Magyar Országos Tudósító, 1942. július/1

1942-07-04 [274]

—-ORVOSI KXNEVT2ZÉ3SK. A főpolgármester dr.Nagy József közkórházi se­gédorvost és dr.Gidró'László közkórl• .izi alorvost további egy évre a székesfővárosi közkórházakhoz újból kinevezte• /MOT/Vr. S» TI£ZTVI3ELőI ÉS TaNÜGYI JfYÜOBIJ.aZÁSOK A FŐVÁROSNÁL. Szendy Károly polgármester En,/5lhardt Aladár közélelmezési tanácsost; Halbwindl Prigyosnó kezelőnőt ós Molnár Angéla segédgondozónővért nyugdíjazta, A polgármester nyugdíjazta Kiss József Imre iparostancncis­kolai igazgatót, Raskó Rezső pol& ,isk $ igazgat ót, Vándory Dezső gyógy­pedagógiai intézeti igazgatót, Cserhalmi Ágost, Koronthály Jenőnót, Krasznáy István;, Ujvárossy Józsefnél, polgári iskolai tanárokat, Radimeozky Erzsébet, Fridrich Sándorné, Felleg Mária és dr.Szilaisy Tibornó népiskolai tanítókat. /MOT/Vr. S. —KIADTA A POLGÁRMESTER A GIZELLA FŐHERCEGNŐ ALAPÍTVÁNYT. A polgármes­ter a Gizella főhercegnő alapítvány kamatának 50 pengős összegét az alapító oklevél rendelkezései alapján Kenossy Katalin részére utalta ki. /MOT/Vr. S. —BETÖLTÖTTE A POLGÁRMESTER AZ ISKOLAORVOSI ASSZISZTENSNŐI ÁLLÁSOKAT. Szendy Károly polgármester iskolaszakorvosi asszisztensnői állásokat a következőkkel töltötte bej Fodor Dezsőnó, Waohtler Irma, Németh-Júlia, .Sipeki Bálás Jolán, Szalay Sándornó,- Bakos Éva, özv.Schmidt Kár oly né, Haader Györgyi, Farkas Rlchllnk Emiiné, Geyer Ida, özv.Halmay Emiiné, özv.dr.Székely Ádámnó, Witz Erzsébet. Vasdényel Aranka, Petróczy Endréd né, Kirchmayr Edit, Bcdő Józsefné, Soproni Ernőné és Tamásy. Lászlóné. /MOT/Vr. S. «*-A KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLÁK ES A POLGÁRI ISKOLÁK EGYRÉSZT UJ VEZE* TŐT KAPOTT-; Szendy Károly polgármester a közoktatásügyi ügyosztály előterjesztésére Stankovits Anna igazgatónőt a XI.,Msső-n.l.sz.keres kedolmi leány középiskola, Krisch Jeaő igazgatót a VIII. ,Vas-utoa 9«sz. kereskedelmi középiskola és dr.Tamás károly igazgatót a VI, ; Izabella­utcai kereskedelmi középiskola vezetése alól felmentette, egyben a Vas-utcai kereskedelmi vezetésével^ dr-Tamás Károly igazgatót, az Izabel­lá-utcai kereskedelmi vezetésével -'atár István tanárt ós a Mező-utcai kereskedelmi vezetésével Farkas Gábor tanárt bizta mag. A polgármos­tur a megbízással egyidejűleg Farkas Gé.bor és Tatár István tanárokat jíosrsskedelmi középiskolai helyettes Igazgatókká léptette elő. Szendy Károly polgármester á közoktatási ügyosztály Ja­vaslatára Havas József igazgatót a Htthgaria-köruti én vitéz Morvay Gyula Igazgatót az Álmos Vezér-tóri községi polgári leányiskolák veze­'tése alól felöntette ós a Kimgária~köruti leányiskola vezetésével vitéz Morvay Gyula igazgatót,az Álmos Ve;.;ór-téri leányiskola vezeté­sével pedig Szöőr László tanárt bízta meg. Ezzel egyidejűleg a polgár* mester*Szöőr László, Windischmann József és Bosnyák Zoltán tanárokat ,polg.is kolai helyettes igazgatókká léptette elő. /MOT/Vr. 3« HOZZÁJÁRULT A RELÜGYMIHISZTER EGY GYERMEKSEJ^'.SZETI SZAKORVOSÉ ÁL­LÁS SZERVEZÉSltOZ, A belügyminiszter átiratban értesítette a polgár* mestert, hegy a Szent Irt-ván-kö?kórház gyermeksebészeti osztályakor, egy segódorvosi állás szervezéséhez hozzájárul. A jövőben a gyermekse­bészeti osztálynak egy főorvosbőljegy határidős alorvosból ós egy se­gódorvosból álló orvosi személyzete lesz. /MOT/Vr. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom