Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

106 K 821:1937/1-404. (Folytatás) 313., 324. Kölcsönzési reklamációk. — 162. Kárász István könyvet kér kölcsön. — 163. Kollarits Jenő kiadványt kér. — 172. A Gyáriparosok Országos Szövetsége kölcsönzési kérelme. — 177. A Budapesti Ref. Theologiai Akadémia Ráday-Könyvtára régi magyar könyvet kér kölcsön. — 194. Tóth Béla kölcsönzési kérése. — 195. Doby Géza könyvet kér köl­csön. — 216., 221., 260. Kölcsönzési kapcsolat az Országos Levéltárral. — 375. Tasláuanu, O. C. Bukarest, kéziratokat kér kölcsön. Egyéb iratok 22-23. A Varsói Magyar Intézet kéri a könyvtári szabályzatot. — 35. Ma­rosi Arnold gyászjelentése. — 68. Melich János kéziratmásolatot kér. — 76-77., 112. Árajánlat különféle munkákra. — 78. Jegyzékkészítés a tár­sadalomtudományi munkákról a Nagyjutalomhoz és á Marczibányi-juta­lomhoz. — 91. Jegyzékkészítés a közgazdasági és a jogtudományi művek­ről. — 117. Anyagi támogatás fotomásolatok készítésére. —188. Felhí­vás kiállításon való részvételre. — 191. Takarítási munkákért tisztelet­díj kiutalása. — 211. A londoni C. F. Bird & Co. kiadvány ellenértékét kéri. — 373. Jegyzékkészítés a nyelvtudományi munkákról. — K 824:1940/1-341. Könyvtári ügyvitel 3., 27. , 41., 62., 86., 132., 181., 213., 225., 233., 247., 285., 316. Ada­tok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 32. Jogi eljárás kölcsönzéssel kapcsolatosan. - 48., 57-58., 64., 82., 110. , 140., 174., 184., 228., 245., 255., 287. Könyvtárszemélyzeti ügyek. - 75., 185., 280. Felvilá­gosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 81., 127. Az Országos Könyv­forgalmi és Bibliográfiai Központ iratai. — 102. A Magyar Nemzeti Mú­zeum levele a könyvtári altiszt-létszám ügyben. — 191. Körlevél a ka­talóguscédulák beosztásáról és a nyári takarításról. — 196., 212., 214., 219-220., 235-238. , 242., 266., 279. , 284., 305-306., 322. , 330., 337. Engedélyek könyvtárhasználatra és látogatásra. — 221. A debreceni Dé­ri-Múzeum akadémiai kiadványokat kér. — 307, Levél a turócszentmár­toni Matica Slovenska-nak kiadványügyben. Beszerzés 6. Kalbfleisch, K., Giessen, könyvajándéka. — 31. A német követség kiadványt küld, —36. Toronjiu, I.E., Bukarest, könyvet küld. -43-44. Előfizetés a "Revue Internationale d'Histoire Militaire"-re. — 45. Re­viczky Sándor könyv- és rendeletgyűjteményt ajánl megvételre. — 67. Stein Aurél könyvajándéka. — 68. Schumann, R., Bécs, kiadványt aján­dékoz. — 69. Zamenhof, S., New York, könyvet ajándékoz. — 70,, 261. Ries, J., Bern, ajándéka. — 76. Kárpátorosz vonatkozású könyvek vá­sárlása. — 84. A berlini Forschungen und Fortschritte kiadványt küld. — 93., 334. Falk Henrik könyvajándéka. — 94., 250. Hóman Bálint aján­dékai. — 96. A Szépművészeti Múzeum kiadványt küld. — 109. Az OSZK

Next

/
Oldalképek
Tartalom