Magyar Országos Tudósító, 1947. július

1947-07-01 [945]

KitCcnivaiai: vui., uroay aanaoi-u. a-/. íeinon: 1947 .július X. riadfa: a 7 Mag^Pná&es Ri. kiadás. XXIX, évfolyam. Felszaladt a gyalogjáróra a teherautó és a falhoz nyomott e gy hatéves kislányt, Tö Sy/Sk Sohleiss László soffőr mult év április^17 d-én a Hernád­utoából befordult az Elemér-utoába, de olyan sebeseéggel történt a fordulás, hogy felszaladt a Járdára cVFüredi Veronika hat eves kis­i leányt a falhoz nyomta* A szerencsétion gyermek súlyos sárüléseibe nyomban belehalta A gyerek egy másik kislánnyal ment a gyalogjárón, amikor az autó hirtelen befordult* A másik kislány nagy sikoltás kö»* ben még idejében elszaladt* de Füredi Vercnika^már nem tudott megme­nekülni* Az államügyészség gondatlan emberölés miatt vádat emelt a gépkocsivezető ellen, akinek ügyét most tárgyalta a büntet őt örvénye szék Vass Lajos^tanáose* Azzal védekezett, hogy nem vezette tul se­besen kocsiját,"a baleset azért történt, coert kot nc került váral?­lanul az autó elé, ugyanakkor egy autó ls # szembejött és hogy kikerül­je az Összeütközést, forditotta balra a volánt* Szerencsétlenségre orős volt a fordulat s igy szaladt fel a gyalogjáróra az autó*' A bi­róeág Ítéletet nem tudott hozni, mert műszaki szakértő véleményére van szükség s ezért a tárgyalást elnapolta*. /KOT/ Nyolcévi fogházra Ítéltek egy fiatalkorú betöret. Tö Sy/Sk Egy héttagú, csupa f iatalkoruakbél álló betörőbanda" . egyik tagja állott ^most vádlottként a büntetőt örvény szok 'Bass-tanaosa előtt* A/többieket már felelősségre vonta'} részben a statáriális bí­róság, részben a büntetőtörvényszék ós súlyosan el is Ítélte* A fia­talkorú gengszterek rengeteg betörést követtek el'a főváros területe cs a környékeno üzleteket, üzemeket fosztottak ki, sok textilfélét, cukorkát, edénymemüt és más értéket zsákmányoltak és orgazdáknak ad­ták el*' A vádlott a főtárgyaláson hét betörést ismert be, a többiben való ^részvételt tagadta. A bir^ság Csaba Károly dr. államügyész vád­beszéde ut^n a fiatalkorú betörőt a fiat Ikoruak fogházában eltölten­dő/fogház büntet és re Ítélte* Az Ítélet nem jogerős* /MDT/ /Nyolcévi Demokráoiaellünes és felekezet elleni izgatás miatt börtön- és foghta büntetés©­Tö Sy/Sk A népbirÓ3ág külön ötös tanácsa Lukáosy Sándor dr. elnöle­lese mellett vonta felelősségre SoHeuermann Róbert volt Beszkárt-kooa asivozetőt* aki a villoraoson oz utasok előtt demokráciaellenes Véle­ményt hangoztatott. A bíróság tizhónapi börtönbüntetést szabott ki ós kimondta az állásvesztést* f r Herczeg Mihály kunszentmiklósi kisbirtokos ellen a nép­ügyeszseg a z állami és társadalmi rend felforgat ás ára irányuló izgatás miatt £melt vádat, os az ötöstanács hathónapi börtönbüntetéssel sújtot­ta-* /J?oV;t •kcv*/______^ * o IC-,:' nrK7.ál»OS 1 • i

Next

/
Oldalképek
Tartalom