Magyar Országos Tudósító, 1942. május/2

1942-05-23 [271]

GAZDA-NAP A TATAI ÉS GECZTESI SZÖVETKEZETI MINTA JÁRÁSOK&N. A Falu Magyar Gazda- és Pöldmives Szövetség a Lrngyo. Szövetkezeti Központtal és a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamarával karöltve május 31-én a tatai és gosztesi szövetkezeti minta járások székhelyén nagyarányú gazda- és szövetkezeti napot rendez. Nagyigmándon három órakor. Tatán hat óra­l«?r kezdődik a gazda értekezlet, melyen a környék gazda társadalma ós a szövőtkozoti központok vezetői vesznek rósat. /MOT/B, FŐVÁROS «A SZÉKES FŐVÁROS NYIIATKOZATA AZ UJ BÉRHÁZiJCBAN A L.JAÍSOK KIÍJJJASÁRA VOSL'-TKOZdvN* Az egyik budapesti napilapban "Amit 3zabad a főváros 1 zsidó bérlőjének, miért nem szabad a magyarnak?" cimrael közlemény jelent raog* A cikkbsn foglaltakra a Magyar Országos Tudósító székes­fővárosi illetékes helyről a következő nyilatkozatot kapta: - Nom felel mog a valóságnak, hogy a főváros megengedte volna, ho^y a zsidó bérlő Iparát lakásában folytathatja. Ezt azonban a fennálló kormányrendeletek értelmében a főváros nom akadályohhatja mog, s omiatt felmondással som élhet. - A főváros a cikkben említett katolikus pap részére la­kást azért nem utalhatott ki, fflfTt a kormány rendelkezései szarint az uj bérházakban ccak sokgyermekes családok helyezhetők ok, akiknek a főváros a gyermokek számához mérten lakbérkedvozményt is nyujt»Az öl­es óbérü lakásokba podig, ahol sok esotben 8-10 gyormok is laki!:, a do­log toitaészoténél fogva sem lehet még albérlőket is befoga.dni, illetve esők beköltözését megengedni, /M0l/Vr» S, —A SZÍNESZET! ÉS ÚJSÁGÍRÓI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZÓT, A budapost székes­főváros polgármestere által kiirt négy darab, egyonként osor pengős szinészoti ösztöndíjra a következők nyújtották be pályázatukat:Bozóky István, Czimbolinotz Turáni Endre, Foloki Focser Sári^ Fónay Már­ta, Eidassy /Hinternasz/ Sándor, Járay József, Kollár Lívia, Lázár Gida, Készáros Agi, vitéz Molnár Iván, Náray Teri, Pataky Jenő, Raffay Blanka, Rápolthy Anna, Sallr,.y Zoltán, Sikolya István dr,, Steinauor Göndör Klára. Szabó Miklós, Szemlér Mária, Ujlaky László, A Rákosi Jenő ujságiró dijra podig a következők pályáznak: Antalffy Gyula, vitéz Görgelyi Vince, Hortclendy István, Jakab Antal, Jagits József, Koncz Károly, Lakatos Vince, Mátyás Forono, ' ifj. Sár közi György, Sima Ferenc Endre, £z<--ntiványi Jenő, Szilágyi Ödön, Török Istvd Vince, dr.Zoltán József, Szendy Károly polgármester intézkedik a bírálóbizottság - összohivása iránt, s ezután, - előreláthatóan június hó közepén dől vl, hogy kik kapják a színészi és újságírói ösztöndíjakat, /MOT/Vr.S, -—NEMCSAK A TISZTIORVOS OK ADHATJÁK KI A TE JIGÉNYLÉ3H3Z SZÜKSÉGES ORVOSI BIZONYÍTVÁNYT, A székesfőváros közélelmezési ügyosztálya fel­hívja azokat a beteg és magaskoru azemélyekot, akik tejtáplálkozásra foltétlonül rá vannak utulva éa az 1927.évi 21,t.c, alapján működő valamelyik társadalombiztosítási intézzrónynok /QTI.,MABI.,OTBA.,Szó­kasfővárosi Segitő Alap, MÁV Biztosítóintézet, Póstn Betegségi Biz­I tositó Intézet, ORBA., Magyar Hajózási Betegségi Biztosíts Intézet, stb,/ tagjai, hogy a tc jellátásra való rászorulta águk igazolására or­vosi bizonyítványért ne a kerületi tisztiorvosi hivatalnál, * hanem az illetékes intézet körzeti orvosánál jelonttozzenek, /MOT/Vr, S, EL.1 • . V

Next

/
Oldalképek
Tartalom