Magyar Országos Tudósító, 1940. december/2

1940-12-15 [243]

A TÉBE i&RÁG3'0NYA» Becember 15, -én, vasárnap délelőtt folyt le a TÉBE szokásos £aráoflonyi ünnepe. A Tőzede nagytermében óriási, 10 méter magas karácsony­f a t fén&e t; alatta ' közel 2 m iter magas székólv legény állott székely nemzeti viselet ben, szoborszerű, merevséggel.. » • - . h' i A Rőzsdo nagytermét zsufoiásig megtöltötte^ szegény gyor­me^cok tömege, akis az ajándékok kiosztására vártak. A TSBE ezidén 2.28o gyermeket ruházott fel, azonkivül hatalmas csomagokat juttatott nekik, já­tékok , rukrot és kisebb karácsonyi ajándékot. A TÉBE -arácsonyi ünnepén megjelent gróf T elekl Pál né. a mi­niszterelnök neje, akit a főbejáratnál ^egedüs Lóránt, a TÉBE elnöké és ^reBz károly a TÉBE igazgatója fogadott, A miniszterelnök nejét Hegedűs Lóránt üdvözölte a következő szavakkal: " - Amidőn a TÉBE sok éves szokása szerint Összegyűlt a -^ará­c sonSyja körül, először ünnepli azt a fenyőfát, melyet nem idegen földről, hanam* a magyar Erdélyből hoztunk. Ezt elsősorban gróf Teleki Pál kormá­nyának köszönhetjük és azt is, hogy velünk együtt Magyarországon ma min­denki igy ünnepel. Ez alatt a történelmi nevezetességű fa alatt gyűj­töttünk össze 2.2oo szegény gyermeket, Budapest legszegényebbjeit, hogy a fővárosi pénzintézetek nevében őket megajándékozzuk, mutatva azt, hogy a kapitalizmusnak elől kell járnia a jótékonysággal. Szeretnénk, ha minden társadalmi osztály E r dély visszatértét ugyanígy ünnepelné meg karácsony­kor • A magunk ereje szerint igyekeztünk ezt a társadalmi munkát előmozdíta­ni azzal, hogy .a fővárosi takarékpénztárak és bankok a TÉBE utján a folyó évben'1,503X|39 pengőt folyósítottak jótékony, kulturális és hazafias cé­lokra. Ezután dr. Lukácsy István köszönte meg a TÉBE-nek a főváros közönsége nevében, azt a nemes elhatározását; hogy karácsony alkalmából 2i2oo gyeiméinek szerez felejthetetlen örömet* A szülők szemében összegyű­lő hál a könnyek mutat ják és bizonyit j ák anne- az elhatározásnak és tettnek igazi értékét. A miniszterelnök neje megköszönvén a TÉBE áldozatkészségét, az ünnepélyt megnyitotta. Ezután következett a gyermekek lelkes örömujjon­gáaa közepette a TEBE ajándékaina - szétosztása, A TÉBE karácsonyi ünnepén többek között megjelent: Erney ka­roly, a Pesti Hazai elnöke, dr. Jakab Oszkár*"?.J£. elnöke és neje, dr, iCoós Gyula a P.&. vezérigazgatója, Demel Aladár a Földhitelintéz et*Vezé ír­igazgatója, Tormay Béla a Tőzsde alelnöke, dr. Valkó Lóíánt' leszámítoló Bank h. vezérigazgatója és neje, Vajda Akos a Pesti Hazai h. .Vezérigaz­gatója és neje, dr. Rapoch Aladár a •* Hazai Bank vezérigazgatója, dr. iihvácsv Dénes és Grineaus Dezső a Aereskedelmi Bank ügyvezető igazga­tói felesége'. íkel, * %­A Tőzsde környéke még a késő déli órákban is hangos volt a gye rm ekek örömteljes jókedvétől ,/MOT/Lá. Na'

Next

/
Oldalképek
Tartalom