Magyar Országos Tudósító, 1941. augusztus/2

1941-08-16 [259]

Régi Műcsarnok / ^ndrássy-ut 69./ "A X3X-XX. század külföldi mesterei*" ki­állítás ICKfol 2 - Tudományégyötörni Növénykort / omanolli-.u25.* / 9-12 és 3-6 - Várhcgybarlang, jégkorszakból! ős állat csontok múzeuma /^zentháromság­u.2./ előljáősági udvarból nyitva egész nap.­Nyitvalovő könyvt árak: Fővárosi Könyvtár /Reviczky-u. lm/ 9-7 - Akadéflda Könyvtára Akadémia-u.2./ 3-7 - Orsz ágos Ssóchonyi Könyv ­tár /Muzoura-krt. 14-16./ 3 tatisztikai K önyvtár /*eletl Károly -u.5-7./ 8-2 ós 3-6 - Technológiai Köny vtár /Józscf-krt.6./ 9-1 -5-8 - Pedagógiai Könyv­tár /^iria tBerézia-tór 8./ 9-2 - és 5-8 - Mezőgazdasági s zakkönr^tár /Vá­rosliget, Széchenyi-sziget./ 10-fél 2 - Kcroskodolűi és Iparkamara Könyvtára / zemere-u.,6./ 9-12 - Vakok Könyvtára /ida-u.S./ 9-12 és 2-5 - Egyetemi Könyvtár / erenciok-tore 5./ 8-8- «? 5 Nyitvalovő kiállítások: Országgyűlési Múzeum /Or­sz ágháza, XVII, ka:>u,/ 1914-1924. tiz év politikai történőtc 9-fól 2 - Or- " szagos Levéltár állandó kiállitása / écsikopu-tér 4./ 10-fél 2 - Műcsarnok /•^ősök-teve/ 9-2 - Műterem /Kossuth Io jos-u.12,/ 9-5 - Szentföldi Múzeum /HüvÖsvölgyk Hcinrich István-ut 3-5./ 9-12 ós 3-6 - Ernst Muzoum /Na^ymcző­u.8./ 10-é «•' Iparművészeti ársulat~állandó kiállitása /Mária v aléria-u.l2./ 9-2 - /MOT/.­A VIIÍ ffiBABO .Ku" NAPLóJJBóL. .. 1915• augusztu s 17.-én a* Csernovictól ke­letire levő Dolzsok körül vívott""naréok* során Biozó János, volt nagykanizsai 20, honvédgyalogezredbeli tartalékos hadapród tűntotto ki magát, Biczó a" 2, csendőrzászlóaljhoz volt beosztva és az o2on a napon járőre élén megkö­zolitotte az oroszok állásait. Amikor odaért, járőrét.* biztos holyen támaszképen visszahagyta, s 2 honvédje kisérotébon még előbb­re kúszott. Egy orosz járőr észrevette és tűz alá fogta őkot.Biozó hadap­ród megsebesült, dura-dura golyók két helyen is szörnyű sebet szakítottak a testén, do loküzdte az óriási fájdalmat ós sebesülten bocsülottel megírta a századparancsno?<cának jelentését, majd a z oroszokat járőrével a ddig tar­tóztatta fol, amig orősités érkezett. Elekor sebesülésével járó fájdalmakat bküzdvo, emberei élén támadott és az oroszokat messze visszavetette, s csak ozután vonult be járőrével, A harc alatt• egyotlen ember sem sebesült meg", de Biczó hadapród sobesülőseibe bolehalt. Kiváló magatartása, s különösen­az a tény, hogy súlyos sebes dacára is vitézül helyén maradt ' hősként adta életét hazájáért, tanusitja azt, hogy Biczó hadapród a kemény­kötésű vitézek közé tartozott. Emlékét a nagyezüst v itézségi érem odaítélé­sével örökitettók meg, s nevét az ozrod legvitézebb harcosai közé iktatták, —--Ht\DINAPT& .. . 1706. augusztus 18 .-án Bottyán János kuruc tábornok 3,ooo fányi serege""! II.Rákóczi Ferenc 1703-11-ig tartó szabadságharcában " az á pilis közepétől július végéig tartó fegyverszünet vefejezSdósével ceg­indult a Portő-tótól az osztrák határig torjodó császári sáncvonal bevéte­lére Többnapi elő; satároaás után augusztus 18.-án rendelte el Bottyán az általános rohamot, Sopron -Párkasd környékén hajdúi és lóról szállott lo­vassága betörtek-az árko^Jcba, a védőmüvokot elfoglalták, az őrséget pedig |kardólro hányták./MOT/,

Next

/
Oldalképek
Tartalom