Magyar Országos Tudósító, 1940. június/1

1940-06-10 [230]

&—A TÜDŐBETEGEK SZANATOIttllt^YEStJLETÉHEK KÖZGYŰLÉSE, A Budaposti Sza­gőnysorsu Tüdőbetegük Szamtóriumcgyesülote báró Radvánszky Albert m.klr. •titkos tanácsos, a felsőház alelnöke eiüöklésévol vasárnap délelőtt 11 órakor káró Láng Boldizsár ny. altábornagy, dr. Bakay Lajos egyetemi ny. r. tanár, dr. Ángyán János cgyötörni ny. r. tanár, dr. K 0 tsis Endre ogye­tomi rk, tanár, Gergely Tódor gazdasági fó'tanácaos 03 nagyszerű közönség jelenlétében tartotta meg 42. közgyűlését az Erzsébet királyné szanatórium­ban. Az igazgatótanács jelentése szerint az egyesület intézeteibon 3281 beteget ápoltak 220,788 ápolási napon át, oly szogénysorou betegek ápolá­sig 'költségére, akik nom pénztári tagok 134.387^,02 P-t fordítottak. A köz­gyűlés ^ elhatározta, hogy a szanatórium sz:aiélyzótc -észére nagyobb lakó­házat és egy fokvőcsarnokra emeletet építtet. A költségvetés előirányza­tánál-: megállapítása után megejtették a választásokat. Báró Korányi Sándor felsőházi tagot tiszteleti taggá, az elnöki székben utódává dr. 3 a kay Lajos felsőházi tag, egyetemi ny, r. tanárt választottak mog. /MOT/B. UJ TiLőBETEGGOEBOZ6 INTÉZET. A Budaposti Szcgénysorsu Tüdőbetegek Szancltóriumogyesülétének közgyűlése után vitéz ur. Kereszi">s-Fischer Ferenc belügyminiszter, dr. Sajó L n .jos minisztori tanácsos, az Országos Közegészségügyi Intézet, dr. Ángyán L a joo egyetemi ny.r. tanár, a Tuber­kulózis Elleni Egyesületek Országos Szövetsége, dr. Szabados Sándor tisz­tiorvos, Pestvármegye alispánja, dr. Bálint Poronc szolgabíró a budakör­nyéki járás főszolgabírói hivatala,báró Láng Beidéz sár titkos tanácsos és Ottrübay Károly igazgató az Országos Tüdőbetegszer/.tórium Egyesülőt, dr. Gortvay György az OTI, ér. Ií u tás Aladár az 0T3A és a budakörnyéki járás községeinek képviselői jelenlétében báró R a dvánszky Albert titkos tanácsos, a felsőház alelnöke megnyitotta OB Erzsébet -irályné Tüdőbe bog­gondozó I r .tézotet, amely a budakörnyéki községek gumókor elleni küzdel­mét hivatott szolgálni. Dr. Owzágh Oszkár egészségügyi főtanácsos, az Erzsébet Királyné Szanatórium igazgató-főorvosa átvett; az uj intézményt, majd. dr. Dubóczky Béla, ennek főorvosa ismertette a tüdőgondozó célki­tűzését, feladatát és már eddig a járás községőinek átvizsgálás nál sz orz ott tapasz talatokat,/MOT/B. C S E N D 6* R S É G I HIRE K HOLTA?! TALÁLTAK A KÚTBAN. Molnár Ferenc 27 éves kisiétai lakost, Gönczi Károly gazdasági udvarán a kútban halva találtál". A hulla fején több nyi.lt seb látható. A csendőrség nyomoz ./MOT/cs » TuZESET. Ozupa Illés hajasdi lakóé fából készült háza kigyulladt s ettől a szomszédaágban lövő mellékhelyiségek Is tüzet fogtak. Czupa II­losné, szül. Kindrát Anasztázia 51 éves nő és unokája: Ozupor Szaniszló­3 éVos gyermek a házban bonnégtek./küT/cs. HIRE K A KL LK IR5SKEDEL?'I KÖZLEMÉNYEK LEGÚJABB SZAMA. A n.'-ir. Külkereskedői­mi Hivatal közleményeinek mai száma közli, hogy a gyümöleskivitoll ogyo­sülés újjáalakul, A kőnyomatos özei Ívül részletes praci helyzet jcien­I tést ad a buza, rozs, árpa, zab, tengeri, a magvak, a szarvasmarha, bor­ju, sertés és élő juh árak alakulásáról. /MOT/B. /« -.k^no i e\/ÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom