Magyar Országos Tudósító, 1941. október/1

1941-10-01 [262]

Napirend: 1941*--<r*H*S3r..r>r & a ü törtökön: Róm.kat: Őr­angyalok.- Görögkatolikus: Ciprián vt.-'"i*íyyfeiaaián0: Petra,-.Középeurópai idoszámitás széiint Budapesten a nap kel Z óra 43 per-ckor, nyugszik Ifi óra 22 perckor, a tusld kol 17 óra 09 perckor, nyugszik 3 óra 29 perekor„­Nyitvalevő m u z o u m o kt Történeti Múzeum /tauzeuaMcrt, 14-16/ 10-1 - Iparművészeti Múzeum /Ülloi-ut 33/ 9-2 - Néprajzi Múzeum •^V^fnyves Kálmán-krt.40/ 9-fél 2 - Régi Műcsarnok /Andrássy-ut 69/ k XIX­XX. száaavl IciiWljii mestereinek kiállítása 10-fél 2 - 0rs:ág*8 Lsvéltár /Bécslkapu-tér 4/ í : *<xéj.. 2 - Országos Magyar Zsidómuzeuin,,/Dohány>-u«2/ 4-**** Mezőgazdasági Muze--.a / ''Városliget, sz&chenyi-sziget./ Széchenyi emlékki- *• állitás 10-6 - Magyar Tudományos Akadémia /Akadémia-u.2./ Széchenyi Mú­zeum; Vörösmarty s&üba 10-12^ - Királyi Várpalota termei, Erzsébet Király­né emlékmúzeum /Királyi Vár/ 9-2 - Országháza 9-4 - Ráth György Muzeua /viilma királynő-ut 12/ S-l - Tudományegyetemi Növénykert /%manelli-u.25/ 9-12 -Aquincumi Múzeum /Szentendrei-ut 7/ 9-12 és 3-6 - Természettudo­mányi Múzeum /Brross-u s 13/ régiségtára és történeti tára 9-fél 2 - Egésx­ségügyi Múzeum /Eötvös-u.3./'10-1 - Közlekedésügyi Muzoun/^ár^s liget/ 9-1 és 3-6 - Hadimúzeum /^astyasétány~40y r ~S-l - Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 41/ minílen tára- nyitvalO-fél 2 ­Nyitvalevő könyvtárak: Fővárosi Könyvtár /Reviczky­u.l./ 9-2 - Akadémia Aönyvtára / A kadémia-u,2/ 3-6 - Statisztikai Könyvtér /Keleti Káróly-u,5-7/ 9-2 és 3-6 - Technológiai Könyvtár, /József-krt.fi/ .és 5-3 - Iparművészeti Könyvtár /Üllői-ut 33/ 9-fél 2 - Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára /Sz.emere-u.6./ 9-12 - Vakok Könyvtára /Ida—u.5/ 9-12 és 3-6 - Egyetemi Könyvtár /Perenoiek-tero 5/ 8-0 - Pedagógiai Könyv­tár /Mária. Terézja-tér 8./ 9-12 én 5-íi - Mezőgazdasági Szakkönyvtár /Vá­rosliget, Széchenyi-sziget./ 10-fél 2 ­NyitvaJe-ő kiállitáso k:'Országháza,XVII. kapu./ 1913,-1924. txz év politikai története 9-fél 2 - Nemzeti Szalon /Erzsé­bet-tér / 9-5 - Műterem /Kossuth Lajns-u,12/ 10-6 - S ze ntföldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrich István-ut 3-5/ 9-12 és 3-6 - Iparművészeti Társu­lat állancic kiállítása /Mária VaTérj«-u-12./ 9-2 - Műcsarnok /Husök-tere/ Uj német építőművészet kiállítása 10-6 - /MOT/. ' S— A VI LÁGHÁBORÚ NAPLÓ JÁBo~... t Hedrich István, a volt besztercei 63. kö­zös gyalogezred, szazaausá,~ inint zászlóaljparancsnok túlnyomó ellenséggel állott harcban és a Szászrégjntől keletre húzódó magalaslatok ellen inté­zett tornán támadás visszaverésében hathatósan közreműködött 1916. •któ­ber 2 .-án. Később, mint élővé*' és harccsoportparaicsnok a Szent Xmro~ Libánfálva és Laposnya községe'aiél vivott harcokban is kitűnt. Majd • Gyergyószentmikiósnál hái?om tü erejű ellenséges támadást utasított vis»­sza és egy igen fontos magaslat, pontot a túlerőben lévő cllenséggol szemben megvédett. Kiváló vitéz ténykedéséért a Lipót rend lovagkereszt­jével tüntették ki./MOT/, Ah

Next

/
Oldalképek
Tartalom