Magyar Országos Tudósító, 1940. április/3

1940-04-25 [227]

& HATÓSÁGI MUNKAKÖZ VETÍTÉS. A Budapesti Hatósági Munkaköz ve ti tő áp­rilis 24-ikí kimutatása szerint az elmúlt hét folyamán elhelyezett 752 emh o rt, Jelenleg foglalkozást kaphat 225 ipari szakmunkás, 12 gyá­ri betanított munkás, 8 napszámos, 18 vendéglői segédmunkás, 103^fiu és 23 a^ánytanonc, 1 be járót akari tánc, 10 szolga, kifutó, 37 állandó ház­tartási alkalmazott, 3 üzleti alkalmazott, 1 irodai gyakornok, 1 kocsic, 2 kisegítő háztartási alkalmazott, 5 hg, vas és ááfémesztergályos, 33 hg. nyári munkás 2 hg, lakatos, 17 hg, napszámos, 1 hg, szolga, 2 hg. vas- és fémöntő, 1 hg. bádogos, 1 hg. fémnyomó, 3 hg. géplakatos, gép­szerelő, 1 hg. üzleti alkalmazott, 2 hg. kárpitos, összesen 510 ember. Foglalkozást keres 3097 ipari szakmunkás, 1733 gyári beta­nított'és egyéb segédmunkás, 550 gyári én egyéb napszamos, 335 szolga, kifutó, kocsis, 235 bejáró takarítónő, 177 üzleti alkalmazott, 36 ma­gántisztviselő, 108 állandó, 25 kisegítő háztartási alkalmazott, 4 keres­kedelmi ügynök, 92 irodai gyakornoki összes 6451 ember./MOT/B. MÍÍVASZETTANUIMÁl&I TÁRSASUTAZÁS OLASZORSZÁGBA. ^A Magyar Iparművészek Országos Egyesülete mtivészettanúimányi társasutazást rendez a velencei nemzetközi képzőművészeti és a milánói 7. nemzetközi iparművészeti ki­állítás megtekintésére. A társasutazás résztvevői majus 20-án indulnak Olaszországba és 26-án este érkeznek vissza. Az utazások bármely tag, valamint annak személyes vendég- is résztvehót« Útlevél nem szükséges. A télies utazás részvételi dija i993:pnegő 50 fillér, melyben a teljes Útiköltség, valamint egyéb költségek is teljesen benne foglaltatnak. Részletes felvilágosítást az Egyesület helyiségében /iV.j, Semmelweis­utca 2./ lehet kapni április 26-án, 29-én és 30-án délután 6-7 óra kö­zött./MOT/Be RENDŐRSÉG RENDŐRBIRÓI ÍTÉLETEK. A VIII* kerületi kapitányság rendőri büntető bírája a következő Ítéleteket hozta: MészTaros Gyula műszerész, Szaniszló Eerenc gyári munkás, mert szeetemberbe:í"hem jelentek meg a kötelező kapónál összeíráson, 3 illetve 5 napi elzárásra itélte. Lö'rinóz J 0 nő kereskedőd, mert a törvény ellenére zsidó al­kalmazottat tartott,. 300 pengőre, vagy 15 napi elzárásra itélte. Márkus Sándorné zsibárust ugyancsak a zsidótörvény kijét Szásáért 10 napi elzá­rásra átváltoztatható 100 pengő pénzbüntetésre, dr, Strausz Pál ügyvé­det, mert a törvény ellenére zsidó gépirónőt tartott, 20 napi elzárásra átváltoztatható 200 pengő pénzbüntetésre itélte, Márkus'Sándor nő és Strausz Pál fellebbezett, igy az Ítélet még nem jogerős. Az V 0 .kerületi kapitányság büntető bírája Kefe ti Jenőt a Budapest és Vidéke Általános Temetkezési Egylet igazgatóját és Perenczi Kálmán elnököt 100, illetve 50 pengő pénzbüntetésre itélte, mert neve­zette]:: 2 alkalmazottat nem jelentettek be, Ory Zoltán nagykereskedőt /*zent Istvan-krt.13./ a zsidó­törvény ki ját ez ám a miatt, mert Ungár Zsigmond havi 460 pengő fizetésű jutalékos ügynököt, mint' értelmiségi munkást jelentette be," 10 napi el­zárásra átváltoztatható 1000 pengő pénzbüntetésre, Rózsa Ignác textil­kereskedőt /Sas-utca 23./ mert Gergely Jenőt 1938. szeptemberétől alkal­mazta és felhívás ellenerő sem boosájtotta el ? 10 napi elzár-ara átvál­n, t ozt átható 1000 pengő pénzbüntetésre itélte. Az elitéltek fe' abbeztok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom