Fülep Lajos levelezése IV.

Levelek

2 Ld. 1398. sz. 3 Ld.1402/19. 4 Ld. 1402/18. 5 Ld. 1381/7. 6 Kodolányi Jánosra (1899-1969) utal, akit FL 1934-ben ismert meg személyesen, amikor Ily­llyés: Pusztulás e. cikkének megjelenése után Bajcsy-Zsilinszky Endre és Talpassy Tibor társaságában Zengővárkonyban járt. 7 Az alispán: Horvát István, ld. 1379/2. 8 Peterdi István (18887-1944?) orvos, költő és műfordító, a Nyugat munkatársa. FL említett kártyája: 1397. sz. Ld. még 1402/20. 9 Musset, Alfred de (1810-1857) francia romantikus költő. Sírkövére vésett verssoraiban kéri barátait, hogy szomorúfűzt ültessenek sírjára. 1 0 Az ifjúsági ház építésére utal. Ld. 1296/1. 1 1 Ld. 1395/2. 1 2 FL könyvtárában halálakor J. F., Herbart: Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Lpz. 1912. és Kurze Enzyklopedie der Philosophie. Halle, 1842. c. művei voltak meg; talán eze­ket küldte Elek Artúr. 1 3 Utalás Elek 1402. sz. levelére. 1404. GYENES TAMÁS - FÜLEP LAJOSNAK Bp. 1941.X. 7. Mélyen tisztelt Nagytiszteletű Uram! Amint már bizonyára értesülni méltóztatott, életem folyama az új, annyira óhajtott mederbe tért. 1 Hogy ez merre vezet, lassan hömpölyögve végig a síkon, vagy vad iramban élet sziklák között, azt csak a Magasságos tárhatná fel előttünk. Vájjon helye­sen választottam-e? szintén nagy kérdőjel. De mikor valaki elindul, ezzel a Nagy kér­dőjellel mindig számolnia kell. Hogy azonban sorsom alakulása így történt, ezért legelsősorban Nagytiszteletű Úr­nak mondok hálás köszönetet. Nem kell itt részleteznem, mit jelent nekem az, hogy annak a nemes hivatásnak szolgájaként dolgozhatom, amely iránt oly nagy szeretettel viseltetem és amelynek felajánlottam egész erőmet és elmémet. Nagytiszteletű Uram ennek teljes tudatában volt, midőn segítő kezét felém nyújtotta és a legnagyobb kétség sötétjéből a Művészet fényébe emelt. Banális és nem a helyzethez méltó volna most sablonos köszönő szavakat papírra vetnem és ezekben kifejezni érzelmeimet. Nagy­tiszteletű Uram magasztos szelleme, amely a hétköznap szürkesége felett lebeg, enél­kül is teljes mértékben megérti azt, amit e sorokkal tolmácsolni óhajtok. Fogadja tehát mélyen tisztelt Nagytiszteletű Uram - Nagytiszteletű Asszonynak történő kézcsókom tolmácsolásának kérése mellett - nagyrabecsülésem és tisztelete­met tisztelő hívétől Gyenes Tamástól 167

Next

/
Oldalképek
Tartalom