Magyar Országos Tudósító, 1947. június

1947-06-06 [944]

HÚSZEZER SZEMÉLYES STFÍANB AZ A«Ö YA-LPÖL DÖN. / • BP VM) HM A FÍJVÁRCSI KÖZMUNKÁK TANÁOSA MÁR HÓNAPOKKAL EZEL.O'VT AK­CIÓT INDÍTOTT AZ ANGYALFÖLDÖN FELÉP I y- NPŐ* N ÉPSTRANS MEQ VALÓSI TÁSÁÉRT, EZT KÖVE,á"'N AZ ÖSSZES PÁRTOK RÉSZEROáL UGY A FŐVÁROSI KÖZMUNKÁS. TANÁCSA, "MINT A FÖ"VÁROS VEZET Ó*SÉ<! É NÉL TÁRGYALÁSOK INDULTAK MEG A STRANOFÜRbÓ" MEG­ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FE LT É TE LEK B |ZT9S ITÁSÁRA, A KÖZMUNKATANÁCS ÉPITÉsI OSZTÁLYA PISCHER JÓZSEF ELNÖK UTASÍTÁSÁRA EUÉ8Z ITíTTE AZ ANGYALFÖLDÖN LÉTESÍTENDŐ" M I NTEO Y • 20 «000 SZEMÉLY BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS STRAND Ép|TÉS| TERVEIT, AMELYEK ALAKJÁN AZ ALAPOZÁSI MUNKÁLATOK A FÓvÁROS V E Z ZT ÍS É G É V E L TÖRTÉNT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MÁR A LEQKÖZELE BB f NAPOKBAN MtG K-'-ZDÍ 5 NEK , A II HULDNYI TERÜLETS., AMELY A • K 2 ZU-UN K A T A N Ác S ÉS A I* ÖV Á RO S KÖZÜS TULAÜhONÁT KÉP.ZI, A KÖZMUNKA TANÁCS MÉG A HÁBORÚ :L<JTT TALAvJFU.ÍRÁSOKAT VÉG2ETT-> AMELYNEK E R D W ÉN Y E K Éf> P E N MOST 43 FOKOS, NAP I KÉT ÉS FÉLMILLIÓ LI­TER V|ZHOZAMU RADIOAKTÍV GYÓGYHATÁSÚ HŐFORRÁS NY | LY MEfl', AMELY E VÁROS­RÉSZ SOK SZÁZEZERNYI D0&G8ZÓ TsJ M ft G E | N EK y A M'A RG I TS Z I G ." G Y-ÓG Y FO R R Á*S A| — V A L AZONOS ÜDÜLÉS! ÉS GYÓGYULÁSI LH'•- TŐSÉGEKET KÉPES BIZTOSÍTANI, OSVÁTH lOTV&N MINISZTERI TANÁCSCS FOLYTATJA A TOvÁBBM SZÜKSÉGES T Á RQ Y A L Á S 0 K A T A FŐVÁROS ILLETÉK'- S 6ZERVE'|VEL. t GYET ÉRTÉSBEN A MUNKALATOK M [ E L Ó B ü i • MEGINDÍ­TÁSÁRA. ../MOT/. • "~ »"* Üdülőt kaptak a Nemzeti Szinház dolaoz.Ci, 0 p/Hm A belügyminisztórium sajtóosztálya közli! R a jk László' belügyminisztert felkereste a ^om.zeti szinház dolgozóinak küldöttsége• A küláöttsé; tagjai előadták, hogy az ország első színházának dolgozói .nem rendelkeznek olyan lehetőséggel,' ahol a szinikvaö fáradságait klpilienhetnék, Ezért megkérték a belügyminisztert tegye lehetővé, hogy csak ugy. mint más állami vagy magánintézmények, e , Nemzeti színháznak is legyen üdülője, ahol az ország első színházának művészei, műszaki személyzete.és tisztviselői pihenhetnének. A belügy­miniszter méltányolta a Nemzeti szinház küldöttségének kérését én azon­nal intézkedett, R a jk L^szlé belü -yminiszter, a MAO motor spart-<ropőlŐ­'és" jachtésztalyának siófoki ^ttí'ffoááát a ^ e mzetj. színháznak adományoz­ta. Az üdülő, án»r,y a B a latonpartján épült f lehetővé teszi, hogy a Nem­zeti szinház dolgozói a szinaévad befejezése után azonnal megkezdhetik .pihenésüket* /MOT/, ' A belügyminiszter a várós alkalmazásában álló szakmunkásokért, 0 p/Hm A vr -osi üzemek munkásaágának régi s-érelme, hogy a városi alkalmazásban á&ló szakmunkások anyagi téren hátrányban vannak a 'magán* üzemokben dolgozó szalommkásokkal szemben. A munkások azt kérték,' hogy legalább nyugdíj jogosultságukba számítsák be a korábban szakmai mun-" kában eltöltött éveket ugyanúgy, mivit ez a tisztviselőknél történik, Rajk László belügyniniszter magáévá.' tette a városi üzemek munkásainak kérését, A belügyminisztériumban kormányrendelet tervezr.tét del.oizák k amelyet a belügyminiszter az ügyben a minisztertanács elé terjeszt, hog a 'városi üzemek munkásainak sérelmét orvosolják, /UQ'S/„ . .' —, — N P, lMúgya7Ör«áiősi • \Q$.

Next

/
Oldalképek
Tartalom