Magyar Országos Tudósító, 1942. július/1

1942-07-01 [274]

Hapirend! 1942., július S-ón, osütörtököm Rőm,katt Sarlós B.A.- G örögkatolikus: B.A. neve.- Protestáns? Ottokár,- Közép európai időszámítás szerint Budapesten a nap kel 4 óra r öl perckor. ­nyugszik 20 óra 45 porckor, a hold kel 23 óra 27 porckor, nyugszik 9 óra 35 percIcor,-/ííOT/ <(­HÍREK H/*GYAR f KIR, FÜli&M- ÉS TENGERHAJÓZÁSI RT, KÖZG^L^, Ám. kir. Folyam- és x ongorhajózási Rt. június 3Ö t ~án tartotta az 1941, üzle­ti évre vonatkozó rendós közgyűlését dr, Komamlczki Gyula minisz-' teri taadosos, alelnök- c lnöklésévcl, A közgyűlés az igazgatóság évi jelentését, amely kedvező üzletmenetről számolt bo ós a zársz áxaadúso­kat jóvahagy*olag tudomásul votto, A társaság 1941, évben a háborús nehézségek dacára' orótoljos mértékbon fejlcsztotto hajóparkját ót bajómrJiolyoit ós, Ugy az áru; mint a szemelyszul.itás torén rcndLrivüli te 1 je siünéhyo­kot ért ol,AlOT/B, *^ZELIlLm Jó JÁRAT isZLGSD-OBEGSE-UJvTD^K KÖZÖTT, A MPTR közli, hogy a felszabadult Délvidék viziuti közlő kódosénak további fejlesztésé­ro július €v-tói kozdődőon hetenként ötször személyhajó járatot iróit Szogod és Obocsc között öt közbocső állomás úíintésrévol. Indulás Szögödről 13 órakor, Obocséről vissza 22,30-kor, A Szegedről hétfőn induló hajó Öbcc3étöl folytatólagosan Ti tol érintésével Újvidékig köz­lokedik, ahol kodden csatlakozása van a Buda pcst-Uj vidék közott/gyors­ha jóval, Bozdán Eajóállomásta személyhajók v.z állomás területén folyó munkálatok miatt július 2 0-án és 3.-án nem érintik, A Szolnok-Csongrád-Szeged közötti járatban a liFTR köz­lóso szorint a hajó július 4,-tői kezdve péntul: kivétel'vwl naiaonta kÖzlckcdik,/bIOT/B, c s m D ő R g á G IŰ'JJALOS Vk'JA^iSTiSK, PálosrónctG községben L 0 lnár István fcgyvernold lakos kót pótkocsit vontatott traktor jávai, nagyobb mormyi3jgü desz­kát szállított* A '.ejtős uton szarvasmarhákat akart lelke rülai, s a súlyosan megterhelt pótkocsik a traktort az ut árkába lökték,A pót­kocsik éo a trakior felborultál: és aaguk alá torxtték Molnár Istvánt, aki a helyszínen meghalt.*, fékező;.: sértetlenek áradtak,--Juhász János hatvani lakos a fclaőgallal vasútállomáson villa^nyvozo-té!wt érintett meg, áramütés következtében súlyos égési soboket szenvedott, maghalt.— Rohozonyik Jánost a Losono-«lpátfalva-i agyagbányában nagyobb monnyisó­gÜ földtömeg eltörnetto, moghalt,/LI0T/ ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom