Magyar Országos Tudósító, 1943. április/2

1943-04-14 [281]

Kézirat, r Első kiadás. — Qo> - r~~ Budapest, 1943. április 14. ^ * X5CV# évfolyam 99.szám, P ő V Á R 0 S A KISLAKÁS ÉPÍTKEZÉSEKRŐL TÁRGYALT A MAGASÉPÍTÉSI SZAKBIZOTTSÁG. A főváros magasépítési szakbizottsága kedden délelőtt Morvay jsndre dr.alpolg ár mester elnöklése vei ülést tartott, pridridh Lajos tanácsnok ismertette a Madách Imre-uti u.n.Kis városháza felépítésének ügyét, A főváros két évvel ezelőtt natárózta el a Központi Városházával szomszédos Madách imre-uton a Kisvárosháza felépítését' «abbeii az épületben kivánta elhelyezni a polgármester azokat az intézményeket, amelyeket a majd felépülő uj központi városházában, nem lőhet elhelyezni, A versenytárgyalásokat már 1940. őszén megtartották, azonban azóta sem sikerült az anyag­hiány miatt megkezdeni az építkezéseket, Az ajánlattevő" vállalkozók idő&özben visszakérték bánatpénzeiket és ajánlataikat is 'visszavonták. A polgármester im,st javaslatot terjesztett a bizottság elé és kérte a versenytárgyalások megsemmisítését és a Kisvárosháza felépítésé­nek elhalaosztását a háború utáni időkre, Scheue- Róbert javasolta, hogy vegyék nyilvántartásba azokat a vállalkozókat, akik a mostani nehéz viszonyok között is hajlandók a fővárosnak dolgozni, s ha majd megváltozik a helyzet, elsősorban őket foglalkoztassák, c E oaálkozással látja, hogy a raagán­épitkezések zavartalanul folynak, a magánosok könnyen jutnak épitósi anyagokhoz, ugyanakkor a főváros szociális célú építkezései meg­akadnak és nem lehot elvégezni sok közmunkát, Yfellisch Andor felszólalása után Morvay Endre dr .alpol­gármester kijelentetto,hogy az épitkunóseket az illetékes hatóságok a legszigorúbban ellenőrzik, nagyon megnehezítették a magánépitkezé­seket is és a honvédelmi célú épitkezésok után elsősorban a szociális oélu építkezéseket végzik el, A főváros mindenesetre méltányolja azoknak a vállalkozóknak munkáját, akik a jelenlogl súlyos holyzot­bcn^is hajlandók dolgozni, ezek a vállalatok igényt tarthatnak majd ti íőváros megrendeléseire a háború után is, A bizottság ezután elfogadta a polgarmosuori javaslatot, majd hozzájárult a po_gárrao3térnek ahhoz a javaslatához, hogy a fő­város zártkörű versenytárgyalás alapján közei 55.000 pengő költség­gel istállót épitson a marhaközvágPhidon, A j ; '-v slattal kapcsolat­ban paulheim Ferenc, kurte, hogy a vállalkozók rövid uton kapják meg a fővárostól járandóságaikat. Megállapította, hogy a vállalkozókat ©yakran károáodás éri a késedelmes kifizetések miatt. Morvay Endra dr. alpolgármester hangsúlyozta, hogy a fő­város a vállalkozókkal szemben mindenkor a moltányosság alapján áll ,S igyekszik a lohetŐjLeggyorsabban kielégíteni a vállalkozók jogos kö­veteléseit, L 0c;t alapította, hogy sajnos a kisvállalkozók, az iparosok stb, alig ismerik magukat ki az egymásután megjelenő rendelkezések ás intézkedések között 9 A bizottság ezután a kis lakásépitkozósékről szóló beszámo­lót hallgatta mog, A magasépitésí ügyosztály jelentése szerint a három evvel ezelőtt elkezdett két részletben végrehajtott kis lakásépítke­zések során az OTH-tól felvett 20 milliós beruházó kölcsönből összesen íj 1878 kislakás készül, /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom