Magyar Országos Tudósító, 1941. február/2

1941-02-20 [247]

FŐVÁROS A XI.KERÜLETBŐL A XII.KERÜLETBE ÁTCS^TOLT UTCÁK NÉVJEGYZÉKE. A közigazgatás egyszerűsítése céljából a XI, ós a XII„kerülőt határvona­lát legutóbb kiigazították. A XI.kerületből a XII.-kerületbe a követ­kező utcákat csatolták át: Ántonia-lépcso, Apahida-utöa, Barackos-utca, Bere gsz ász-ut, Bod Péter-utca, Badf alu-utca, Brassó-kön, Brassó-ut^ Brez sió-lépcső, Broznó-ut, Oenkhegy-utca. Cseresznye-utca, Dajka Qábor­utca, Béldi-ut, Fátra-tór, Fürj-utca, Gébics-utca, Háromszók-utca, Hermánd-utca, Jagelló-ut, Karikás-utca, Komondor-utca, Kopházi­utca, Korompai-utca, Lejtő-ut, Liptó-utca, Miasszonyunk-utja, Nágysal­ló-utca, Nagyszalonta-köz? és utca, Nagyszeben-ut, NémetVÖlgyi-ut, Pap ^Váry Elemérnó-utca, Rákó-utoa, Sasadi-ut, Saáf iók-utca, S? o í-lépes ő, Sirály-utca, Somorjai-utca, Süvag-utca, Töhötöm-utca, Tömős-ntca, Törcsvár-utca, Törökbálinti—ut, Vas Gcrehe n-utca, Vércse-kö~ és utca, Wolff Károly-ut, Zajzon-utca, Zolyom-lópcső ós ut. /MOT/Lá, Vr, HÍREK ---A MUNKAPIAC HELYZETE. A M.kir.Allami Munkaközvetítő ía 19-iki jelen­tése szerint foglalkozást kaphat: 90 ipari szakmunkás, 1 szolga, kifutó, 74 fiu és 16 leány tanonc, 19 állandó, 1 kisegítő háztartási alkalma­zott, 34 bejáró takarítónő, 15 gyári betanított női munkás, 2 szállocai, vendéglői segédmunkás, továbbá 17 hadigondozott gyári segédmunkás, 12 hg.napszámos férfi ás nő , 163 hadigondozott jegyszedő, kapu- és pa­villonőrök, 96 hadigondozott ta v aritónő, összesen 540-en. - Foglalko­zást keres: 3763 ipari szakmunkás, 2125 gyári betanított és egy férfi és női segédmunkás, 387 gyári és egyéb férfi és női napszámos, 475 szol­gám kifutó,kocsis, 179 bejáró tavaritónő, 150 üzleti alkalmazott, 10 magántisztviselő, 137 állandó, 22 kisegítő háztartási alkalmazott, 69 irodai gyakornok, 5 keres-1 , edeimi ügynök, összesen 7328-an. - Az egyes szakmák adataiból megállapítható, hogy a Munkaköz ve tirbőhiva tálnál o. házucselédek, bejáró takarítónők, gyári betanított munkásnők, továbbá hadigondozott gyári segédmunkás, hadigondozott napszámos, hadigondo­zott jegyszedő, hg.kapu- és pavillonőrök és hg.takarítónő munkahelyek betöltésére nincs elég jelentkező munkakereső. /MOT/B. A BAROSS Női TÁBOR HÁZTARTÁSI ÉS IPARI TANFOLYAMAI. A Baross Női Tábor direktrice tanfolyamot indit. A tanfolyam három hónapig tart, heti három tannappal. Össztandij 100 P. A tanfolyamon előkészítik a. növendékeket szanatórium, kórház, pensio és egyéb élelmezési üzemekhez. A tanfolyam végén a növendékek vizsgát tesznek, mely után érvényes bi­zonyítványt kapnak. BeiratkozásÖ K 0 ssuth Lajos-utca 20.Újvári Sándor v.udvartartási konyhafőnöknél. Az ipari tanfolyam ugyancsak három hó­napig tart, mely háziruha szabas-varrásra, gyermek és felnőtt fehér­nemű készítésére, hímzésre és montíroz ás ra, kesztyű készítésre, rapid kéziíiötésre és szövésre nevel. A tandíj, mely két egyenlő részletben is fizethető, negyven pengő, Beiratkozás: T a hy Kálmán-utca 23. A tan­folyam sikeres elvégzése után a növendékek bizonyítványt kapnak. Mindkét tanfolyam iránt igen nagy érdeklődéy nyilvánul meg. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom