Magyar Országos Tudósító, 1941. június/1

1941-06-02 [254]

k DÉLVIDÉK: ORSZÁ0ZASZLóI , Hatalmas mozgalommá szélesedett & felszafea* öult DéXvidéken az Országzászló ügye. Mind az elszármazottak ut^án.aind a jelentkező községek elhatározása alapján folynak az előkészületek az Országzászló fel állítás ára magyar ás nem magyar ajkú köza4gddMn agyaráat* A Délvidék népe huszonkét évi távollét után felszabaduló hittel fordul az Országzászló felé és teszi meg a trianoni küzdelmes Idődben 'te életkép zett félárbócos jelképet Szent István birodalmával újbóli és ör&fc 9gye# sül és ének jalképévér A z Ereklyés Országzászló NagylsUfltts-ága a pünkösdi ünnep* alatt avatta fel az első orszégzászlókat tízezres tömegek résztelével. Valóságos zarándoklatok indultak a távoli környékekről az egyes avatásos színhelye felé. A Duna menti Kiskőszegen, - ahol az avattfünaepségan Albrecht királyi herceg is megjelent - óriási lelkea-odással fogadták az Országzászlót, amelynek felajánlott lobogóját a pestszentlőrinci loven» ték és népes küldöttség hozták. Az BONB rwvében Végh Mihály msndstit ava$ tó beszédet. Disztüzekkel, szines népies bemutatókkal juttatták/*dtfajgg zésre a kiskőszegi magyarok ás sokácok határtalan örömüket. Doroszló községben, ahol különösön nagy pompával fogadták annakidején a felszabadító honvád csapatokat, a színmagyar lakosság, val*~ mint a szentkuti aires bucsujáróhely népe tette fel aj the tétlen ünneppé az ország zászlóavatást. Dallos Mihály, l&ltéuc* Antal mondtak beszed et,Jttig az BONB nevében dr.F a rkas üidre avatta fel az Országzászlót. Dunagálos kö2ség szlovák ajkú lakossága is állástfoglalt az Országzászló mellett, amelyet az ottani honvédcsapatok áltafy szétrem* bolt szerb betonfedez ék bői* épített, betontalapzaton helyeztek el. A Hjmnusz hangjai mellett vonták fel a lakosság által beszerzett selyem­lobogót előbb egész az árbóccsueeig, majd félárboora vonták. Vitéz Csetho Pál adta át az emlékművet a községnek, majd az SONB képviselője mondott avatóbeszédet. Megjelent az ünnepségen a szomszédos Dunacsép németajkú lakossága is és bejelentették, hogy sürgősen fel akarják állítani az Ojpm szágzászlót, nem akarnak a szlovákajku község mögött maradni buzgalomba** Az HONB elnökségéhez beérkezett jelentések biztató , :épet adnak a további hlteáges megnyilatkozásokról,. Nagyfénypuezta lakossága ir« ta, hogy a bunyeváeoknak is szívügyül: az országzászló, ugyanígy Üzond község sokác lakossága is tanúságot tesz arról, hogy mindenkor magyar érzelmű volt és sürgeti az országzászló felállítását, ifcppen Így a ve* gyes lakosságú Torzsa község is.- országzászlót kivan, amely a Hagyar Szentkorona népeinek testvéri összefogását szolgálja és épiti ki mindé-* nütt. /MOT/B. A MAO GARDEN' PARTYJA. A Magyar Athlotikai Club, mint ismeretes, jú­niusi Garden Partyjánsk jövedelméből adományt ajánlott fel a Magyar Hír­lapírók Nyugdíjintézetének. A kerti ünnepélyt 7»-én és 21-én rendezik a klub margitszigeti sporttelepén. A klubtelep gyönyörű környezetben mél­1 tó keretet ad a Oerden partynak, amelyen résztvesznek az idei budapesti 1 szezon ismert szereplői, mig a második Garden Partyn az iskolából most' I 'elkerülő társaságbeli leányok szerepelnek először a nyilvánosság olőtt. i Az első '-ortitínn epéi yen kitűnő szinészi műsort, a másodikon Petris Byunó ik betanításában a P^rzsavásart adják w$lő társaságbeli lányok. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom