Magyar Országos Tudósító, 1948. február

1948-02-24 [951]

Felavatták péosett az Esztergályos Jánosról elnevezett népi kollé­giumot, . . > • o- mti/Ky/Gnó, T e o s r ő 1 jelöntik* Kedden délután ünnepélye­sen felavatták Pécsett a JOEOSz 24.kollégiumát, az Esztergályos Já­nos népi kollégiumot, a volt' tüzér laktanya egyik épületében,Az ün­nepélyen a kul tus zmi ni sz tórium részéről dr.Galla Sándor és Dersi Gyu­la jelent ' meg. A Himnusz eléneklése után dr.lároa László kollégiumi igazgató kö zölte,|£Ogy B^ka •László államtitkár a hóvihar miatt nom ér­kezhetett meg az ünnepségre. Hangoztatta ezután, hogy a kollégiumot Esztergályos Jánosról nevezték ol, aki Pécs város -munkásságának tel­jes elismerését vivta ki. Köszönetet mondott ezután Pécs városának és mindazoknak, okik a kollégiumot adományai Idea 1 támogatták, Be jelen­tette,hogy a kollégium ifjúsága táviratban üdvözölte Tildy Zoltán köztársasápi elnököt, Azaknaits Árpád miniszterolnökholyettest és •>• Rics István igazaágügyminisztort, a DOKOSz olnökó.t. Erdélyi Gyula,a DOKDSz ügyvezető főtitkára Raes István igezságüe; miniszter üdvözle­tét ós köszönetét tolmácsolta. Hangozt. ';ta, a kollégium célja,hogy ifjúsága tudáséval elősegít00 a munkásság felemelését. Sikert kivant ohhez a munkához. Mosonyi Jenő,' a Szociáldemokrata Párt városi titkára méltatta ezután Esztergályos Jánosiv.k, a. kollégium néva.dójá­nak munkáságát. Rámutatott arra, hogy Esztergályos János három cik­luson keresztül képviselte 'a n anzetgyűlésben Pecs város dolgozóit és minden tettéből és szavából a. munkásság iránti szeretet és osztály­öntudata csendült ki . Példaképül állította' őt a kollégium ifjúsága olé. Az ünnepély a Marseillaise <o lene klós ével ért véget. /MOT/ • ~*»~ . A villamos elé vetette magát.' 0- Ky/önó. Özv.Bozóky Andrásné 60 éves asszony, aki a,Római-part 2.sz,hasában lakott, kedden délbon a Gellert-teren - szemtanuk ál­lítása szerint - hirtelen az egyik 53-as jelzésű villamos elé vetet­te magát, A villamosvezető hiába fékezett, a kocsi kerekei a sze­rencsétlen asszonyt fc&lálra gázolták. Holttestét a tűzoltók emelték ki a sinek közül, majd a Bonctani Intézetbe szállították. A rendőr­ség az öngyilkosság ügyében nyomozást indított»./MOT/ Öngyilkossági kisórlotek, . . ' o- Ky/Gné. Juha a s Árpád 43 éves villanyszerelő a Kőris-utca 2. ez.házban lévő lakásán öngyilkos szándékicai gázzal megmérgezte ma­gát. - - Iiruska Margit 39 éve a ápolónő öngyilkos szándékkal a Hu­nyó dltt ér 10.sz,házban lóvé lakásán megmérgezte magát Jk mentők a két öngyilkos jelöltet a Rókua-kórha zba vitték. /MOT/ ­összeütközött két autóbusz, 0- léy/üné. Kedden délután a Szilágyi Erzsébet-fasor és a pasaréti­ut kereszteződésénél összeütközött két 5-ös jelzésű autóbusz*A karam­bol köve tke etében Kráusz Edit 22 éves leány ós Lázár Sándor 30 éves autóbusz kalauz megsérültek. A mentek a sérülteket kórházba vitték, a 'rendőrség vizsgálatot indított.' /MOT/ Ky. - o 0 o ­N . 1 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom