Magyar Országos Tudósító, 1940. november/1

1940-11-15 [240]

—Z T J; A HI TLER-IF JAK BUDAPESTEN, A Gellért-szállóban rendezett ebéden német részről megjelentek: Srdmannsdorff budaepsti német követ vezetésével a követség tisztikara, Henry Esp, csoportvezető, Blomquist körzetvezető, dr, Krome, a magyarországi Hitler Jugend vezetője, a Hitier-ifjak vezetői; magyar részről ott voltak:vitéz Bartta Károly honvédelmi miniszter, tábor­szernagy, Tashidi Nagy András, a képviselőház elnöke, ^earth Henrik gyalog­sági tábornok, a honvédvezérkar főnöke, Decleva Zoltán altábornagy, az első hadtest parancsnoka, Karafi áth J ená' titkos tanácsos, f ó'polgármester, Szendy Karoly polgármester, Morvay Endre . alpolgármester s a székesfő-' város vezető f"tisztviselr'i, vitéz Farkas Éere_c tábornok, a Ludovika Akadémia parancsnoka, bárő Wlassich ^yula kultusz államtitkár, Magyarossy Sándor tábornok, vitéz Tárczay-Fel ácides Román miniszteri osztályfőnök, vitéz Kudriczy I s tvár .ezredes, a vezérkari főnökség VT« osztályánál: veze­tője és mág sokan má^ok közéleti elé" el ős egeink közül. Ebéd közben a 1 evenetezenekar induló"-':al szórakoztatta a meg­jelenteket, majd vitéz'Bartha Károly honvédelmi miniszter, táborszernagy mondott pohárköszontc'to Melegen üdvözölte a magyar leventék nevbben a német vendégeket és bajtársakat, majd igy folytattáif^l régi tűzharcosok a világháborúban vállvetve küzdöttünk a német bajtársakkal. Megismertük és me,_becskltük a német iratonákat, akikkel őszinte fegyverbarátságct kö­töttünk, Fegyverbarátságunk és barátságunk mindkét részről a régi katonai hagyományok szellemében fejlődött, -A Hitlerif juság a német ^atonásg jövendőjének záloga.) ugyanúgy, miként a magyar levente is a jövá honvédsége, A német Hitler ifjak mostani látogatása a magyar ifjúságnál megerősíti azt a reményemet, hogy a két baráti nemzet eljövendő katonái, már fiatalságukban egymásra találnak, egymást megbecsülik és igy a német-magyar barátság hü ás őszinte zászló­vivői lesznek, -Éppen ezért a Ik'tler ifjak mostani látogatása nemcsak a magyar leventeif juság nagy öröme, hanem öröme mindenegyes magyar katonának, — Megragadom az al "...almát arra, hogy a magyar leventék nevében üdvözöljem a baráti német nép vezérét és kancellárját. Hitler Adolfot, akinek mély igazságérzete és sziklaszilárd akarata megerősítette a levente­ifjúság célkitűzését, melynek jelmondata: szebb jövőtl — Emelem poharamat a német nép vezére és kancellárja Hitler Adrlf, valamint a ö.émet fiatalság egészségérel Éljen Németországi A honvédelmi miniszter nagyhatású pohárköszöntője után a leven­tezenekar eljátszotta a német himnuszt s a Eorst Wessel-t, majd Erdmanns­dorff Cttő budapesti német követ, emelkedett szódásra, hogy válaszoljon a honvédelmi miniszter pohárköszöntőjére. Köszönetet mondott a baráti meleg szavakért s a Hitler ifjak örömének adott kifejezést, hogy megte­kinthették ezt a szép fővárost. lkait arra, hogy a magyarok és a németek vállvetve harcoltak a világháborúban és az uj magyar nemzedék mély rokon­szenvvel kiséri a német nép most folyó életharcát. Végül vitéz nagybánya; Horthy Miklósra, Magyarország kormányzójára .és a két baráti nép fiatalsá­gára üritet.-e poharát. Beszéde végén felcsendült a magyar Himnusz, Az 'ebéd résztvevői szívélyesen elbeszélgettek még, majd társas­gépkocsikon a Magyar Művelődés Házába mentek, ahol tiszteletükre ünnepi műsoros eló'adást rendeztek./MCT/Ni. A HARGITAV^jRALJA jelképes székely község keretében működő női tábor tisztújító gyűlést tartott, amelyen elnökül dr. Dalnoki V e ress J u liát, ügyvezetá elnökül szentkatolnai Cseh Sándornét választottá;- meg, A gyűlé­sen kimondtál: az Egyesült Női Táborhoz való csatiakozásukat./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom