Magyar Országos Tudósító, 1940. november/1

1940-11-02 [240]

Budapest, 1940«r.QYufübc7' 2. XXII c évfolyam, 295. szám, Napi r e n dí 1940 »JÍC rétibe ? 3-ár., vas árnap: Róüi.kat: F«25. Hubert pk.- Protestáns F24, Gyo^ő.- Görogkatolikas; F25 0 Acepsz,- Középeurópai idő­számítás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 30 perckork nyugszik 16 óVa 24 perckor, a hold kel 10 óra 13 perckor, nyugszik 19 óra 42 perckor.­Hyitvalevő m u z e u m o ki Országos Magyar Történet Múzeum /Muzeum-krt,14-16/ történeti ás régészeti gyűjtemények 10-1 - Ipar­művészeti M u zeum /üllői-ut 33/ 9-fél 2 - Hopp Ferenc KaL etázsiai Művészeti Múzeum / Andrássy-ut 103,,/ 9-fél 2 - Országos Természettudományi Muzenm /Baross-u,53/ állat-, ásvány- és őslénytára 9-fél 2 - Növénytára /Akadémia -u.2/ 10-1 - Országos Magyar Szépművészet.'. M u zeum /Aréna-ut 4l/minden tára nyitva 10-fél 2 - Országos Levéltár /Bécsikapu-tér 4/ 9-fél 2 - Mezőgazda­sági Muzeum /Városliget, Széchenyi-sziget/ 10-1 - Egészségügyi Muzeum /Eöt­vös-u.3/ 3-6 - Közlekedésügyi Muzeum /Városliget/ 9-1 - Magyar Tudományos Akadémia/ Akadémia~u,2/ 10Ü.2 - Királyi Várpalota termei. Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár/ 9-fél 2 - Ráth György Muzeum /Vilma királynő-ut 12/ 9-1 - országos M a gyar Zsidómúzeum /^ohány-u.2/ 10„12 - Országháza meg­tekinthető 9--4 - Tudományegyetemi Növénykert / omanelli-u.25./ 8-12 és 2-6 ­Aquincumi Muzeum / 2entondrei-ut 7/ 9-6 - Óbudai Zsidó Muzeum /Lajos-u,163/ 9-12 - Vurhogybarlang, jégkorszakbeli ős ál lat csontok múzeuma /Szentháromság­u.2/ elölj áros ági udvarból nyitva egész nap - Országgyűlési Muzeum 10-1 ­Hadimúzeum /Básty^sétány-40/ 9-1 - Régi Műcsarnok /Andrássy-ut 69/ "A XIX­XX. sziaad külföldi mos-ooroi" kiállítása 10-2 ­Hyitvalevő könyvtárak? Fővárosi Nyilvános Könyvtar/Reviczky-u.l./ 9-2 - A többi könyvtár zárva,­, . . Hyitvalevő k i á 1 l i t á s o k: Országgyűlési Mú­zeum /Országháza,XVII, kapu,/ 1914-1924. tiz év politikai története 9-fél 2 Műcsarnok /Hősök-tere/ 9-fél 2 - Műterem /K 0 ssuth Lajos-u.12/ 9-5 - Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér 5/ 9-5 - Tamás G a léria /Akadémia-u.8/ 10-2 - ISrnatt­t Muzeum /Nagymező-u.8,/ ±0-6 - Iparművészeti Társulat állandó mintakiálli­tosa /»ária Vaiéria-u.12./ 9-2 - Szentföldi Muzeum /Heinrioh I s tván-ut 3-5/ 9-12 és 3-6 - /M0T/„- —' Napirend: 1940. november 4-ón, h é t f ő ns Róm.kcb : Bor .Karoly.­Protestánsi Karoly,- Görögkatolikus 1 Nikandor,- Középeurópai időszámitás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 32 perckor, nyugszik 16 óra 23 perckor, a hold kol 11 óra 05 perc'.or, nyugszik 20 éra 44 porc' or.­Nyitvalevő muzeumok: Országos M a gyar Termé­szettudcmányi Muzeum /Baross-u.,13/ állattára 9-fél. 2 - Iparművészeti Muzeum /Üllői-ut 33/ 9-fél 2 - Néprajzi Muzeum /Könyves Kálmán-krt.40/ 9-12 - Szép­művészeti Muzeum /Aréna-ut 41/ antik és modern eredeti szoborgyüjtemények grafikai ki állit ás 9-fél 2 - Mezőgazdasági Muzeum /Városliget/ 10-1 - Ma­gyar Tudományos Akadémia /A r--démia~u»2j Vörösmarty éa Goethe szoba 10-12 ­Királyi Varpalota termÉi., Erzsébet királyné emlékmúzeum '/Királyi Vár/ 9-4 ­Ráth György Muzeum / Vilma királynő-ut 12/ 9-fél 2 - Régi Műcsarnok /And­rassy-ut 69./ "A XIX-XX, század külföldi mesterei" kiállítás 10-fél 2 - ' Tudományegyetemi Növénykert /Homanolli-u,25/ 9-12 és 3-6 - Várhegybarlang, jégkorszakbeli ős á_ lat csontok múzeuma /^zenthároms ág-u.2/ előljáró s ági ud­varból nyitva egész nap 0­. Nyitvalevő könyvt árak: Fővárcs i Könyvtár / /"eviczky-u.l,/ 9-7 - A ad érni a Könyvt:'ira /Al adémia-u.2/ 3-6 - Országos Szé­enenyi Könyvtár /Muzeum-krt.14-16./ 9-2 - Statisztikai Könyvtár/Keleti Ká­roly-u.5-7./ 8-2 és 3-6 - Technológiai Könyvtár / Jó z aof-krt,6./ 9-1 és 5-8 ­Pedagógiai kkjnyvkar /Mária Terézia-tér 8./ 9-2 és 5-8 - Mezőgazdasági Szak \ könyvtár /Városliget, Széchenyi-sziget/ 10-fél 2 - Kereskedelmi és Iparka­1 mara Könyvtára /S z snore-u c 6/ 9-12 - Vakok Könyvtára /Ida-u.5./ 3-12 és 2-5 ­\ Egyetemi Könyvtr /Ferenciek..tere 5*/ 8-8 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom