Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

119 K 829/830:1946/1-536. (Folytatás) értekezletről. - 113., 121-122., 173., 222., 285., 300., 306., 310., 335., 340., 413., 519., 523. A jóléti ügyek iratai. — 129. Meghívó a Könyvtári Bizottság ülésére. — 156. Meghívó az OSZK értekezletére. — 167. Körlevél a húsvéti szünetről. — 168. A Könyvtári Bizottság ja­vaslata Gulyás Pál tagválasztására. — 192. Jelentés a kötelespéldányok átvételére, kezelésére, stb. ügyében tartott értekezletről. — 193. Ren­delkezés a Teleki József emlékülésen való részvételre. — 205. Emlé­keztető kis kartonlapok bevezetésére. — 206. A főtitkár jegyzék elké­szítését kéri a Nagy- és a Marczibányi-jutalomhoz. — 210. A Könyvtár levele Hoór Tempis Istvánnak. — 228. Emlékeztető a régi magyar köny­vek filmjeinek felhozataláról. — 230. Feljegyzés a kötelespéldányok por­tómentessége ügyében. — 237. Jelentés a könyvtárközi értekezletről. — 242. Nyomdaváltozás bejelentése. — 259. A Könyvtár levele Györké Jó­zsefnek. — 264. Körözvény a pünkösdi szünetről. — 265. Halmi János jelentése a British Councillal való tárgyalásról. — 278. Halmi János je­lentése a Fejér Lipót ügyben. — 283. Nyireő István jelentése Tolnai Gá­borral folytatott tudósításokról. - 287., 298., 314. A VKM meghívója könyvtárügyi megbeszélésre. — 290. Rendelkezés a munkaidő meghosz­szabbításáról. — 294. Feljegyzés a lépcsőházban talált könyvekről. — 299., 321. Levélváltás Scheiber Sándorral a Kaufmann-könyvtár rende­zéséről. — 307. Halmi János jelentése a British Council kiállításában szereplő könyvanyag átosztásáról. — 327. Feljegyzés a postaköltségek fedezetének hiányáról. — 334. Zsirai Miklósnak kérés a Tudományos Társulatok Sajtővállalata ülésén való részvételre. — 336. Feljegyzés fo­lyó ügyekről. — 344. Körlevél a hivatali időbeosztással kapcsolatban. — 347. Felterjesztés a főtitkárnak a Nemzeti Kaszinó tulajdonában volt ál­lattrófeáknak a Természettudományi Múzeumba való átadásáról. — 352. Meghívó Cserépfalvi Imre előadására. — 357. A Könyvtár levele Zádor Lászlónak. — 375. Előleg utalványozás a szeptemberi fizetésre. — 384. írógépek kérése a Nemzeti Banktól. — 391-392. Kondoleáló levelek Györ­ké József elhunyta alkalmából. — 393. Feljegyzés a VKM-ban történt pénzügyi megbeszélésekről. — 406. Feljegyzés az Akadémia elnökének elrejtett ládája felszállításáról. — 407. , 418. Emlékeztető a szerb és cseh jóvátételi művekről. — 426. A főtitkár egy esztergomi kódexet küld továbbítás végett. — 432. Felterjesztés a VKM-nak a kötelespéldányok .portómentesítése ügyében. — 443. Feljegyzés a Budapesti Egyetemi Könyvtár anyagi helyzetéről. — 446., 458. Jelentés és meghívó a British Council-lal történt megbeszélésekről. — 452. Jánossy Dénes értesítése akadémiai oklevelek találásáról. — 453. Dobozrendelési irat. — 454. Fel­jegyzés a túlórákról. — 491. Szénkérés az Anyag és Árhivataltól. — 496, Rakovszky Istvántól a Nemzeti Kaszinó alapszabályának kérése. — 500. Rónay Jácint: "Naplótöredék" c. művének használatát korlátozó levélmáso­lat. — 531. Az IBUSZ előfizetési felhívása. — 532. Levél Tolnai Gábor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom