Magyar Országos Tudósító, 1947. június

1947-06-06 [944]

Ooljábol, 0 p/án A -belügyminisztórium s ajt ü osztálga közli: A .mindinkább szaporodó kázltáíedési balesetek- megelőzése és a közlekedési fegyelem helyreállít :n c aljából e. belügyminisztérium­ban a r közelmúltban értekezlet volt. Ennek egyik eredménye" ho'. y a köz­oktatási miniszter rövidesen megvalósítja az iskolákban.a közúti köz­lek dési szabályok köteles .oktatását. Fenteken ujabb értekezlet volt a beiügyminiszt:riumban, amelye: a gép^ái-müvál.'.-j.latok valamennyi érdekképvas eletének, a : mjp járművezetők­nek' es a száa.litási rmnkások szakszervezet* r.ok kiküldöttei is megjelen tek. Ennek az értekezletnek az volt a. tárgya, hogy az egyes érdekkópvis' 1 etek, valamint szakszervez:-tej: a salát szervezetük körében milyen in­tézkedést temetnek o 'közúti közlekedés biztosítása coljából.. Több érdek'' képviselet úgynevezett közlekedési szem.anáriunioi tartását- vette tervbe, amelyen rendőrtisztek ismertetik a közlekedési szabályokat. Az értekez­leten résztvevők,megállapították, hogy a nagy amerikai tehergépkocsi kna a közúti forgaloméban való részvétele uj ik n.datok. jelent a közúti for­--galom balesetmentes' biztosítása szempontjából-. Felemlítették, a hétvégi kirándulásoknál használt üzemi'-tehergépkocsik közlekedését is. Itt egyá. talán nem veszik figyelőmbe a rögzítőt tapsokra és a maga; itott háttám­1 ákra vonathoz 0 biztonsági előírásokat. A megongedet.taiftl Jó^/al. több személyt' szállítanak és ez a körülmény már nem egy tömegtíalasetet idé—­zett elő, A belügymlnlsztarium tervbe vette, hogy a hétvégi tehergép­kocsi fuvarozások kérdésében megkeresi a szakssé-rveze la. tanácsát,' hogy az az üze^i'bizottságokat kioktassa az 'rvényben lévő rendé lkc?ésok betartására, Szé volt az 'országúti. ..egé..ynyújtó állomások ujjászerveaé^ séről is, hogy a megfelelő időben alkaliázott első se ély a balesetek következményeit lehetőleg csökkenthesse« A belügyminiszter'ium " : gtert—ár; • te a szükséges Intézkedéseket< Az első megélyn ujtc állomások működ'- k sét ezideig meknehezitette az a körülmény, hogy a megfelelő mennyiségű kötszer és gyógyszer biztositása • bizonyos nehézségekbe ütközik. Az ér-­tekerlcl résztvevői kérték a közúti forgalom,fokozott rendőri-^ llonölS*... zését * A beliagyminiszaroikám tervbe vette a központi közlek. dési ellen* őrző szerv foléliitását, megfelelő módpn való felszerelését és kikép­zését. A tervko vett intézkedések végrehajtása után bizonyos, hogy a közúti közlekedési balesetek elleni küzdelem további eredmény eke t-.f og felmutatni. /MOT/Í ' '\. A nagyüzemek és a iv-pOméves terv, Ni/M A két. munkáspárt és" a Szakszervezeti Tanács .értekezletre ' hívta össze az ország 60 legnagyobb üzemének üzemi bizottsági vezetőit^ mérnökeit, hogy a hároméves terv megyclásitáse elötc tájékoztassa • őket. "• a végrehajtás módjáról és a sikeres megvalósítás előfeltételeiről. Kisházi Ödön, a Szakszervezeti Tanács elnöke, viss apillan—^ tárt vetett a munkásság heroikus küzdelmére, amellyel az ország talpra­állitása érdekében megindította a termolő munkát. A stabilizáció egy ­éves évfordulóján indítjuk meg a hároméves tervgazdálkodást -'mondotta ­amelynek sikere biztosítja a magyar munkásság felemelkedését. A hm.rom­é/t^t^rv evken az osztályharc határozott vépviselésút ^ s jelenti a rm.'ukásoártok és a Szakszervezeti Tan^c. részéről, ppjtt 1$&Z t ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom