Magyar Országos Tudósító, 1941. november/1

1941-11-02 [264]

NOVEMBER 2-ÁN ÉLETBELÉPETT AZ UJ HIRDETÉSI SZABÁLYRENDELET. A fő­város a hirdetésügy egységes rendezése céljából uj hirdetési szabály­rendeletet alkotót^, amely 1941.november 2-án lépett életbe.Az újonnan összeállított szabályrendelet szerint Budapest területén a hirdetések közlése, kőzvetitése és engedélyezése a főváros kizárólagos jega. A főváros jogait a Székeaf5város Hirdetővállalata utján hasznositja. A szabályrendelet szerint a hirdetések közzétételét nem lehet megta­gadni, ha azok a feltételeknek megfelelnek, meg kell tagadni azonban azoknak a hirdetéseknek közzétételét, awelyek a közrendet,vagy a köz­lekedés rendjét veszélyeztetik, a közerkölcsöt sértik, a haza, a val­lás, vagy a fennálló társadalmi rond ellen izgatnak. L külföldön ké­szült hirdetések közzétételéhez a belügyminisztzr előzetes engedélye "is szükséges. Ingatlanokat, vagy ingóságokat a hirdetési célokra fel­használni csak a tulajdonosok beleegyezésével szabad. Az állam és a főváros hatósági hirdetései céljára ingatlanokat ós ingóságokat a tulajionosok beleegyezése nélkül is felhasználhatnak. Az ingatlan­tulajdonosoknak joguk van a hirdetések elhelyezésére utca-homlckza­tonkint legalább három négyzetméter területű hirdetési táblát alkal­mazni, s ha annak megtörténtét bejelentik a Hirdetovállalatnak,, a Irfcr­detések csakis ezekre a táblákra ragaszthatók. . Az uj hirdetési szabályrendelet több fontos ujitást tartalmaz és meghatározza, hogy az országgyűlési, vagy a törvényható­sági választások idején a politikai pártok plakátjainak a házak külső részén való elhelyezésére a mindenkori törvényes rendelkezések irány­adók. A politikai'pártok plakátjaikat maguk is elhelyezhetik,a ren­dőrség által engedélyezett politikai pártgyűlésekre vonatkozó hirdeté­sek azonban csak a polgármester engedélye alapján helyezhetők el a Hirdető Vállalat utján". A Hirdető Vállalat berendezésein hirdetéseket csak a vállalat alkalmazottai helyezhetnek el. Hirdetési engedély és dij fizetése nélkül közzé­tehetők - ha közterületet nem foglaln&k öl - minden felirat és hirde­tés, amely magára az ingatlanra, az ingatlanon folytatott tevékenység­re vonatkozik, ide értve az ezzel kapcsolatos felvilágosításokat és útbaigazításokat, továbbá a sajtóvállalatok épületein és kirakataiban a hir, hirdetés és képanyag kifüggesztését isj a hatóságok által közzé­tett és reklámot nem tartalmazó útbaigazítások; az olyan teher- ós személyszállító jármüveken, amelyek nem szolgálnak kizárólag reklám . céljaira, a fuvaros és a fuvaroztató nevének, cégének és cim .ek,va­lamint a cég áruinak megjelölése és ajánlása- Nem fizetnek hirdetési dijat az iparvállalatoknak azok a hirdetései, amelyek olyan áruiéra vo­natkoznak, melyeket a kereskedő, vagy iparos üzletében, műhelyében,vagy raktárában árusit és amely hirdetéseket a kereskedő^ vagy iparos üz­letének ajtóin, kapuzatán, vagy portálján, esetleg a kirakatszekré­nyén, vagy külső falán helyez el. Nem kell engedély és fizetni sem kell a magánhirdetések után, amelyek az üzleti kirakatokban,vagy a házak bejáratánál alkalomszerűen éa ellenszolgáltatás nélkül nyernek elhelyezést.Az uj szabályrendelet felsorolja a büntető rendelkezéseket és a dijszabásokat is és meghatározza, hogy a az ab ályrendele t alapján '\ szedhető dijakat közadók módjára kell behajtani. As x:.j hirdetési sza­\ bályrendeletet a főváros kereskedői és iparosai megelégedéssel fogad­\) ják, mert már évek óta sürgetik a hirdetésügy egységes rendezését, amely részükre több kedvezményt tartalmaz,s kiküszöböli a vitákat és a fbtólo^ea nerofiked &fteN t /:ÍC:? H Jr

Next

/
Oldalképek
Tartalom