Magyar Országos Tudósító, 1944. január/2

1944-01-16 [291]

HÚSZÉVES Jx WŰ^tnvttl ÁLLADÓ BIZOTTSÁG. Bensőségen házi ünnspc volt a napokban a L^B-nak, Fönnállása nuszadik évfordulója alkalmából a közlsiaort intóznóny Boi'tijraiaza Géza iparügyi miniszter olnökic-te alatt diszgyüléat tar­tott, amelyen a bizottság tagjain kivül rósztvottok jukabb Qazkár, a PSnzlntózcti Központ olnöko, csizik Bóla ós KadwS károly államtit­károk, oorl^czy Gyula ny, illata titkár, az országos Lakás ópitósi Kitold ezüvotkosst olnöks, Gyulay £kc-a raia« osztály főnök, LOngyol árváin, aa 0rsságo3 parsad'j.oiíűiztobitó Xntózot VQzőrigazgató ja , Hiridy zoltán a líagánalkalnazo . ;ak Biztosító Intózotónck vozór-igazgatc ja 6a nások» Tiohy Kálmán rain, OBZ tál;* főnök - a bizottságbA."*'a minis z tor állandó holyottuso - iumcrtotto azokat az Qrodmór.yoket, auolyokot a bizottság a laltástomolós olőaogitóso torén olort, &z alső világháborút köv,,tő időben a bizottság bórhásopitóai akolót kozdonó­oy ózott, a^cl/nok IcorotCbajja 65OÜ liislokáa ópült* it,z akció folytatása­ke opon a közalkair.x.^ottcknuk, a magánalkalmso ttaknak ó* magánosoknak jodciyozatt kölcsönökkel 5&oO lakás ópült. Á bizottság lööá-bcn a 2'oicaönök önguáóiyozosct kiter jcszt3tto a munkásokra is s otbor. az ak­cióban 600 lakás ópült, Majd l c ü2-ben a bizottság kozdcmóny.jzóaóro a koruány lehetővé tottc, hogy ipari-, keroekodolmi- ós bár:yaválla­im.tok is igónybovohossók az országos Lakásópitósi Hitolszövotkozot kölcSönót nunkáslakásek ós lakótelepek le tesitósóro. B azópon indult £'.;:ciöoan bddig 12oo lakás ópitóso van folya natban* Müködósónck husz csatonűjjo alatt a L a kásópitósi ÁHa-r.dóBizottság 14,000 lakás ópi tó­tóra önzésen 15o millió pengő kölcsönt folyósított, A LÁB valtjának isnortotósc után fichy Kálmán, rámutatott arra, hogy a náscuik világ­háború után a lakáshiány loküsdóso a kormányra k politikai vonatkozá­sában is jelentós, sürgősou megoldandó, igen fontos föladat:; les .5, anolybon a LÁB-ra nyilvánvalóan fokozott munka vár» A boszámo".ó után Jiik&bb oszkár , Gerlóozy Gyula, LOU­gjitX Krnő és Hindy Zoltán uóltatták bensőséges szavakkal a bizottság luuizóvcfl munkáját ós annak jolontóöégót, Hangeulyoatok, hogy az olórt sradracnyoket a bizottság öl#őaorbtt& annak köszönheti, hogy mind a hitcltnyujtó intéz.: suk, rdnd a kö" csőrkor ük órdokoit mindig egyformán szoci olött tar bottá, 4 bizottság EitU ;aki előadója kiady pál min, osztályta­nácsos icaortutto a blzottsá." jószlateaon kidolgozott javaslatait, a 4 io?v.yok ac Abuoiotgazdállcedaa .dejót, indltarrió nóplakásápitósl akció­ra vmiatkoznak, is. javaslatok í. keruáuy alőrolátó szociális prograr*­jával^jseahangba 4 » nódot nyujtar. k arra, hogy orodaonyosor. loküzdkK tS legyon az országö7.orto jalontl.'ző nagyuórvü lakáshitany* Bornoraisza' oózt iparügyi minis:, tor clianoróssol álla­pi te-ti?*, raug zdi'óeza-aiban, hog;- a bizottság, rcnakivül súlyos idókbon kcaoly os urtókos nmkát vógzott. Kijelentette, hogy a bizottság jcvaslo. ,tait nórlí'gulóa fts tari .ln-jiyozás tár:-ív á ki vauja t-.i.ni 6e arma k orc.iiónyéb.oz kópost a r ü'csógos tcondokat riagtoazi. /láOT/k*

Next

/
Oldalképek
Tartalom