Magyar Országos Tudósító, 1940. június/1

1940-06-01 [230]

Kézirat, r r ^ • J HjL a °__k_i_a_ d á iiudapest, 1940, |UJ1ÍU8 1, \ j t XXII, évfolyam, 146, szám. . Nap:' r e n díll940, június 2-án, vas á r n a p: Rom.kat: E3« Eraz­mus.- Protestáns? F2* Anna.- Görögkatolikus; F3, Nicefor.- Középeuropai időszá-itás szerint Budapesten a nap kel 3 óra 50 porokor, nyugszik 19 óra 34 perc'or, a hold kel 1 óra 56 perckor, nyugszik 15 óra 51 perckor,­Nyitvalevő m u z ® u m o k: Országos Magyar Történeti Múzeum /Múzeum-krt-14-16,/ történeti és régészeti gyűjtőményék 10-1.­Iparmüv^szetl Múzeum /üllői-ut 33,/ S-l/2 2 - Hopp Ferenc ":eletazsiai művészeti múzeum /Andrássy-ut 103/ 9-1/2 2 - Országos Tor i3szettudományi Múzeum /"aross-u.13/ állat-, ásvány- és őslJnytára 9-1/2 2 - Növénytára /iw?,d -2/ 10-1- Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /A réna-ut 41/ minden tára 10-1/2 2 - Országoéf Levéltár /Bécsi kapu-tér 4./ 9-1/2 2 ­Mezőgazdasági Múzeum /Városliget, Széchenyi-sziget/ 10-1 - Társadalom­OgéJsssogtíáFi Múzeum /-lötvös-u 0 3/ 3-6 - Közlekedésügyi M.uzeum /Vároeli­got/ 9-1 - Magyar Tudományos Akadémia /Akadémia-u,2/ ^10-12 - Királyi Várpalota termei- Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár/ 9-1/2 2 ­Ráth György Múzeum /Vilma királynő-ut 12/ 9-1 - Országos Magyar Zsidó­múzeum /Dohany-Uo2/ 10-^12 - Országháza megtekinthető 9-4 - Tudomány­ogyetemi Növénykert /Homanelli-u.25./ 8-12 és 2-6 - aquincumi Muzoum /Sr.entondrei-ut 7/ 9-8 - Óbudai Zsidó Múzeum /Lajos-u.163/ 9-12^- Vár­hegybarlang, jégkorszakbeli ős állatos ontok múzeuma /3zentháromság-u.2/ elöljáróság! udvarból nyitva egész nap - Országgyűlési Múzeum 10-1 ­M.Kir.Haf-imuzoum /Bástyasétány-40/ 9-1 - Szépművészeti Múzeum "A XIX-XX* s zázad külföldi mesterei" kiállítás a régi Műcsarnokban /Andrássy-ut. 69/ megtekinthető 10-2 ­Nyitvalevő k ö n y v t árak: Fővárosi Nyr'lvános Könyv­• tár /Heviczky-u.l/ 9-2 - A többi könyvtár zárva. Nyitvalevő k i á 1 1 i t á s o k: Országgyűlési Múzeum /Orsz t-h az a, XVII, kapu/ 1914-1924 tiz év politikai története 9-1/2 2 ­Műcsarnok /Hősök-tere/ 9-l/2 2 - Műterem /Kossuth L a jos-u.l2/ 9-6 ­Nemzeti Szalon /E r zaébet-tér 5,/ 9-5 - Ta-oác Galéria /Akadérnia-u.8/ 10-2 ­Szentföldi Muzoum /Hűvösvölgy, H 0 inrich I R tván-ut 3-5/ 9-12 éc 3-6 ­Ernst Múzeum /Nagymező-u.ö/"" 11-6 - I p arm"veszeti Társulat állandó minta­ki állit ás a /Mária Valéria-u.12/ 9-2 - /MOT/.­Napirend: 1940„ iunius 3-án, hétfőn: Róm.kat* Klotild.­Protéstans: Klotild.- Görögkatolikuc: Paula $ .- Középeuropai időszáml­tas szerint Budapesten a nap kel 3 óra 50 percicor, nyugszik 19 óra 35 perckor, a hold kol 2 óra 25 perckor, nyugszik 16 óra 51 perckor.­Nyitvalevő muzeumok! Országos Magyar Természettu­dományi Múzeum /Baross-u»13/ állattára 9-1/2 2 - Iparművészeti Múzeum /UUŐi-ut 33/ 9-1/2 2 - Néprajzi Múzeum /Könyves Kalmán-krt»40/ 9-12 ­Szóim veszeti Múzeum /A r ána-ut 41/ antik és modern eredeti szoborgyüj­temenyek, grafikai kiállítás 9-1/2 2 - Mezőgazdasági Múzeum /Városliget/ 10-1 - Magyar Tudományos Akadémia /Akaaémia-u.2/ Vörösmarty- és Goethe s/oba 10-12 - Királyi Varpalota termei. Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár/ 9-4 - Ráth György Muzeum' /Vilma királynő-ut 12/ 9-l/2 2 ­. A Szápmüvészeti Múzeum "XIX-XX* század Írül földi mesterei kiállítása" meg­•) texinohető a régi Műcsarnokban /Andrássy-ut 69/ 10-1/2 2 - Tud omány egye­< temi Növénykert /Romanelli-u a 2S/ 9-12 és 3-6 - Várhegybarlang, jégkor­£>Bza,-oexi osallatcsontok Múzeuma /Szenthároms ág-u.2/ ex61 járósági udvar­sj ból nyitva egész nap ­/' /Polyt.köv./ WF Mk. Tf- . ' / «~.ac7AfiOS LEVÉLTÁR . A

Next

/
Oldalképek
Tartalom