Magyar Országos Tudósító, 1947. május

1947-05-19 [943]

1947-május 19^ 14 óra 00 pero • Nyolcadik kiadás .ÍÓCIX, évfolyam 1- "... Az államvédelmi osztály népügyészségének felhívása, F6 JF/Ené Az államvédelmi osztály hépügyészségi kirendeltsége fel­hívja mindazokat a volt internáltakat, akik a kistarcsai táborban vol­tak 1945-44 években ós tudomással, birnak• Jámbórfi-Zaohár Béla volt rendőriőfelügyelő által elkövetett atrocitásokról, - tanúkihallgatás végett jelentkezzenek a fenti osztálynál, V,, M a rkO-utea 27.fszt.12­14. szám alatt. /MOT/ • ' . Bilkay p a pp Zoltánt és Homolay Zoliéjíj a NOT is halálra Ítélte* Tö Sy/Hm Bojtha Béla dr. államtitkár, elnöklése melloto több napon keresztül tárgyalta a Népbiróságok Orst'gos Tanácsa Kádár Mihály volt ' mV kórházi főorvos és társai ismeretes háborús és népellenes bűnügyét. Az Ítéletet negyed kettő órakor hirdette ki az dhők, B s zerint a NOT a bűnper eisőrendü vádlottját Kádár 'Mihályt, akivel szemben á nép­biró g ág 15 évi fegyházat szabott ki, hétévi fegyházra Ítélte, mig Bil» koy PaPP Zoltmt és Homolay Zoltán egyetemi hallgatókat, akiket az el­sőfokú blrógág halálbüntetésre ltóltj ugyancsak halálbüntetéssel súj­totta. 'F a zekas Béla tisztviselő büntetését a 15 évi fegyházat helyben­hagyta., '• _ /Folyt, köv./ Az építés és köznftinkaügyi minisztérium éé«fcervezése, 0 pyHm Veres Péter épités és közmunkaügyi miniszter hivatalba lé­pésének első naplén'elrendelte a minisztérium átszervezését, Az át­szervezés megtörtént* A minisztérium az elnöki főosztályon kivül öt főosztályra és ezeken .belül 15 szakosztályra tagozódik, A miniszter' az elnöki főosztály vezetésevei dr,'Zák Ferenc miniszteri tanácsost, az épitéspólitikai osztály vezetésével Major Máté miniszteri osztály* főnököt, a városrendezési főosztály vezetés ével.Kolbányi Géza minisz­teri tanácsost,; a közigazgatási főosztály vezetésével Majorosai Gyula miniszteri tanácsost, a munkaer'ő* és anyaggazdálkodási-főosztály ve­zetésével Lakatos ^ikló s miniszteri osztályfőnököt bizta meg. A műsza­ki főosztály vezetőjének személye tekintetében végleges döntés még nem történt. /KOT/ ' . .• •

Next

/
Oldalképek
Tartalom