Magyar Országos Tudósító, 1941. június/2

1941-06-28 [255]

—SZABADKÁN MEGALAKUL A BAROSS 3ZÖVÉTSÉG SZÁZADIK FICKSZERVSZETE, A ke­resztény Iparosok és kereskedők országos szervezete, a Baross Szövetség ünnepélyes keretek között alakítja meg a jövő" hét vasárnapján századik fiókszervez otót a visszatért Szabadkán, A Bélvidék kereskedelmi és ipari központjában nagy előkészületeket tettek a századik 3aross-fi&: megalakí­tására as a Szabadka és környéki keresztény iparosoV: és kereskedők töme­gesen siettek a Baross-zászlók alá, ugy,hogy a július 6-iki alakuló köz­gyűlés többszáz főnyi uj Baross-tag jelenlétében, impozáns külsőségek Vözött folyik le a szabadkai városháza közgyűlési termében, A századik Baross-fiók alakitás»a a fővárosból népes küldöttség utazik Szabadkára Ilovszky János országgyűlési képviselő, a BarossSzövetség országos el­nökének vezetésével os ugyanosak Szabadkára utazna!: a politikai ós gaz­dasági élet vezető egyéniségei, hogy résztvegyonek az ünnepi Baross-ülésen, /MOT/B. ——A MENTŐK KÖZGYuLÉSE, Most tartotta a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület évi közgyűlését, melyen elnökké ismételten dr,vitéz József Ferenc kirá­lyi herceget választották meg, alelnökké pedig újból dr.Kresz Károly 'incstárí főtanácsost és dr,Body László alpolgármestert, A közgyűlés a jelentésedet moghallgatta ós az egyesület vezetőségének a felmentést megadta. Meleg ünneplésben részesítette a közgyűlés dr.Baránszky Syula m.kir.kormányfőtanácsost, abból az alkalomból,hogy mint ügyész, huszonöt éve működik az egyesületnél. Az elnök előterjesztést tett egy dr»Krosz Géza-emlék érem alapítására, melyet minden évben pénzjutalommal együtt egy mentőorvos kap. Ezzel a'-arja az egyesület nagynevű alapitójának omlókét az utókor számára megőrizni. A közgyűlés az indítványt nagy örömmol el­fogadta. Ezután sor került a jutalmazó biróság által adományozott ki­tüntetések kiosztására: az egyesület érdo'ében kifejteit munkásságáért ezüst érmet kapott Borbély Zoltán, a Sajtókamara RonddrRovatvezetoi Szakcsoportjának elnökB, aranyérmet kapott dr .Szőke Lajos igazgatóhelyet­tes, főorvos, dr.Zimaermann Bela főorvos, dr.Voloszinovits Aurél ósdr, Pogányi Nándor ellenőrző orvosok, ezüst érmet kapott Kapitány Imre ós Olajos János, bronzérmet kapott: Keller Róbert, Mányay Lóránt,^ Tarr Jó­zsef és Lakits Elemér, dicserotot kapott: Bárdossy Gyula és Márton Dezső. /MOT/M, FŐVÁROS ÁLLATORVOSI KINEVEZÉSEK. Szendy Károly polgármestor július 1-i ha­tállyal dr.Berhidi István állatorvost II,osztályú fő állatorvossá, dr. Péteri András, Wasonszky Miklós, dr .Kas zab Mihály, dr .Lengyel László, Szól György és dr.Barabás Lajos seeéd-állatorvosokat II,osztályú állat­orvossá, Vezényi Géza dr, Erdődi János, Végh László és Lukács Károly állatorvos gyakornokokat segéd állatorvossá noveztc ki. Az újonnan kine­vezett állatorvosok június 30-án, délelőtt tiz órakor teszik le az esküt a polgármesteri elnöki ügyosztályban, /MOT/V, S, A > Pro domo: Az elnöki ügyosztály kéri fenti hir szíves köz­íij K lését. /MOT/Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom