Magyar Országos Tudósító, 1944. január/2

1944-01-17 [291]

—-KÜLFÖLDI Iv^YAHOK'íoL ÉRKEZEIT ÜZENET* A Magyar Vöröskoreszt polgári tudósitó szolgálatin kársastul /Badapest,VIJ.I«,Baross-utoa 15,sa # / külföldről üzinatok érkéz Oek, amelyeket a magyarországi cjjrzottokn.uk" lakcia?. változás miatt nom tastak kikézboai toni,A vöroa­ia:reszt kéri/hogy a oimzcttek a közlékenyre való hivatkosássál je­IonekocJ&OCiüJl K-1 -'ár aaflmeJ.yaa'sri, akár irásban, 4 cimzottek r kövot­kca ók t öorg<5o Mária, kL,40 éves,, /utolsó lakcino* zombor, Pétu-r kirdly-ut, 23,/ Amerikából, Cbiki Sándor- Árpád /Mádéfalva , u • p.Czik/lyudvc.rholy/' Kanadából, csuka Mik sáré .82 éves '/'furteroboSf ijeatmáx megye/ ggiorikúból, Dénofl /Aszód/ Jeruzsálemből, Dobrovits aátidomi: /BP«,V.sombolyaiMUt/'Angliából, Dolynuy Béládé /Békásmo­ö^or, ?»;«*t ;-o^-yo/„'^.-jriká'Dól/ parkas Rózsi /gtéd, Székolyudv'arhely/ ^i,iorlkából, *t>r-bal, vagy icrbai Gáspár /S3 :iL'.;.dke, Katona-utoa 5,/ Belgrádból, pbideady Rotort /Kihugyos, köz 3égháza/-Kanadából, ;,ar-mBZóghy GAozJ iiária /BP., Király-utca 67 »Il,om«8 # / jorúzsálerm­uől, crftto istvónné dr.pea bal6c3 cimón, szL''l,1899~bon /BP»,Jóka±« uto'a li,/ Am.-rikaból, Gulyás Antal /gadfcofalva, up.Szécaóny/ Kana­dából, nayriu Kálmán szül, 1913, fobruár 9, /gómetlad/ Kaposvár mOl­-.ott/ Amerikától, Heilis Antal 8Q ÓVUS /pécs, vagy Mozsgó /Tolódo­bó'i.» T JBA#^ .Halász János 82 évos /ungvár, Arany-utoa 60* /Ameriká­ból/, Huz jau Szaniszló Aiüvőg, pftlsŐlondva/ Szerbiából, jambeb inro /BPoKároly-körut Bc«Iiem,/ Angliából, Jovzi Káli szül,183o, /Barghazó 7 jgunkács mellett/ Amerikából, Kallus jakcb szül.Nyircgy­bázán 1892, Szalkahegyi-ut v4./Berog megye/ Amerikából, Karáoacnyi •:r<»za /3 árva* 4 , Internáló tábor/ Romániából, Károlyhogyi Perono szül, *89o».sz-pt-mbnr 21. /Szómbathely, Mérnökegyesülot/ pensylvániából. Katona Aladár /ayáliigot, ösontos jános-utoa 9,/ 'Sanghájb 0 l,Korbeiy jnrone /3p.,Hom üde.-utoa ll*ll,oni.l6,/ Németországból, Kovács I&tvonnó /váró3 név nincs aiwgkdva. bzontmiklóa^tór 5,Szatmár mo­/?y3/ Am ^lkab^l, Kovúo3 rária /Békés/ Kanadából Ksyori© M-r# BÜ­abr ttöl, dr,Körösi Angolí-, férj.Barsy Károlynó /Baja,Rókus-utoa 10•/ A'.njrikából, Lengyolné Mariska /BP.,Krcsz Géza-utca 26,/ Indiá­ból, Loopolu Lajos /Komárom, postafiók 15o,/ Franciaországból, .••^•.rscillosből, Löpoéi János /RV.vizszentaudrás, Zala m»/ Angliából, Lurnoruo Róza íiZüi % iackonöa ohbon 1886, '/szombathely/Amerikából, Li^zt Jenő /ujp>ot, :xrenc-utoa 14,/ i'ol ^vivból, Marczol István /'iyaivxati, Győr negyo/ Kanadából, Miounovic /Topolya, Bács Bodrog m »/ Gonfből, nolnár loltáx. azüí«187o. /Budapos t^Ugocaa-utca 5,n,7/ V-orikából^ Rigynó szül, Nahai ^jana szül.pnyookón 3.896-ban /jonia, Abauj ui,/ sridgoportból, Hagy Blol: /Korösladány, vagy Érdbrány / Amerikából, yanosnyik Ödön /icapoly, Somogy m k / Amerikától, Oláh pe­r-eno SÜU1,1Ö16 .az- pfcamber 22í/j v iiskolc, köz kórház/ Amerikából, Oltka Rozina azül t 19o9. /Komló/ karikából, ori sndrénó szül, 1397. február 2 8, /Szatraániuuoti, Mihály-at< a 8./ Amerikából, orova Margit /Bp.,Király-utca 60,/ Adsztrulikból, pataki H.-nó /Sudapost, pr<saróti-ut 14,/A^óliából, pihiiánó piávia szil^psrotcn L9c5» /peroto, up.szarvaslak/ Amerikából, po tkon jak Györ.-../ /Német­kór, Tolna mvjgye/ Bcxgrádbjl, R;.dic3 Edénc szül.1056, #Buzita, AbauJ megye/ A*-erikából, Ri'll irzsóbot szül : Korónybon 1876-ban /Kcrény, A»eiá-utoa SS,/ ötiidiagób^l,' Senesi Alajos szül, 1878./szeit­jános-puEFt-., Liva mállott/ ^erikából, Sinon \luliaka 33 cvps /orosz* vog, j-.CuUűicsl-korülot/Amorikából, Scherokman Mihály, szül. /fízent^s/ Amerikától, izomere Lajos'/Budapest/ Olaszországból aa«roac di jpiavebdl, Sokier Ha^-dátél, Tiner, vagy Tincs Katalin /palánka, Bácska/ Kanadából; i'ó th György /Kökényes,Ugocsa m./Amurilcá"cAl, Tótb Roza szül ,1919,/HQrvdüi-puszta,up.Hidvégardó/Anarikábél, Yidon 3rzaé­D '-í* /BpííKoösulíi ii» job-tér 8, Angliából, özv 4 Vighnó Anna /ponikaebok olotón^u Jvidtdi/aónxÜJöl, a' fiától, W«ld Henry sz »19oSvÖ"olsva,:.assa ricl­lettAj.icrikábol, v.'.&ül zahradnicsok per-jne 80 Óvos/Köbölloit/Ameriká­Jól kapott -azenutot?. /uqWJ, — ORSZÁGOSLEVÉLTÁA I

Next

/
Oldalképek
Tartalom