Magyar Országos Tudósító, 1941. június/1

1941-06-11 [254]

W v - - — - - * y «- w ---ZTÍ SIVó JENÖ,,,/L, folytatás,/ A kúria elutasító végzésének Indokolása szerint Sivó előzetes letartóztatásának alapjául az szolgélt, hogy a kiszabott Mintetés súlyánál fogva megszokásától kell tartani, Minthogy ez az ok most is változatlanul fennáll és a szökés veszélyét sem a vádlott igazolt szervi v etegségem sem pedig a vádlott hozzátartozol Ital felajánlott 75,ooo pengb értékű ^Iztoaí­ték meg nem szünteti, de nem szüntetné meg azt egy, még érnél értévcse vv v iztosltáv sem: a királyi kúria a szó v anforgó végzés megsemmisítésére vagy megváltoztatására nem talált okot, ezért a felfolyamodást, mint alaptalan perorvoslatot, elutasította, /MOT/Ma, Pro D o m o: Közlési engedély von!M —Á^RÁGITó VISSZAÉLÉS BÜK TETTÉÉRT LETARTÓZTATTAK EGY SOFFÖRT IS EGY CIPÉSZT, Barkthy Pál királyiföügyész, a budapesti királyi ügyészség ej nöVe szerdán dél v en a i%gyar Országos Tudösitó utján az alakéi hiVata'^s közlést adta ki a nyilvánosság részére, A" v udapesti Virályi ügyészség valutaősztálya I, Pongróo Dó»­náth Szigfttd v udapestl 28 éves gépjárművezető, >mdopesti lakos ós II, id. Farkas János érsílindi szül:tésü 63 éves cipészmester, gyálpusztal la­kos ellen - aki egy b U a ap£S ti cipészmühelyt vezatott - árdrágitö visszaélés v üntettc miatt az előzetes letartóztatást elrendelte, mert Budapesten ez év m.?jus havában 5oo kiló croupon ta!p v Őrt Pongrác Dónóth Seigfrid id. Far­kas Jánosnak a megengedett legmagasabb 8,25 pengős kilónkénti ár helyett 18 pengőért adott ol, illetve id, PerVas János nyereséggel való tová vv adás végett v esz3rzett; Nevezettok az előzőt s letartóztatás ellen felfolyamo­dást jelentettek v e, A nyomozás tová vv folyomet v Gn von, /MOT/Mo, Pro D o m o: Közlési engedély vanl!! —- TÜZEL5SZERDRAGITASI BÜNPER A BÍRÓSÁG ELŐTT, A büntetőtörvényszék Máthó-tanácsa nagys2a v ásu tüzelószerdrágitási v ünper­v en tsrtttt ma délelőtt főtárgyalást. Kőbánya legnagyobb fa- és szénnagyke­reskedő cégének, a Eüchler Ármin és fia vállalatnak társtulajdonosa: Büchler György és felesége, született Deutsch Kornélia voltak az ügy vádlottjai,rfr±\ ellen a királyi ügyészség *• k'gito visszaélés büntette miatt emelt v4dnt. Feljelentés alapján ez év márciusában Indult meg a bünvádi eljárás a házas­pár ellen, A valutaügyészségról Irházy Lajos és Seper öyula detektívek je­lentek meg a Büchler-főle fatelepen és az általuk megejtett kihallgatások eredményéről jelentést tettek feletteseiknek, A királyi ügyészség ennek alapján adta ki vádiratát Büchler és felesége ellen, akik - a vád szerint ­mult év decemberétől ez év fe v ruárjáig 81 tét?l v en összesen 1515 mázsa aprí­tott fát és 784 métermázsa dorogi, tatai szenet és brikettet adtak el kis­kereskedőknek, akiktől a fa után 5o-7o filléres, a szén után pedig 2o-5o filléres felárakat szedtek, A vádhatóság indítványa szerint üzletszerűen kö­vették el a terhükre rótt árdrágító v üncselekményt és erre való tekintettel az ügyészség kérte, hogy fejenként 5ooo pengő vagyoni elégtételt Is szabjon ki a vádlottak terhére. Mind a két'vádlott március óta letartóztatásban van, A kihallga­tás sorén tagadták bűnösségüket, Büchler György azzal védekezett, hogy a kérdéses időben munkatáborban szolgált és igy nem is tud a felárakról. Az asszony azonban férje ellen vallott: azt hangoztatta, hogy az is tudott a felárakról, együtt állapították meg az árakat, Büchlerné egyébként azt adta elő védekezésül, hogy ők is drágábban vették a tüzelőszert és kénytelenek voltak ennek megfelelően felárat számítani. Ezután a beidézett tanuk, kiskereskedők vallották, hogv Büonlorok minden esetben drágé vv an adták a tüzelőszert az előirt ároál./Folyt.köv./Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom