Magyar Országos Tudósító, 1940. február/1

1940-02-08 [221]

a. törvényszéki kiadás. Budapest, 1940. Eeoruar 8. <»—-eéSAWAL XJg&m&'2%S> VOLT SZVEB-JEIiraSÉ^-.EtíYH-ó&API P03-HÁZJEIA. ÍTÉLJÉK. Zimmer Mihály irodaaltiszt hosszabb ideje Udv*r»4.* J>lic*» 1 ^°7rr SL ^­L •~]jr4i>*'^ asszonynak, aki később követelte, hogy vegye fel-ségül. Zimmer azonban erre nem volt hajlandó, mire Lelkesné kétizben öngyilkosságot kísérelt meg. Az asas ony a mult év novemberében Zimmer Mihályt az egyik korcsmá­Va csalta azzal az ürüggyel, hogy beszélni akar vele, A férfi gyanútla­nul elment, ez asszony pedig a magával hozott sósavval leöntötte!, Zimmer mindkét szemén súlyos sérüléseket szenvedett és elvesztette fcalszeme­világát. Az ügyészség egészségrontás vétsége cimén emelt vádat Lelkes Re?sóné ellen, akinek ügyét ma tárgyalta a büntetőtörvényszék Fonyódy­tenácsa. A vádlott azzal védekezett, hogy szedette a férfit és csak meg akarta ijeszteni. Nagyon kimerült állapotban volt, nem tudta mit cselek** szik. Zimmer Mihály előadta, hogy Lelkesné állandóan üldözöte szerelmé­vel, még a kórházba is utána járt. Házasságot soha nem Ígért neki, A törvényszék a bizonyítási eljárás lefolytatása, dr, Vitray §yula egyetemi magántanár, törvényszéki orvos ae a kér tő meghallgatása és a perbeszédek elhangzása után Lelekes Rezsőnét egészsáégr öntés vétsége miatt az enyhítő körülmények figyelembevételével egyhónapi fogházbünte­tésre Ítélte, Az itélet jogerős, /faOT/Na, "' *> r-*~9ÖXY0K DEZSŐ DR. VOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ SAJTÓPERE PIALA FERENC Két orvéi" •a©3L-£ J ?o képviselőházban Sulyok Dezső dr, pápai ügyvéd, ak­kor;, országgyűlési képviselő felszólalásában Szálas! Ferenc személyével foglalkozott és okmányokra v aló hivatkozással hangoztatta, hogy Szálast nem magyar állampolgár és jogosulatlanul használja a Szálas! nevet, Hu­bay Kálmán országgyűlési képviselő válaszolt a felszólalásra és ugyancsak okmányok elspján kívánta megcáfolni Sulyok Dezső állításait. Ezután tör­tént, hogy Fiala Ferenc a Magyarság mult év augusztus 9,- szamában "Sulyok Rezső pápai képviselő anyagilag támaogatja a pápai marxista intézményt eimmel cikket irt és ebben - a parltmenti felszólalásokkal kapcsolatban ­támadta Sulyok Dezsőt, A cikk szerint Sulyok nem vonta le a konzekven­eiát a Hubuy által beterjesztett ós az ő állításait cáfoló bizonyítékok után s naa mondott le a képviselőségről, A továbbiakban Fiala még azt is Irta, hogy Sulyok anyagilag támogatta a pápai szooiáldemokrato otthont, A közleményben foglaltok miatt Sulyok Dezső sajtó utján elkö­vetett rágalmazás vétsége miatt pert inditott Fiala Ferenc ellen, dkinek ügyében Lengyel János dr. elnöklése mellett ma volt tárgyalás, Fiala vé­dekezésében hangoztatta, hogy cikkében igazat irt és a valóság bizonyí­tásénak elrendelését kérte. A törvényszék el is rendelte a bizonyítást és o mci tárgyalásra tanúképpen beidézte Hubay Kálmánt,a fŐmagánvédló*/ id. Szálas! Ferencet, ós Büchler József szociáldemokrata párttitkárt. Sulyok nem jelent meg, az idősb. Szálasi Ferenc beteg és igy csak Hubay* és Büchlert hallgathatta ki a törvényszék. Hubay Kálmán tanúvallomásá­ban elmondta, hogy mit tartalmazott Sulyok parlamenti felszólalása és milyen választ adott erre Szálcsi Ferenc származását illetően^ Büchler arról vallott, hogy Sulyok a pápai munkás-otthon szövetkezet Jogtanácso­sé volt és miután az intézmény anyagi zavarok közé került, Sulyok bank­kölcsönt szerzett, s nem sajátjából támogatta c szövetkezetet, A munkás­otthon tagjai a szociáldemokrata p árthoz tartoztak, A törvényszék ezután elnapolta a tárgyalást, mert Sulyok Dezső és os id. Szálas! kihalIgstássiveikül a per nem bírálható el. Ujabb ha- . térnapul február 27-ét tűzték ki. /MOT/Sy. ORSZÁGOS LEVÉLTAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom