdélyi Mór akadémikusi arc­képalbumot kér vissza. — 47. A dohányzás megtiltására vonatkozó irat. — 73-74. Berzeviczy Albert kiadvány beszerzését kéri. — 79. A "Magyar Zsidó Lexikon" hibás példányának cseréje. — 92. Kármán Mór kézirat­kölcsönzés megtiltása. — 101. Árajánlat manuális munka elvégzésére. — 115, Ladányi Miksától kiadványjegyzék kérése. — 170. A Budapesti Egyetemi Könyvtár értesítése zárvatartásról. — 285. A főtitkári hivatal jegyzékeket kér a Chorin Ferenc és a Kónyi Manó jutalmakhoz. K 815:1931/1-328. Könyvtári ügyvitel 2., 9., 46., 58.. 66., 97. , 132., 160., 181. , 212. , 235., 267. , 298. , 302. Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 16., 35., 40., 81., 99., 104-105,, 108., 179., 188., 191. , 198., 226. , 237., 269-270., 285-286., 291., 306. Engedélyek könyvtárhasználatra és látogatásra. —42. Csere­viszony létesítés az Archivo Storico per la Sicilia Orientale szerkesztő­ségével. — 48. A Központi Statisztikai Hivatal adatokat kér. — 59. A fő­titkári hivatal csere- és tiszteletpéldány jegyzéket küld. — 62., 69-70., 77. , 102-103., 120., 123., 147-148., 154., 172., 177., 180., 201,, 206­207,, 326-328. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 65., 93., 128., 156., 190., 192., 242., 289. , 305., 309. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 96. Igazgatótanácsi határozat a Debreceni Egyetem duplumkérelmére. — 106., 257,, 313. Kötelespéldány reklamáció a nyomdáknál, — 129., 186, Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem iratai. — 175-176, Folyó­irat és könyv kiegészítésére vonatkozó levél. — 178,, 182. Csereviszony létesítése a párizsi Académie des Inscriptions et Belles-Lettres-el. — 197. Könyvtárstatisztikai kimutatás. — 208. A berlin-dahlemi Kant-Ge­sellschaft tagsági díja. — 262. A Keleti Szemináriumnak szótárak adása letétként. — 264., 280. A Szegedi és a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak duplumok átadása. — 283. A C.I. de C.I. átirata az intézmény népsze­rűsítése ügyében. — 297. Csereviszony létesítése a Bukaresti Akadé­miával, Beszerzés 3,, 144. A csehszlovák követség kiadványt küld. — 4., 32., 130. A len­gyel követség kiadványt küld. — 14, Boros István könyveket ajándékoz. — 15. Az Iparművészeti Iskola évkönyvét küldi. — 18. A Hadtörténelmi Levéltár munkáját küldi. — 21. Teleki Domokos kiadványokat küld. — 22-24. Prestage, E. London, műveit küldi. — 25. Gaál Jenő művét aján­dékozza. — 27., 49., 74., 113., 140., 204., 317. Ajánlatok beszerzésre. — 31. Puky Péter tanulmányát ajándékozza. — 43., 145., 282. A turóc­szentmártoni Matica Slovenska tiszteletpéldányokat küld. —45. A főtit­kári hivatal Kazinczy Ferenc leveleket vásárol. — 52. Császár Elemér

Next

/
Oldalképek
Tartalom