Magyar Országos Tudósító, 1946. március

1946-03-08

- Éppen azzal követtem el tévedést, hogy ott ültem velük - feleli Szász Lajos, * ' - Mz több volt mint tévedés - állapítja megoMarceán poli­tikai ügyész - ez bün voüt az egész országgal szemben. * Bárdcly védő kérdésére Szász kijelenti, hogy a Szálasi kor­mányban vállalt minisztersége egész idején félelemérzetci voltak, mert a ezámonkeró' szék állandóan figyeltette ós az volt az érzése, hegy. ha lemond, baj éri, Szutan Kunder Antal ötödrendü vádlott kihallgatása következik, A. vádlott kijelenti, hogy háborús bűnösnek nem érzi magát, a háború fokozása érdekében semmit sem tett, de azt elismeri, hogy részt vett qlyan határozatok meghozatalában, amelyek a jogegyenlőséget sértik, ' Elmondja, hogy hadiakadémiát végzett, 1920-ban hadnaggyá avatták, 1924­ben gépészmérnöki oklevelet szerzett? Hét év múlva Crcmoös Gyula hon- ; védelmi miniszter laüszaki szárnysegéde lett s a következő évben kine-' vezték a külkereskedelmi hivatal elnökévé. 1938-ban kereskedelmi állam­titkár és még ugyanabban az évben kereskedelmi miniszter lett, Ebben a minőségben vett részt a Sztójay kormányban ie. Kunder azt állítja, hogy mint miniszter a Németországgal való kapcsolatok veszélyére hivta fel a figyelmet. Gólja állítólag az volt, hogy a Németországba irányuló forgalmat megfelelő keretek köze szo­rítsa^ a kivitelt csökkenteni igyekezett. Hangoztatja, hogy csak német gazdasági szakemberekkel állt összeköttetésbe, politikusokkal noii.­Azt hiszi, hogy a Sztójay kormányba mint szakembert vettek be. - Jlőttem Csindely Ferenc, azelőtt pedig' Varga József volt a'kereskcdeImi miniszter, mind a ketten politikusok - vallja Kunder. ' - En veesenmeyer előtt is, Sztójay előtt is visszautasítottam a tárca/ vállalást és végül is csak azért deferáltam, mert Veesenmeyer azzal fe­nyegetőzött, hogy ha a kormány nem alakul meg, számolnunk-kell Magyar­ország ellenséges megszállásával ós ebben román és szlovák katonaság is részt fog Vonni* • a , ' A vádlott azt állítja, hogy az Imrédy pártban nem vitt ak* tiv szerepet s mint képviselő Kizárólag gazdasági kérdésekben szolalt fel. Minisztersége- idején - mint mondja - osak a közellátás szempont­jából nélkülözhető javak kerültek Németországba kivitelre. t > - Később a németek azzal a javaslattal léptek elem - yallm \ Kunder Antalv- hogy a jövőbon nem küldenek külügyminiszteri megbízottat a gazdasági kérdések letárgyalására, mint amilyen például Clodjus kovot volt, hanem közvetlenül kívánnak érintkezni az 5gyes miniszterekkel, En hangoztattam, hogy a megállapodásokhoz az öeszkormány jóváhagyása szükséges és azt javasoltam, hogy a központ, amely e tekintetben addig a külügyminisztériumban volt, ezentúl a koreskedelemügyi minisztériumban legyen,

Next

/
Oldalképek
Tartalom