Magyar Országos Tudósító, 1948. február

1948-02-01 [951]

háromévi fegyház uzietsze:ru lopásért, Tö Xm/Sk Zámbo András budapesti cigány zenész a betöréses lopások soro­zatát kövei:te el. Bezárt lakásokba hatolt be a lakó távollétében vagy a zár felf eszitése, vagy az ablak betörése ut ján . Tiz-tizenkét lopást kö­vetett el ily módon, A lakásokban található értéktárgy a kö ti 4 ruhákat, cipő­ket, fehérneműt ellopta* A lopott halmit részint ismeretlen egyéneknek, . részint Kállai Anna gyári munkásnak, Mészáros József cigány zenésznek és Kerényi Béla díva táruké re ske donek adta el. Ilyen előzmények után itélte el a budapesti törvény szék Zámtct kétévi fegyházra, az orgazdákat e p*edig" Kállai Annát tlzenötnnpi, Mészárost egyhavi fogházra, Kerenyit 5oo fo-... rint pénzbüntetésre, j Fellebbezzés folytán fogadkozott ma az ügy­l gy^el a tábl.q^ amely Záaibó büntetését háromévi fegyházra emelte fel, Ke­rény i bünte t és ét ezer forint pénzbüntetésben állapította meg, míg a má­sik két ri/.zda büntetését helybenhagyta. /fclOT/ l*pott hclmit vásárait. Tö Km/Sk A füzesab^ny-egri vonatban egy alkalommal több utas bőröndje tűnt el. Az egri rendörségen feljelentést tettek ismeretlen tettesek el­len, A megindult nyomozás folyamán házkutatást tartottak Csömör Gyula eg­ri napszáraosnálm akinél az ellopott bőröndök tartalmának egy részét meg­talál i. Sk» Csömör azzal védekezett, hogy néhány nappal ezelőtt két isme-» rétien ongánylegény állított be hozzá a rendőrség által megtalált holmik­kai vii azokat ' ". • megyéseire kínálta. Csömör meg is vásá­rolt'a a holmit. Az egri törvényszék orgazdaság bűntettéért hathavi bör­tönre itélte. Ezt a büntetést most a tábla Mészáron-tanácsa helybenhagy­ta. /hOT/ ... tiözt drágít ókat itelt el az uzsorabiróság. Td S* /r h Az uzsorabiróság Fazekas Béla dr, elnöklete mellett tárgyal­ta Ungi István kisírandórozsma i gyári raunkás és özv. Cryurics Istvánná nap­sz^naos-nö árdrágitási bűnügyét. Az asszony muátt év decemberében hatvan ki­logramm fehér].isztot vásárolt, kilónként 2.5c-5 forintos ár'can, kenyeret sütött belőle és Ungival együtt 6 forintért árusította kilogrammonként a fehér kenyeret. Az is vád volt Gyuriosné ellen, hogy túrót is drágábban vas/trolt a megengedettnél és 8 forintért hozta forgalomba Ungival együtt, A _bíróság a férfit kétnaa?pi, az asszonyt pedig háromhónapi fogházbünte­tésre ítélte* \z itélet jogerős, /VCT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom