Magyar Országos Tudósító, 1943. április/2

1943-04-24 [281]

Budapest, 1943. április 27. //"*J? XXV. évfolyam 110.szám. FŐVÁROS BEVÁLT JAK A »B.19« ES "B.20" SZÁMÚ HUS SZELVÉNYEKET. A székesfővá­ros közélelmezési ügyosztálya kömLi,hogy Budapesten és közellátási szempontból a fővároshoz tarLozo 24 város és község területén kiadott husjegyek április 22-ótől érvényes szelvényei közül a már érvényesí­tett szelvényeken kivül április 27-étől a ti£,19't számú szelvényre mariié., borjú és bármely húsféleségből készült kolbá3zárut is, mig a i»B.2o» számú szelvényre pedig csak lóhúst, vag; lóhusbol készült kol­bász árut lehet kiszolgáltatni, /MOT/V'r, KIADTA A POLGÁRMESTER A JÖVŐ ÉVADRA SZÓLÓ SZINkÁZNYITÁSI ENGEDÉ­LYEKET»A Magyar Országos Tudósító utján közli a polgármos tor, hogy a láirta az 1945-44,évadra érvényes szibáznyitási engedélycket^ame­lyeket a következők kaptak: A Szent István-körűt 14,sz,alatt lévő Vigszinház helyi­ségére Harsány! Zsolt- a VII •, Izabe11a-tér 4,oz,alatt lévő Uj Ma­gyar Szinház helyiségére vitéz Báhky Róbert; a VI,, Nagymező-utca 17, ss,alatt lévő Fővárosi operotbszinhaz helyiségére Fényes Szabolcs; a VI,,Ps.ulay Ede-utca 35.sz,alatt lévő Andrássy Szinház helyiségére vaszary János; a VII,,Madách-tér 6 f sz,alatt lévő Madách Színház ho­lyiségéro pünkösti it ndor; a VI »,Révay-ut ca l§,sz.alatt lévő Pesti Szinház helyiségére Har Sanyi Zsolt és a VI,, Naq ymo ző-4itoa 11,sz. alatt léve Vidám Szimház helyiségére Szüle nibály igazgatók kaptak 1946 .augusztus 31-éig szinház nyitási engedélyt, A III.,Árpád fo jedelcm-ut ja 83,sz,alatt lévő Kisfaludy Szinház helyiségre Erdélyi Mihály, a XIV., Város liget, játéktér 15. sz. alatt lévő Jókai gzinkör helyiségere Kárpáti Kis3 pál- a VIII^Kál­vária-tér 6,sz,alatt lévő Józsefvárosi Szinház helyiségére Erdélyi Líihályj a III,,Szent Margitszigeten lévő Szent Margitszigeti Szabad­téri Szinpc.d helyiségéro Fényes Szabolcs; a xiv.,Aréna-ut 51, az,alatt lévő Budapesti Erzsébetvárosi szinház helyiségro Erdélyi liihály és a Vlll./Muzeumékömt 2,sz,alatt lévő Márkus Park Szinház helyiségére ugyancsak Erdélyi Mihály s zinigazomte kapott az 1943-44.szini évadra szinházir/itási engedélyt. /MOT/Vr. HÍREK -—PALLÓ IMRE ÜNNEPLÉSE PÁNDON. pándi református agy házközség ben­sőséges ünneplésben rés zesitr>tte főgongnokát, dr.mátisfalvi Palló Imrét, az Operaház örökös tagját, abból sz slkaiombél,hogy művészi pályafutásánek 25. évfordulójához érkezett és a Kormányzó ur Őfőmél­tósága a kormányfőtenácsosi cimmel tüntette ki. Az ünnepi istentisz­telet után dr.Mészáros István esperes köszöntötte a népszerű művészt, Páná község köldosr.rát, méltatta müvószi és emberbaráti munkásságának jelentőségét, majd a hivők nevében egy diszos kötésű Szentirást nyúj­tott át neki. Palló Imre meghatottan mondott köszönetet az iránta megnyilvánult ragaszkodásért, visszaemlékezett küzáelmos ifjúságára, pályafutásán; k viszontagságaira és összetartásra, egymás iránti meg­értésre intette a község lekéit Pál apostol szavait idézve. Végül a I mage és felesébe nevében finom himzysü nemzeti szinü zásglot adott át a pánai református leány egyesületnek. A zászlóavatás után s ünn v ;psóg a Himnusz és : Saézat elén ^kiesével Cvt véget. /MOT/J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom