Magyar Országos Tudósító, 1941. augusztus/2

1941-08-16 [259]

Napirend: 1941. augusztus 17-én, vas á r n a p: Rom.kat: Ell» • Jácint.- ö örögkatolikus: ^ll^Miron P.- Protestáns: E 10.Anásztáz.- Nyári idősz ámítás szerint Budapesten a nap kel 5 óra 42 perckor, nyugszik 19 óra 53 porckor, a hold kel 1 órakor, nyugszik 15 Ora 49 perokor»>­Nyitvalevő muzeumok: Országos Magyar Történeti Múzeum /Muzeum-krt. 14-16 <•/ történeti ás régészeti gyűjtemények 10-1 - Iparművészeti Múzeum /Üllői-ut 33./ 9-fél 2 - Hopp ^érénc . eletázsiai Művészeti Múzeum /•^ndrássy-ut 103./ 9-fél 2 - Országos természottudományi Múzeum /^aross­ü.13./ állat-, ásvány- és őslénytára 9-fél 2 - Növénytára /^kadémia-u.2,/ 10-1 - Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Aréna--ut 41*/ minden tára nyitva 10-féí 2 - Országos Levált á? /Bőcsikaput-ré 4,/ 9-fél 2 - Mezőgaz­dasági Múzeum / árosliget, Széchenyi-sziget J 10-1 - Egészségügyi Múzeum /^ötvös-u.3./ 3-6 - Közlekedésügyi Múzeum /^árosliget/ 9-1 - Magyar Tudo­mányos Akadémia- /Akadómia-u.2./ 10-12 - Királyi Várpalota termei, Er­zsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár~/ 9-fél 2 - «játh György Muze m / ilma királynő-ut 12./ 9-1 - Országos Magyar ^sidómuzeum/^ohány-u«2./ 10-12 - Országháza megtekinthető 9-4 - Tudományggyeteml Növénykert /&o~ manelli-u»25. 9-12 és 2-5 - Aquincumi Múzeum 7 zentendrei-ut 7./ 9-8 ­Óbudai Zridó Aizeum /La jo s -u. 163./ 9-12 - Vár hegy barlang jégkorszakbeli ősállatcsontok muzouma / :;entháromság-u-2,/ elöljáróság! udvarból nyit­va egész nap - Országgyűlési M uzeum io-i - Hadimúzeum / B ástyasátány-40./ 9- 1 - R égi Műcsarnok / A ndrássy-ut 69./ "A XHX -XXA század külföldi mesterei" kiállítás 10-2 ­Nyitvalevő k ö n y v t Irak; Fővárosi Nyi lvános Kön;^vtár /^eviczky-u.l./ 9-2 - A többi könyvtár zárva.­Nyitvalevő kiállít á s o ki Országgyűlési M U zeum /Orsz ágháza A XVII, kapu,/ 1914-1924. tiz év politikai története 9-fél 2 ­Műcsarnok //ősök-tere/ 9-fél 2 - Müberem /^ssuth ^ajos-u.12 „/ 9-5 ­Nemzeti Sz.it on Arz sebet-tér 5»/ 9-5 - famáe Galéria Akadámia-u.8./ 10-S ­Szentföldi Musoum /Hűvösvölgy, Heinrioh István-ut 3-5,/ 9-12 és 3-6 ­Brnst Múzeum /Nagymezi-u,8,/ 10-5 - Iparművészeti Társulat állandó minta- ­kiállítása /Mária Valéria-u. 12,/ 9-2 - /l.:0T/ 8­N a p i r e n ds 1941. augusztus 18-án, hétfőn; Rómákatt Ilona cs.­G örögk^tollas: Laurusz.- ProtestánsIlonaNyári időszámítás szerint Budapesten a nap kol'5 óra 43 perckor, nyugszik 19 óra 51 perc' or, a hold kel 1 óra 23 perckor, nyugszik 16 óra 41 porckor Nyitvalevő muze umok: Országos Magyar Terroés zottudo­mányi Múzeum / b aross-ti,13./ állattára 9-fél 2 - Ieormüvészet i Múzeum /tíl­lői-ut 33./ 9-fél 2 - Néprajzi Múzeum / A önyves Kálmán-krt.40./ 9-12 ­Szépművészeti Múzeum A-róna-ut 41,/ antik és modern eredeti szoborgyüjte­mények t , grafikai kiállítás 9-fól 2 - Mezőgazdasági Múzeum / v árosliget/ 10- 1 - Magyar Tudományos Akadémia A^.d /••ia-u'.S./ v örösmarty só Goethe szo­y/ba 10-12 - Királyi ^árpalota termei, Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi A jfr*/ 9-1 - R á'rh György M uzeum /Vilma királynő-ut 12,/ 9-fél £­/Folyt-köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom