Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

112 K 825/826:1943/1-437. (Folytatás) közönség használatára készítendő katalógus tárgyában. — 233. Az OSZK­nak átadandó zeneművekkel és hírlapokkal kapcsolatos iratok. — 240. Könyvkötések megrendelése. — 241., 335. Előterjesztés a Könyvtár 100 éves fennállásának megünneplésére. — 257. Az "Erdélyi Helikon" előfi­zetésének megszüntetése. — 352. Elveszett könyvek jegyzéke. —410. Ér­tesítés a legközelebbi igazgatótanácsi ülésről. — 433. Emlékeztető az 1943. dec. 20-án tartott könyvtári megbeszélésről. Beszerzés 33. Csekey Sándor könyvajándéka. — 43. Voinovich Géza idegen nyelvű Mikszáth-művet küld. — 70. Cretzoiu, P. Bukarest, könyvajándéka. — 72., 170. Ajánlatok beszerzésre. - 76. Az "Új Idők" küldi hiányzó pél­dányait. — 81. Laur, E. Brugg, könyvet ajándékoz. — 82. A Magyar Tör­ténettudományi Intézet kiadványt küld. — 95. ifj. Mikszáth Kálmán könyv­ajándéka. — 104., 142., 175., 177-178., 182. A Szinnyei-könyvtárral kap­csolatos iratok. — 119. Supap, J. Nagyszeben, könyvet küld. — 126. Bu­dapest Székesfőváros Városgazdasági Idegenforgalmi és Közművelődési Ügyosztálya kiadványt küld. —148. Rosenberg, (?), Berlin-Scharlotten­burg, kiadványt küld. — 163. Szinnyei Ferenc atyja kéziratait ajándé­kozza. — 165. Solymossy Sándor folyóiratot küld. — 194. Zichy István régi papírpénzeket küld. — 200. A Magyar Mérnök és Építészegylet kiad­ványt küld, — 226., 334. Juhász Lajos levelei Lónyai Menyhért kéziratai ügyében. — 231. Oláh Emil letétet küld. — 245., 266. Petrovics Elek küldi műveit. — 269. Gombos F. Albinné könyvet ajándékoz. — 299. Az 1913. évi Helységnévtár beszerzésével kapcsolatos levél. — 336. Az Ál­lami Számvevőszék zárszámadást küld. — 389. Steinitz, W. Stralsund, könyvet ajándékoz. — 391. Madaras László könyvajándéka. — 414. Gya­lui Farkas hiányzó munkájának kérése. — 424. Jánossy Dénes küldi a le­véltárakról szóló törvényjavaslat-tervezetét és indokolását. — 431. Az Országgyűlési Könyvtár jelentését küldi. Kölcsönzés 1. Búzás Viktor kéziratkérése. — 2., 39. A tihanyi Magyar Biológiai Ku­tató Intézet kölcsönzése. — 5., 80. I skolák kölcsönzése : Békéscsabai Ev. Gimnázium, Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola. — 6., 19., 22., 50. , 60., 69., 77., 118., 193., 224., 346, A Debreceni Egyetemi Könyv­tár kölcsönzése. — 8. Soó Rezső kölcsönzése. — 17., 26., 53., 134., 148., 213., 246., 268. Hanzó Lajos kölcsönzései. — 18., 21., 51., 61., 79., 107., 151., 190-192., 204., 249., 326., 363., 436. A Szegedi Egye­temi Könyvtár kölcsönzése. — 37. Földváry Antal kölcsönzési kérése. — 40. A soproni Műegyetem Földtani és Teleptani tanszékének kölcsönzése. — 44. A Keszthelyi Könyvtár kölcsönzése. — 45. A Zeneművészeti Fő­iskola Könyvtárától kölcsönzési hosszabbítás kérése. — 78., 432. A Pécsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom